کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

امین ابراهیمی:همبستگی میان ملل ایرانی ریشە در خواستەهای مشترک آنها دارد

09:52 - 19 آبان 1401

وب سایت کوردستان میدیا در گفت‌وگویی با امین ابراهیمی، استاد دانشگاە بە مسئلە قیام اخیر کە از کوردستان استارت خورد و خیلی زود همە ایران را دربر گرفت، پرداختە کە توجە شما را بە متن آن جلب می‌نماییم.

گفت‌وگو: دیاکو دانا

جامعەی ایران هم‌اکنون نسبت بە گذشتە آگاهانەتر در قبال سیاست‌های غیردموکراتیک و عدم‌پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی درخصوص مطالباتشان موضع می‌گیرد، بە نظر شما خیزش کنونی مردم ایران گام نهادن بە سوی یک جامعەی مدرن می‌باشد؟

یکی از عناصر اساسی مدرنیتە و جامعە مدرن مبنا قرار دادن علم بە جای دین در پاسخ بە مشکلات و پدیدەهای جوامع بشری هست. مبنا قرار دادن علم بە جای دین نشانەی تغییری اساسی در دیگر امور اساسی جامعە بودە است. آنچە امروز در ایران اتفاق می‌افتد دربرگیرندی این تغییر اساسی و نحوە نگرش متفاوت نسل نوین ایران در مقایسە با نسل حاکم جامعە است. نسل حاکم از طریق ارجاع بە دین سعی در حل مسائلی دارد کە ماهیتی مدرن دارند و بدون تغییر نگرش امکان حل این مسائل وجود ندارد. حاکمان جمهوری اسلامی کە هرگونە تغییر در نگرش و شیوە برخورد با مسائل را بە مثابە ضدیت با این رژیم تعبیر می‌کنند، توان حل مشکلات جامعە ایران را ندارند. بنابراین نسل نو تنها راه گذار از این مشکلات را عبور از جمهوری اسلامی یعنی گذر از جامعە و نگرش سنتی بە جامعە مدرن می‌داند. علاوە بر تغییر نگرش، عناصر مدرن دیگری مانند عقل گرایی و فردگرایی اساس جامعە مدرن هستند کە در خیزش نوین مردم ایران مشهود است و در تضاد با اصول اساسی سنت گرایی حاکمان جمهوری اسلامی هستند.   

از دگر سوی اکنون این اعتراضات پس از ٥٠ روز همچنان ادامە دارد، اگر این اعتراضات همچنان ادامە داشتە باشد، منجر بە سرنگونی جمهوری اسلامی می‌شود؟

اعتراضات اخیر ایران نتیجە انباشت و تداوم مشکلاتی است کە سیستم حاکم ایران توانای حل آن‌ها را ندارد. بنابراین تنها راە حل این گذار از این مشکلات تغییر سیستم سیاسی ایران است. این تغییر کە در آیندە منجر بە سرنگونی جمهوری اسلامی می‌شود نتیجە مجموعەای از عوامل است شامل:

 * وجود بحران‌های سیاسی و اجتماعی کە نتیجە شرایط ساختاری اجتماعی است،

* محرومیت و آگاهی از محرومیتی کە در نتیجە این بحران‌ها بە وجود آمدە است،

* سازماندهی موثر نارضایتی‌هایی کە نتیجە این آگاهیست؛

* شکست راەحل‌های غیر انقلابی برای حل  بحران‌های اجتماعی و سیاسی

* افول هژمونی ایدئولوژیک طبقه حاکم

*تضیعف کنترل اجتماعی جامعە از سوی دولت.

 مجموع این عوامل زمینە را برای سازماندهی عمومی اعتراضات بر ضد جمهوری اسلامی فراهم کردە کە در آیندە منجر بە سرنگونی این رژیم می‌شود.    

در خیزش کنونی ارزش و پرنسیپ‌های جهانشمول سیاسی مانند دموکراسی، آزادی، سکولاریسم و... چە جایگاهی در افکار جامعەی ایران دارند؟

این ارزشهای جهانشمول کە ریشە در عصر روشنگری دارند نقش برجستەای را بە مبانی اساسی مدرن مانند عقل گرایی و فردگرایی می‌دهند. متعاقب آن ارزش‌های اساسی آزادی، رواداری، عدالت و یکسانی می‌آیند کە اساس جوامع پیشرفتە و رفاهی مدرن را تشکیل می‌دهند. جامعە ایرانی بە خصوص نسل نو این جامعە، در اثر گسترش تعاملات واقعی و مجازی با جوامع دربرگیرندە این ازرش‌های اساسی و همچنین گردش و دسترسی آزاد اطلاعات واقف بە این امر است کە رفاە و امنیت‌شان در گرو گسترش این ارزش‌های جهانشمول است کە تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی تحقق می یابد.

همبستگی میان ملل ایرانی در جریان خیزش کنونی بیش از هر زمانی پررنگ‌تر است، آیا می‌توان گفت این وحدت نشان دهندەی شکست سیاست رژیم پیرامون ایجاد تفرقە میان ملل ایرانی است؟

همبستگی میان ملل ایرانی ریشە در خواستەهای مشترک آنها دارد کە سالیان متمادی از طرف حکومت‌های مرکزی در ایران پایمال شدەاند. این خواستها شامل: احقاق حقوق ملی، دموکراسی، آزادی، برابری، مشارکت سیاسی یکسان و غیرە است کە این ملیتها را بەهم پیوند می‌زند. بنابراین، این وحدت سە خاستگاە اساسی دارد کە اولین آن‌ پایمال کردن حقوق  و ظلم حکومتهای مرکزی بر آنان، دومین، خواستەهای مشترک آن‌ها برای ایران آیندە و سومین خاستگاە مبارزە مشترک این ملیت‌های علیە جمهوری اسلامی است.  وحدتی کە از این سە خاستگاە بە وجود آمدە نشانە آرمان مشترک این ملیت‌ها و شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در این رابطە است.