کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جهان آزاد باید در مقابل سپاه تروریستی پاسداران بایستد

14:43 - 31 اردیبهشت 1402

علی بداغی

مطرح شدن موضوع مهم و حساس قرار دادن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی کە تاکنون چند مرحلەی مهمی را در معادلات سیاسی و دیپلماتیک پشت سر نهادە است، در نوع خود یکی از دستاوردهای جنبش سیاسی مردم ایران در پی انقلاب ژینا می‌باشد. در تازەترین این اقدامات، پارلمان سوئد بە طور رسمی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را بە عنوان یک سازمان تروریستی شناختە و آن را در فهرست این سازمان‌ها قرار داد. دی‌ماه سال گذشتە نیز نمایندگان پارلمان اروپا سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دادە بودند، با اینهمه علیرغم تداوم این تلاشها، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیەی اروپا از اینکە بطور رسمی از سپاه پاسداران بە عنوان یک سازمان تروریستی یاد کنند، خودداری ورزیدەاند. طبق شنیدەها از منابع رسمی نیز، مانع اصلی تصویب نهایی این طرح اثبات فعالیت تروریستی سپاه در خاک اتحادیەی اروپا عنوان شدە است.

این واقعیتی انکارناپذیر است کە سپاه پاسداران کە تنها دو ماه پس از پیروزی خلقهای ایران تأسیس شد، هنوز شش ماه از حیاتش نگذشتە بود کە نخستین عملیات تروریستی خود را با ترور شهریار شفیق در پاریس واقع در خاک اروپا آغاز کرد. سپاه پاسداران در مدت ٤٤ سال گذشتە نە تنها صدها فعال سیاسی مخالف رژیم را در قلب پایتخت و شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی ترور کردە، بلکە با حضور نیابتی خود در درگیری‌های اسرائیل و لبنان، جنگ داخلی لبنان کە بعدها سازمان تروریستی حزب‌اللە را برای آن تأسیس کرد و حتی حضور نیابتی در درگیری‌های بالکان نە تنها ضربەی سنگینی بر پرستیژ اروپا وارد آوردە، بلکە منافع کشورهای اروپایی را هم مستقیما مورد تهدید قرار دادە است.

انکارناپذیر است، چرا کە ترور و بمب‌گذاری تنها توطئە و پروژە سپاه پاسداران در اروپا نبودە است؛ سپاه تروریستی رژیم طی سالهای گذشتە ده‌ها توطئە را بە منظور ربودن مخالفان خود در اروپا طرح‌ریزی کردە کە بخش کثیری از آنها نیز قرین موفقیت بودەاند. برای نمونە ربودن روح‌اللە زم، آرش شعاع شرق، جمشید شارمهد، فرود فولادوند، شایان کاویانی، صبری حسن‌پور، حبیب اسیود – کە اخیرا اعدام شد – بخشی دیگر از عملکردهای سپاه پاسداران هستند کە نشانگر نفوذ و قدرت گستردەی سپاه پاسداران در کشورهای اروپایی بودە و این موارد نباید جای هیچ شک و شبهەای برای شورا و اتحادیەی اروپا باقی می‌گذاشتند.

اقدامات تروریستی سپاه پاسداران در خارج از خاک اتحادیەی اروپا نیز بر همگان آشکار و مبرهن است. بمب‌گذاری در پایگاه نظامی آمریکایی – فرانسوی در بیروت (لبنان – مهرماه ١٣٦٢)، بمب‌گذاری در برج‌های الخبر (عربستان – خرداد ١٣٧٥) بمب‌گذاری در منامە (بحرین – مرداد ١٣٩٤) انفجار در آمیا (آرژانتین – تابستان ١٣٧٣) زنجیرە انفجارهای بانکوک (تایلند – ١٣٩١)، انفجار در دهلی (هند – ١٣٩١)، انفجار در نایروبی (کنیا – تابستان ١٣٧٧)، سلسلە اقدامات تروریستی سپاه در بحرین (تابستان ١٣٨٤)، اقدام تروریستی در قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات (آذر ١٣٩٥)، حملەی موشکی بە قرارگاههای حزب دمکرات (شهریور ١٣٩٧)، زنجیرە حملات موشکی و پهپادی بە قرارگاههای احزاب کورد مستقر در اقلیم کوردستان (پاییز ١٤٠١)، مداخلە در جنگهای داخلی سوریە، عراق و یمن، ترور بیش از ٦٠٠ سرباز آمریکایی در عراق و همکاری فشردە با القاعدە، حملە بە کشتی‌ها در آبهای آزاد، ارسال سلاح و مهمات بە شبە نظامیان و گروههای تروریستی، تأمین سلاح و موشک و پهپاد و دیگر ادوات جنگی برای روسیە علیە اوکراین تنها بخش دیگری از کارنامەی تروریستی سپاه پاسداران هستند کە حتی خود رژیم مسئولیت بسیاری از این اقدامات تروریستی را برعهدە گرفتە است. حتی فرماندهان بلندپایەی سپاه پاسداران بە طور آشکار دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا و دیگر مقامات این کشور منجملە مایک پمپئو را تهدید بە قتل می‌نمایند. حتی تحریم‌های اتحادیەی اروپا (در شهریور ماه سال ١٣٩٠) علیە سپاه قدس و تحریم‌های آمریکا، کانادا، استرالیا و دیگر کشورها بە دلیل اقدامات تروریستی سپاه پاسداران جای هیچ شک و شبهەای در این رابطە باقی نمی‌گذارد. همچنین سیاست مداخلەجویانەی ایران در امور داخلی کشورهای دیگر از طریق سپاه پاسداران، عامل بی‌ثباتی سیاسی و کشت و کشتار در این کشورها بودە کە نتیجەی آن بر همە روشن و آشکار است.

