کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کاهش صادرات و فروش روغن حیوانی کوردستان در بازارهای ایران

13:21 - 16 فروردین 1400

روغن حیوانی تولید شدە در کوردستان کە در بازارهای ایران خرید و فروش زیادی دارد از طریق روغن‌های ساختگی و بی کیفیت از سوی سودجویان؛ تولید و فروش این محصول را با مشکل روبرو کردە است.

روغن حیوانی در کوردستان از کیفیت و قیمت بالاتری در بازارهای ایران برخوردار است و یک صنعت بومی خودکفا است.

در استان "کرماشان" در سال گذشتە ٩٠٠ تن روغن حیوانی تولید شدە ولی اکنون صادرات این کالا در استان "کرماشان" بە صفر رسیدە است.

تولید تقلبی این محصول از سوی کارخانەهای سودجو در این استان کە بدون هیچ نظارتی فقط در تلاش برای تولید هستند؛ موجب بیکاری شماری از مردم این استان نیز شدە است.

در سال‌های اخیر با وجود گرانی‌ها و تورم موجود، رژیم ایران هیچگونە نظارتی بر تولیدات کارگاەها و کارخانەها ندارد.

قیمت این کالای کوردستانی در بازارهای ایران از ٧٥ هزار تومان تا ١٣٠ هزار تومان بە ازای هر کیلو می‌باشد کە با وضعیت تورم و بیکاری در استان "کرماشان" منبع درآمدی برای تولید کنندگان این محصول بودە است.