کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک تروریست کمتر

19:41 - 15 دی 1398

کریم پرویزی

در واپسین روزهای سال ٢٠١٩، برای انحراف اعتراضات مردم بە ستوه آمدە عراق علیە دخالت‌های ایران، نیروهای شبه نظامی نزدیک به رژیم ایران و گروه‌های ساختە این رژیم، بە سفارتخانە آمریکا در بغدار حملە کردند و چندین مکان آن را بە آتش کشیدند. در نخستین لحظات روزهای سالی تازە میلادی در بغداد، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا، طراح حملە بە سفارتخانەی آمریکا و همراهان وی را هدف قرار دادند و همە آنان را یکجا کشتند. در این حملە قاسم سلیمانی کە فرماندەی نیروی تروریستی قدس، وابستە بە سپاە پاسداران اسلامی ایران بود کشتە شد. قاسم سلمیانی از لحاظ نظامی فرماندە یکی از شاخەهای سپاه تروریستی پاسداران بود. اما از لحاظ عمل نفر دوم رژیم بعد از خامنەای بود. چرا کە استراتژی سیاسی و اقتصادی  و رفتار رژیم اسلامی ایران از سوی خامنەای بە قاسم سلیمانی واگذار شدە بود و کشتە شدن قاسم سلیمانی فارغ از همە پیام و علل آن، این پیام روشن بود به رژیم ایران بود کە تنها یک مرحلە باقی ماندە و آن کشتن خامنەای است! بە همین دلیل پیامی روشن و دقیق است کە وی یا باید به خواستەهای جهانی گردن نهد یا اینکە رژیم آن از بین خواهد رفت. بعد از نابودی قاسم سلیمانی یکی از فرماندە تیروریست وابستە به رژیم اسلامی ایران، رژیم تهران بر سر دو راهی قرار گرفته است، آیا پاسخ بدهد بە مانند آنکە نمایندە آنها در سازمان ملل متحد گفت جواب "اقدام نظامی" را با اقدام نظامی بدهند یا اینکە طوری دیگر بسیجی و پاسدارها را راضی کنند؟ اگر با حملە نظامی بە آمریکا جواب دهند، واکنش بعد از آن پیش‌بینی نخواهد نشد، همچنان کە ترامپ گفتە است ٥٢ نقطە حائز اهمیت در ایران را هدف قرار می‌دهند، شاید یکی از این نقاط جماران باشد یا اینکە کار بە جنگ تمام عیار برسد کە دیگر اثری از جمهور اسلامی بر روی زمین باقی نخواهد ماند. به همین سبب در حال کنونی تهدید و هیاهوی زیادی می‌كنند کە طرفداران خود را اقناع کنند، اما خود می‌دانند کە اشتباە آنها اشتباه مرگ است. برای هر آزادیخواهی، نابودی تروریست‌ها جای خوشحالی دادر و هر چە تروریست کمتر شود، جهان بە سوی صلح و آبادانی بیشتر قدم می‌گذارد، اما برای کورد و کوردستان از میان رفتن فرماندە تروریست قدس بسی بیشتر جای خوشحالی دارد؛ سپاه پاسدران رژیم، گرز سرکوبگر این برای ویرانی کوردستان بودە و همچنین سپاه قدس مسئول ترور رهبران حزب دمکرات و کورد در خارج از کشور بودە و سپاه قدس وسیلەای برای ترور رهبران کورد، دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بودە است. در زمان مسئولیت قاسم سلیمانی نیز جرم سپاە قدس علیە کورد و کوردستان بیشتر و بیشتر بوده و حتی سخن از آن می‌رفت کە در حماسە کوسالان قاسم سلیمانی خود بە سروآباد رفتە و فرمان دادە بود کە با سلاح فسفری ممنوعە بە پیشمرگەهای حزب دمکرات حملە کنند. اما کشتەشدن یک فرماندە تروریست پایان کار نیست و این رژیم از بیخ و بن و در تمامیت خود سیستمی تروریستی و تروریست پرور است. یک تروریست کم خواهد شد. فردی مجرم‌تر به جای وی گماشتە می‌شود. زمانی جهان و منطقه روی آرامش بە خود خواهند دید که منبع تروریسم یعنی رژیم حاکم بر تهران نابود شود.