کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

"فرد پرستی ممنوع" (میراثی ارزندە از قاسملوی فرزانە)

09:38 - 7 فروردین 1402

آرمان حسینی

(فصل بهار است و خواستیم با نوشتن این نوشتە کوتاە یادی کردە باشیم از میتینگ بهار ٥٩ شهر مهاباد)

هنوز چند دقیقە از سخنان تاریخی دکتر قاسملو در میتینگ بهار ٥٩ مهاباد نگذشتە بود کە حضار شعار "درود بر قاسملو" سر دادند. ایشان نیز با وجود همەی برنامەریزی‌های کە برای این سخنرانی کردە بودند و پس از انشقاق کنگرە چهاری‌ها فرصتی در پایتخت جمهوری کوردستان پیش آمدە بود تا تکلیف مسیر و مشی حزب دموکرات کوردستان ایران را با دیگران مشخص کند، سخنان خود را قطع و رو بە حضار با صراحت ستودنی اعلام کرد: "در حزب دموکرات کوردستان ایران فردپرستی ممنوع است! حالا چە این فرد در داخل خود حزب باشد و چە در بیرون از حزب، چراکە فردپرستی بە نفع ما نبودە و ما را دچار خسران می‌کند".

بە همین منظور و فقط ضمن یادآوری نگارندە این نوشتە گریزی زدە بە اهمیت اصول رهبری جمعی در حزب دموکرات و الزام این مهم برای ملت کورد کە محتاج کار گروهی و سازمان و تشکل است تا بە دام افکار فردمحور نیفتیم و نهایتا بە شخصیتی قداست ندهیم، چراکە هدف مبارزە رهایی است!

دکتر قاسملو در سخنان خود تاکید کردند کە فردپرستی چە در داخل حزب و چە در خارج از حزب ممنوع است و تنها حزب و سازمان است کە باید رهبری را عهدەدار باشد. چراکە ایشان بە خوبی با واقعیات جامعە کوردستان و روانشناسی جامعە آگاە بود در صورتی کە اجازە می‌دادند کە شعار "درود بر قاسملو" گسترش یافتە و فراگیر شود مسیر مبارزە بە فردپرستی منتهی می‌شد. بە این دلیل اکثر مبارزینی کە جذب صفوف حزب می‌شدند و همچنان می‌شوند بزرگ شدە جامعە و خانوادەهای مذهبی بودە کە همیشە بە دنبال معبودی می‌گردند تا بە او پناە ببرند و ستایشش کنند. موضع قاطع و اصولی دکتر نشان از باور عمیق این بزرگ مرد بە آزادی می‌باشد تا اجازە دادە نشود هیچ انسانی مهرە شود، بلکە دارای کرامت و حقوق باشد. مفاهیمی کە بە کرات از ایشان شنیدەایم و همەی تلاش و مبارزە ایشان برای این بود کە انسان کورد ایمان بیاورد کە همچون انسان حق زیستن و احترام دارد و همەی پیشمرگانی کە با دکتر در ارتباط بودند بارها بر این واقعە صحە گذاشتند کە کرامت و آزادی انسان‌ها همیشە برای ایشان اولویت بودە است.

موضوع بعدی سخنان دکتر قاسملو در "میتینگ مهاباد" این بود کە هیچ فردی نیز در خارج از حزب نیز نباید مورد پرستش قرار گیرد. علت هم روشن بود آن زمان بسیاری دنبال مارکس و انگلس و ... بودند و حتی آن‌ها را می‌پرستیدند و هر آنچە کە آن‌ها می‌گفتند، قداست داشت و بایستی مورد قبول و اجرا می‌شد. مسئلەای کە با روحیات دموکراتیک و آزادی‌خواهانە دکتر قاسملو کاملا ناهمگون بودند و خیلی خوب دکتر این نکتە مهم را دریافتە بودند و سعی کردند در نطفە آن را خفە کند و اجازە ندهد این رگ سرطانی درون حزب رشد و ریشە بدواند.

امروز بیش از هر زمانی مسیر ما روشن و امیدمان نیز بە آیندە در سایە وجود احزاب مترقی بیشتر است. چراکە همچون بعضی‌ها یک روز دارای حزب نشدە و این حزب نیز متکی بە شخص نبودە و نیست، بلکە با کار تیمی و اصول سازمانی با همەی کمبودها و انتقاداتی کە واردە، اما مسیری را طی کردەایم و در سایە این مبارزە دارای تجربەای هستیم کە مستبدان تمرکزگرا را بە زانو در آوردە و همە دیدیم کە چگونە درصدد انحلال احزاب بودەاند و اگر تلاششان نیز عملی نشد، احزابی را تاسیس کردەاند کە یک شبە بە دنیا آمدە و بە بلوغ رسیدەاند!

لازم است همەی ما مبارزان راە آزادی کورد و کوردستان یادمان باشد، این حزب با اصول جهانشمول و مترقی‌خواهانەای کە دارد، مدیون فداکاری و مبارزە هزاران انسان مبارز بودە و است.

سخن آخر نیز این کە همچنان بر اصول ممنوعیت فردپرستی چە در داخل حزب و چە خارج از حزب پافشاری کنیم تا آزادیمان را از یوغ استبداد، سنت‌های مرتجع، افکار و ذهنیت فرد محور بستانیم و بر کار تیمی و احترام و حقوق متقابل پافشاری کنیم.