کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

چیا سرپل ذهاب: بعد از انقلاب مارتین لوترکینگ، انقلاب ژینا با تمام مفهوم و ارزش‌های والایش از ملت کورد و کوردستان برخاسته است

17:51 - 6 بهمن 1401

انقلاب ژینا نگرش سایر ملل ایران را بە کورد تغییر داد و این حقیقت را نمی‌شود کتمان کرد. در این رابطە وبسایت "کوردستان میدیا" با هموطن مبارز "چیا سرپل ذهاب" در داخل کوردستان مصاحبە کردە است.

مصاحبه: جمال رسول دنخه

فعالیت‌های شما در راستای توانمندسازی و محکمتر نمودن پایگاه و جایگاه ملت کورد در معادلات سیاسی ایران است برای این کار چه فعالیتهایی انجام دادەاید؟

تا قبل از انقلاب ژینا عمده فعالیت در چهارچوب از بین بردن تفرقەهای مذهبی بود که توسط حکومت ایجاد شده بود و باعث چند دستگی جامعه شده بود، نمونەهایی از این تفرقەافکنی ها میتوان به تولید واژه (کەرەجاف)جهت تحقیر کوردهای سوران توسط کوردهای کلهر و هم چنین توهین به مقدسات کوردهای گوران توسط کوردهای کلهر و سوران کرد و برای مقابله با این موضوع سعی در برجسته کردن و یاد آوری ویژگی‌های زبانی مشترک، پوشش مشترک، نژاد مشترک، تبعیض‌های مشترکی که از جانب حکومت به همه اقشار به علت کورد بودن می‌شود مانند عدم خواندن به زبان مادری، سرقت منابع ملی کوردستان و فقر و بیکاری جمعی جامعه وعدم شرکت در قدرت و مناسبات سیاسی بە جرم کورد بودن که تا حدود زیادی جواب داده و جنبه دیگر فعالیت مبارزه با گروهای رادیکال سنی مذهبی بود که توسط اطلاعات سپاه سازماندهی شده بود، جهت فرستادن کودهای سوران  دابرای پیوستن بە داعش.

اما بعد از انقلاب ژینا که جامعه تقریبا به یک دستگی رسیده سعی در معرفی احزاب کوردستانی و اهداف ملی این احزاب، و فعالیت‌های این احزاب در جهت منافع ملت کورد و همچنین تسلط بر منابع و خاک خود، درکل ایجاد حس ناسیونالیسم کوردستانی در بین مردم است

ملت کورد در ایران دارای تاریخ مبارزاتی پر فراز و نشیب است و اکنون نیز بە گونەای میداندار مبارزە است و نقش آن را نمی‌توان انکار نمود، برای ادامە این میدانداری چە کارهایی دیگر لازم است؟

برجسته کردن هرچه بیشتر حقوق سایر ملیتهای ایران و تحریک بیشتر این ملیتها برای قیام علیه مرکز گرایی و دستیابی به حقوق خود و کنترل سرزمین‌های خود جهت زیر فشار نهادن بیشتر دولت‌ها و افکار استبدادی و همچنین پخش نیروی سرکوب، همچنین آموزش روش‌های مبارزاتی و سازماندهی به این ملیتها که عموما در زمینه احزاب نوپا هستند جهت ایجاد نفوذ هرچه بیشتر دراین ملیتها و احزاب آنها در صورت قدرت گرفتن آنها در جوامع خود که باعث افزایش قدرت چانه زنی می شود برای نمونه تاثیری که روی بلوچ ها می‌توانیم داشته باشیم.

برجسته کردن این موضوع که هدف ما آزادی تمام ملیت‌های ایران است یاد آوری و برجسته کردن جنایت‌هایی که توسط مرکز به سایر ملیتها شده است.

در انقلاب ژینا سایر ملتهای ایران بە ویژە فارس‌ها دیدگاه چند سالە خود را نسب بە کورد کە عموما سیاست انکار بود، بە شدت تغییر کرد این تغییر نگاه تا چە اندازە در مبارزە و خواست مردم کورد موثر است؟

کوردها الان وقتی به ایران می‌نگرند دیگر تنها یک نفر نمی‌بینند، از دیدگاه و ذهنیت ملت کورد (به حقیقت الان در چنین شرایطی هستیم) ایرانه تشکیل شدە از چند نفر عرب ، بلوچ، ترک ، کورد ، فارس، که هر کدام دارای ذهنی متفاوت و جهت دهی متفاوت هستند بنابراین الان تنها نیستند و می‌توانند برای رسیدن به اهداف و پیروزی خود یا کرگیری کنند که این امید و عزم ملت کورد را چند برابر کرده است.