بە درازای حیات جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران در داخل کشور نیز با سرکوب اعتراضات مردم و حق‌طلبی تودەهای مردم ایران دلیل اصلی نقض حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ایران بودە است. سپاه پاسداران نە تنها بعنوان یک سازمان سیاسی – امنیتی – نظامی، بلکە همچون دوالپا بر گردەی مردم ایران سوار شدە و با بە انحصار در آوردن همە بخش‌های اقتصادی و تاراج معادن و منابع طبیعی موجبات بحران گرانی و اقتصادی و محیط زیستی در این کشور را فراهم آوردە است. سازمانی کە طراح و مجری پروژەهای بە گروگان گرفتن شهروندان کشورهای اروپایی و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی است و نقش اساسی این سازمان در ترور مخالفان رژیم در گسترە جهان، در بسیاری از دادگاههای اروپایی بە ویژە دادگاه میکونوس بە طور مستند بە اثبات رسیدە است.

انکارناپذیر است، چرا کە طی بیش از چهار دهە حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ فاجعە و جنایتی نبودە کە سپاه پاسداران بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن سهیم نبودە باشد. در کلیەی پروندەهای بازداشت و شکنجە و اعدام فعالان سیاسی، در ترور فعالان سیاسی داخل کشور از ابتدای انقلاب کە در قتلهای زنجیرەای سروصدای بسیاری بە پا کرد، در فساد و غارت منابع طبیعی تا دکل دزدی و سرکوب تظاهرات کنندگان و معترضین در خیابانها و بطور کلی در کلیەی جنایاتی کە در راستای حفظ رژیم انجام پذیرفتەاند، سپاه پاسداران نقش اصلی را ایفا کردە است.

انکارناپذیر است، چرا کە طی مدت ٤٤ سال گذشتە کە سپاه سرگرم تاخت و تاز و ترور بودە، خلق کورد هم در تقابلی خونین با این سپاه تروریست بودە و هم ضربات سنگینی را نیز از این سازمان تروریستی تا بن دندان مسلح تحمل کردە است. سپاه پاسداران رژیم طی مدت بیش از چهار دهەی گذشتە و در صدها اقدام تروریستی جان دستکم ٤٥٠ تن از اعضا و مبارزین سیاسی اپوزیسیون کورد را گرفتە است.

سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و کشورهای جهان و بە ویژە اروپا با شناساندن سپاه بە عنوان یک سازمان نظامی – تروریستی نە تنها در راستای اسقرار امنیت و صلح در خاورمیانە و جهان تصمیمی موثر اتخاذ خواهند نمود، بلکە این اقدام کمکی اساسی و بزرگ بە جنبش حق‌طلبانەی مردم ایران خواهد نمود کە کمر بە سرنگونی و عبور از این رژیم بستەاند. اروپا و جهان آزاد باید در سمت درست تاریخ بشری بایستند و نباید برای منافع کوتاه مدت، با یک رژیم دیکتاتور بر سر منافع بلندمدت دیگر ملت‌ها معاملە نمایند. آنها باید در راستای استقرار جهانی امن‌تر و فارغ از جنگ و آشوب بە یاری مردم ایران آمدە و شناساندن سپاه پاسداران بە عنوان یک سازمان تروریستی سرآغاز مناسب برای عملیاتی ساختن این تصمیم است، تصمیمی کە با منافع اروپا و دیگر کشورهای جهان آزاد کاملا همخوانی دارد.