کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

کندی واکسیناسیون نیز افزون بر بحران‌های بیکاری واقتصادی مردم ایران شد

13:41 - 23 فروردین 1400

براساس آماررسمی وزارت بهداشت رژیم تا کنون حدود٦٠٠هزارنفراز شهروندان کوردستان وایران بە ویروس کرونا مبتلا شدە وحدود٣٤هزارنفر نیزجان خود را از دست دادند.

مرکزآماررژیم اعلام کردە است، آماربیکاری درایران پیش‌ازشیوع ویروس کرونا از١٠درصد پایین‌ترنبودەاست اما با همەگیرشدن کرونا این آمارروبە افزایش یافتە و درکوردستان وایران بە بیش‌از٦میلیون نفررسیدە است.

مقامات رژیم ایران با پنهان‌کاری، سومدیریت وخوداری ازتعطیلی مراکزعمومی، بە ویژە مراکزمذهبی قم ومشهد، بە شدت شیوع ویروس کرونا دامن زدە و در پی آن خسارات اقتصادی جبران ناپذیر بە مردم وارد و موجب تعطیلی بسیاری مشاغل شدە است.

بحران اقتصادی و بیکاری ناشی ازکرونا نارضایتی کارگران وکارکنان واحدهای تولیدی را درپی داشت کە بە اعتصابات وتجمعات اعتراضی درکوردستان وایران انجامید.

درتازەترین گزارش رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان‌میدیا" درکوردستان مردم دست بە تجمع زدە وخواهان برداشتەشدن محدودیت‌های کرونایی شدە بلکە بتوانند لقمە نانی را برای خانوادە و فرزندانشان تامین کنند.

با وجود این معضلات، مسئولان رژیم همچنان بخشی ازدرآمد ایران را صرف سوریە، یمن وحزب‌الـلە می‌کند.

دولت هند طی٨٥ روزتوانستە است١٠٠میلیون نفر از شهروندان خود را واکسنە کند.

بە گفتە سخنگوی سازمان غذاوداروی رژیم ، تاکنون٥٧٠هزار دوز واکسن وارد ایران شدە کە این ‌مقدار پاسخگوی واکسیناسیون تنها٢٨٥ هزارنفرازجمعیت ایران است.

پیشترهم مقامات رژیم ایران گفتە بودند تا پایان سال٩٩،سەمیلیون دوزواکسن بە شهروندان تزریق خواهد شد کە تاکنون این رقم حدودا بە ١٢٥هزاردوزرسیدە است.

خبرگزاری "بلومبرگ" کە سرعت واکسیناسیون درجهان را تعقیب می‌کند گفتە است: رژیم ایران با سرعت کنونی تزریق، با حدود٤هزاردوزواکسن درروز١٠سال طول می‌کشد تا ٧٥درصد جمعیت خودرا واکسینە کند.

این کندی واکسیناسیون رژیم درحالی است کە خامنەای رهبررژیم در ١٩دی‌ماە٩٩ دریک سخنرانی واردکردن واکسن آمریکایی "وایزر" کە از استاندارد وتاثیر گذاری بیشتری دربهبود مبتلایان بە کرونا را دارد، ممنوع اعلام کرد.