شعارهایی کە در کوردستان و ایران دادە می‌شد دارای یک معنا و مفهوم بود این اتحاد را نشانه چه می‌دانید؟

آگاهی و خرد جمعی نسبت به تضاد طبقاتی حاکم بر کل جامعه و آشکار شدن ماهیت کلی نظام نسبت به همگان . فشار اقتصادی بر کل جامعه تناقض کامل حکومت در شعار و عمل بالا رفتن سطح سواد کل جامعه عدم هماهنگی حکومت در وقف و تغییر خود با نیازهای نسل جدید و آگاهی این نسل از سطح زندگی و مراودات افراد جوامع توسعه یافته با هم در قبول تکثر گر، عدم بی تفاوت نبودن نسل جدید نسبت به مسائل.

 آیا کورد می‌تواند بە صورت اكثریت مردم ایران را با خود همراه کند؟

بله چون اکثریت ایران را ملیت‌هایی تشکیل می‌دهند که تازه به خودشناسی رسیدەاند واز زیر چتر تک رنگی خارج شدەاند، اگر خوب نگاه کنیم تمام گفتگانشان همان حرفهای ماست . اولین نشانه از همراهی این ملیتها با ما تبریک ۲ بهمن این ملت‌ها به کوردها بود، اکنون جوامع این ملت‌ها شروع به خواندن تاریخ مبارزاتی ما کردند و در حال انتخاب ما که باید به آن توجه شود.

 نقش نیروی پیشمرگە در پشتیبانی از مردم کوردستان را چگونە ارزیابی می‌کنید؟

علاوه بر داشتن جایگاه مقدس برای مردم، همواره به عنوان نیرویی است که بدون هیچ قید و شرطی در بزنگابزنگاەهای حساس تاریخی که نیاز به مبارزه مسلحانه است طرف ملت کورد و بدون پشتوانه نیستند.

 سخن آخر:

شاید به جرات بتوانیم بگوییم بعد از حرکت و انقلاب مارتین لوترکینگ انقلاب ژینا یکی از پر معاناترین انقلابها و حرکات اجتماعی در دنیاست که خوشبختانه تمام دنیا به این واقفند که این جنبش با تمام مفهوم و ارزش‌های والایش از ملت کورد و کوردستان برخاسته، پس باید در سطح جهانی نیز که عامه مردم با آن آشنا هستند مسئله کوردها را مطرح کنیم و بیشترین بهره برداری را از آن داشته باشیم . اما در داخل ایران و مصاف با عمامه و سلطنت باید بیشترین استفاده را از برگ برنده خودمان که همان بیداری ملت‌ها ست بکنیم. اگر توجه کنید همین موضوع باعث شده تمام شعارهای کلیشەای تجزیەطلب و مرد میهن آبادی و من وکالت میدهم از جانب کلیت جامعه رد شود حقیقتا هم احزاب خوب  روی آن کار میکنند اما در مورد مسائل داخلی کوردستان باید بیشترین توجه در جهت آگاهی سازی و تحریک کوردهای ایلام و کرمانشاه و لورستان انجام بدیم و بیشتر این استان‌ها و درگیر مسائل کوردستان کنیم تا فشار این بار از روی مهاباد و کوردستان کمتر شود، در حال حاضر احساسات ناسیونالیستی در بین تمام اقشار جامعه موج میزند، این استان‌ها در حالت هیجانی هستند که باید بیشترین استفاده رو از آن بکنیم.

 اگر بتونید با ناصر رزازی صحبت کنید در رابطه با لیدری و تبلیغ برای کوردستان. در رابطه با کرم کرماشان سوران و گوران ۵۰ درصد جمعیت هستند که همگی در جبهه کوردستانی هستند اما در رابطه با کلهر حقیقت و بدون رودربایسی بگوییم نفوذ ناصر رزازی بە عنوان یک هنرمند نامی کورد بسیار زیاد است.