کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز همکاری: نوروز نماد همبستگی و استمرار مبارزەی مشترک خلقهای ایران است

23:22 - 21 اسفند 1401

خلقهای آزادیخواه ایران!

هم‌میهنان و مردم مبارز کوردستان!

نوروز امسال ما، نوروز انقلاب ژینا است. نوروز فصل نوین مبارزەی پیگیرانەی خلقهای ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و پایان دادن بە حاکمیت سیاسی مستبد در ایران. فرارسیدن نوروز و سال نو شمسی را ابتدا بە خانوادەی شهدا و زندانیان سیاسی درود فرستادە و بویژە یاد و خاطرەی شهدا و جانباختگان انقلاب ژینا کە با خون سرخ خود و با بذل جان شیرین خویش بە شعلە مشعل مبارزەی آزادیخواهانەی ملتهای ایران برای واژگونی حاکمیت دیکتاتوری جمهوری اسلامی تبدیل شدند را گرامی می‌داریم.

در حالی بە استقبال سال نو می‌رویم کە مردم ایران سالی آکندە از حماسە و افتخار را پشت سر گذاردە و با انقلاب ژینا و خیزش حق‌طلبانەی گستردەی خویش حاکمیت جمهوری اسلامی را با بزرگترین بحران مشروعیت سیاسی خود مواجە کردند. بر ادامەی سیاست دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی و نقض حاکمیت کشورهای منطقە و عدم پایبندی رژیم بە قوانین و موازین بین‌المللی، حمایت رژیم جمهوری اسلامی از روسیە و مشارکت در جنگ اوکراین نیز افزودە گشت و این موجب شد کە این کشور در معادلات بین‌المللی نیز بیشتر در حاشیە قرار گرفتە و با تحریمهای فزونتری مواجە گردد.

خلقهای آزادیخواه ایران!

خیزش نوین مردم ایران کە جرقەی آن در کوردستان زدەشد و شعارها و ارزشهای انقلابی‌اش از کوردستان بە دیگر مناطق ایران بالگستر شد و حمایت جامعەی جهانی را نیز بدنبال آورد، از سویی محصول بیش از چهار دهە سیاست ضدخلقی جمهوری اسلامی، سرکوب حقوق و آزادیهای مردم، سرکوب و خاموش کردن صدای دگراندیشان، انباشتگی بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و بە گروگان‌گرفتن خلقهای ایران در جهت نیات سیاسی و ایدئولوژیک رژیم و همزمان مقاومت و مبارزەی مردم انقلابی ایران علیە این حاکمیت منفور و استقامت و پایداری خلقهای ایران و قاطعیت آنان در راه کسب و تضمین حقوق و آزادیهای خویش است. در پرتو مبارزە و فداکاری دهها سالەی خلقهای ایران، امروز صفوف مردم علیە حاکمیت، متحد و مستحکم‌تر از هر زمانی است و علیرغم سیاست همیشتگی رژیم در ایجاد آشوب و تفرقە میان خلقهای ایران، اتحاد و همبستگی ملیتها و تشکلهای ایران مراحل بسیار خوبی بە پیش برداشتە است و پیروزی بر جمهوری اسلامی و بە پیروزی رساندن این مبارزەی پرشکوه نیز، در گرو تعمیق و گسترش این اتحاد و همبستگی است.

مردم پرشور و مقاوم کوردستان!

خلقهای غیر کورد در ایران و افکار عمومی جهان صدای مبارزەی مشروع و روای شما را شنیدند. شما کە در چهار دهەی گذشتە هموارە بە جمهوری اسلامی "نە" گفتەاید و در طول حیات این رژیم کوردستان را بە سنگر مبارزە و آزادیخواهی تبدیل ساختەاید.

