کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

یک قلعە تاریخی در شهر "سقز" توسط سپاه تروریست پاسداران تخریب و آثار مکشوفە آن بە سرقت بردە شد

09:40 - 22 اسفند 1398

یک قلعە تاریخی کهن در روستای "ماهیدر علیا" از توابع شهر سقز، توسط افرادی ناشناس و با هماهنگی سپاه تروریست پاسداران مورد تصرف قرار گرفته و آثار تاریخی آن بە سرقت بردە شدە است.

این قلعە از سوی چند نفر وابستە بە رژیم ایران با هویت "ک.س" و یک مزدور دیگر بە نام "عدنان" اهل شهر "دیواندرە" کە ساکن "تهران" است ، با هماهنگی سپاه پاسداران بە صورت غیرمجاز حفاری شدە است.

تمامی راه‌های ارتباطی بە این قلعە از سوی مهرەهای رژیم ایران مسدود شدە و حتی افراد عادی نیز اجازەی تردد بە این مکان را ندارند.

این قلعە تاریخی چند سال است توسط ادارەی "میراث فرهنگی" و سپاه تروریست پاسداران تصرف شدە و بە ساکنان این منطقە گفتەاند کە در این مکان یک دستگاه سنسور تعبیە کردەاند و هیچ کس حق نزدیک شدن بە آن را ندارد.

رژیم ایران در بە غارت بردن و سرقت آثار تاریخی و باستانی سابقە طولانی دارد و یکی از دلایل اجازە ندادن تردد مردم و توریست‌ها بە این مکان‌های تاریخی نیز همین امر است تا اینگونە با تسلط  خاطر بیشتر دست بە چپاول میراث‌ فرهنگی بزند.