شما کە بیشترین خون را دادە و سنگین‌ترین هزینە را برای حفظ پرچم مبارزە و حق‌طلبی متحمل شدەاید؛ شما کە بیش از چهار دهە بە شدیدترین شیوە آماج تیغ سرکوب، تبعیض، بە حاشیە راندە‌شدن و هجوم ژنوساید زبانی و فرهنگی قرار داشتە و بە اتهامات واهی حق‌خواهی و هویت‌طلبی‌تان مورد حملە قرار گرفتە و آرمانهای انسانی والایتان از سوی حاکمیت تحریف شدە و وارونە نشان دادە شدەاست؛ از لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اسثمار شدە و سرزمین‌تان میلیتاریزە و امنیتی شدە و احزاب مبارزتان هدف یورش تروریستی و موشکی قرار گرفتەاند؛ اما علیرغم همەی اینها کورد بزانو درنیامدە، مبارزە احزاب سیاسی و فعالیت اعتراضی و حق‌طلبانەی معلمان و فرهنگیان، دانشجویان، زنان، کارگران، فعالان ادبی و مدنی، مدافعان محیط زیست، حامیان زبان مادری و دیگر اقشار گوناگون جامعە بطور روز افزون گسترش یافتەاست. درحال حاضر نیز کە جمهوری اسلامی در تمامی عرصەها بە بن بست رسیدە و گذار از جمهوری اسلامی خواست اصلی و مشترک همەی خلقهای ایران است، کوردستان نظیر همیشە پیشاهنگ و پرچم‌دار این مابرزە مقدس است.

در این شرایط حساس، مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران مقاومت و مبارزەی ملی و حق‌طلبانەی مردم کوردستان علیە جمهوری اسلامی را ارج نهادە و افتخار می‌کند کە مردم کوردستان ضمن تلاش و مبارزەی خستگی ناپذیر و پیگیرانەشان علیە رژیم، همچون قلعەای مستحکم در پشت احزاب خویش باقی ماندەاند، صدای آنها در خیابانها بودە و جنبش آزادیخواهانەی خلقشان را از آن خود دانستەاند. مرکز همکاری همزمان اطمینان داشتە و معتقد است کە این مبارزەی تاریخی، مشروع و روای ما هنگامی پیروز خواهد شد کە وحدت صفوف مردم و نیروهای سیاسی تضمین شدە و شکاف ناپذیر باشد. این امر نیز ارادە و احساس مسئولیت همە جانبە از سوی همگان را می‌طلبد.

مردم مسئول کوردستان!

در طول سالهای گذشتە مراسم نوروزی در کوردستان با پیام‌ها و نهادهای ملی برگزار گردیدەاند و این امر نیز نشانگر سطح والای شعور و آگاهی ملی و سازمان یافتگی جامعەی کوردستان است. بە همین دلیل امسال نیز مراسم نوروزی در سطحی وسیعتر، متحدانەتر و با نام و شعار و نماد ویژەای برگزار نماییم و آنرا بە فرصت دیگری برای رساندن مجموعەی دیگری از مفاهیم و پیامهای ملی و هویت طلبانەی خویش تبدیل خواهیم ساخت. مرکز همکاری با تأکید بر اتحاد، وحدت صفوف و همیاری در تمامی سطوح و عرصەها بە استقبال سال جدیدی از همبستگی و فعالیت سیاسی و ملی می‌شتابد و اطمینان دارد کە مردم کوردستان "جامانە" برگردن و "هەوری" برسر و گل سرخ در دست تابلوی زیباتری از ارادەگرایی ملی خویش را بە نمایش می‌گذارید. مطمئن هستیم کە خانوادەی سرفراز شهدا با برافروختن آتش نوروز در مراسم نوروزی امسال کوردستان، مشعل مبارزە برای آزادی را بدست گرفتە و همەی مردم کوردستان متحدانە بە مقابلە با سیاستهای خصمانەی رژیم بر می‌خیزند و یکبار دیگر ثابت می‌کنند کە بعنوان یک ملت مبارز و نستوه در راستای کسب حقوق و آزادیهایمان پیگیر و مصمم هستیم.

نوروز برهمگان خجستەباد.

سلام بر شهدای راه آزادی

سلام بر ارادەی زندانیان سیاسی

سلام بر همبستگی و اتحاد خلقهای ایران

پیروز باد مبارزەی آزادیخواهانەی خلق کورد

پیروز باد مبارزەی خلقهای ایران در راه سرنگونی جمهوری اسلامی

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

نوروز ١٤٠٢ خورشیدی