کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حسین احمدی‌نیاز: تهدیدات و حملات بە پایگاههای حزب دموکرات در اقلیم کوردستان عراق برخلاف قوانین و مقررات بین‌المللی است

18:06 - 21 مرداد 1402

گفتگو: دیاکو دانا

اشارە: احزاب کوردستان ایران کە مخالف رژیم جمهوری اسلامی‌اند  سالیان متمادی است در خاک اقلیم کوردستان عراق پناهندە هستند، طی چند سال اخیر بویژە سال گذشتە و در جریان خیزش انقلابی ژینا بە کرات مورد حملات پهبادی و موشکی رژیم ایران قرار گرفتەاند. هم‌اکنون و در این مقطع زمانی نیز رژیم جمهوری اسلامی بەخصوص سپاە تروریست پاسداران رژیم بار دیگر احزاب کوردستان ایران را تهدید کردە کە اگر خواستەهایش را نپذیرند مجددا آنان را مورد حملات موشکی و پهبادی قرار می‌دهد. از دیگر سو حملات موشکی و پهبادی بە مراکز احزاب کوردستان ایران در خاک اقلیم کوردستان هم نقض حاکمیت خاک عراق و حریم هوایی یک کشور دیگر محسوب می‌شود، هم طبق قوانین و معاهدات بین‌المللی و مسائل حقوق‌بشری حملە بە مراکز غیرنظامی این احزاب و کمپ‌های مدنی کە در آنان زنان و کودکان اسکان دارند، نقض قوانین بین‌المللی محسوب می‌گردد. کوردستان میدیا برای تحلیل و کاوش تهدیدات و حملات جمهوری اسلامی بە مراکز احزاب کوردستان در عمق خاک اقلیم کوردستان عراق گفتگوی را با حسین احمدی‌نیاز وکیل دادگستری و حقوق‌دان انجام دادە است کە توجە شما را بە متن کامل این مصاحبە جلب می‌نماییم.

تاکنون جمهوری اسلامی ایران، در چندین مورد مراکز احزاب کوردستان ایران در عمق خاک اقلیم کوردستان عراق را هدف قرار دادە است. قوانین بین‌الملل این اقدامات را چگونە تعریف می‌کند؟ آیا این اقدام رژیم ایران تروریستی است؟

موشکباران، توپباران و حملە رژیم ایران، بە مقرات و مراکز حزب دموکرات کوردستان ایران در اقلیم کوردستان عراق بەطور کامل خلاف قوانین و مقررات بین‌المللی است. در وهلەی اول این نقض آشکار بند چهار مادەی دوم منشور ملل متحد است، این بە طور کامل ممنوع است و خلاف تمام ضوابط حقوق بین‌الملل در این راستا محسوب می‌شود. یعنی تجاوز بە حریم دولت عراق و اقلیم کوردستان عراق این یک مسئلە. مسئلەی دوم با عنایت بە اینکە در پایگاەهای حزب دموکرات کوردستان ایران، شهروندان مدنی یان سویل زندگی می‌کنند، این توپباران عالمانە و آگاهانە و با در نظر گرفتن این امر کە رژیم ایران می‌داند، کە در اینجا زن و کودک مردم زندگی می‌کنند، اقدام بە توپباران می‌كند کە این خود یک نوع جنایت علیە بشریت محسوب می‌شود و طبق اسناد، قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی بەطور کامل محکوم است و هیچ توجیه حقوقی برای این مسألە وجود ندارد.

اخیرا و مکررا، مقامات جمهوری اسلامی و بویژە فرماندەهان نظامی، تهدید کردەاند، کە در ماە ٩ میلادی دوبارە حملاتشان را علیە مواضع احزاب کورد ایرانی از سر بگیرند. جامعەی جهانی چگونە می‌تواند مانع از تکرار این جنایات جمهوری اسلامی شود؟

بە طبع دولت عراق و دولت اقلیم کوردستان عراق طی نامەی سرگشادەای از دبیرکل سازمان ملل‌متحد، دبیرکل اتحادیەی عرب، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیەی اروپا و مجامع بین‌المللی، رئیس مجمع‌عمومی سازمان ملل، رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای توسعەیافتە جهان بخواهند کە مانع تجاوزگری رژیم ایران، مانع اقدامات خلاف بشر یا اقدام علیە بشریت یا جنایت علیە بشریت کە رژیم ایران دارد انجام می‌دهد، مانع‌اش شوند و اجازە ندهند رژیم ایران، گستاخانە تمامی ضوابط انسانی و قانونی را نقض و این اقدامات را انجام بدهد و تهدیدات خودش را عملی کند.

همە می‌دانیم کە در این کمپ‌ها کە جمهوری اسلامی مورد حملە قرار دادە، خانوادە بەویژە زن و کودک در آن زندگی می‌کنند. حقوق این کودکان و زنان چی می‌شوند، آیا حق امنیت و زیستن ندارند؟

بە طبع با توجە بە اینکە جهموری اسلامی ایران، می‌داند کە در این کمپ‌ها زنان، دختران و کوردکان مردم یا سویل دارند زندگی می‌کنند و تفکیکی بین‌ نظامی و غیرنظامی قائل نمی‌شود، این موجب کشتار بی‌رحمانەی زنان و کودکان خواهد شد در زمرەی جنایت علیە بشریت محسوب می‌شود. همچنین می‌تواند موجب نقض کنواسیون حقوق کودک، نقض اعلامیەی جهانی حقوق‌بشر و نقض معاهدات ضد جنگ محسوب می‌شود. کنوانسیون‌های چهارگانە ژنو ١٩٤٩ محسوب می‌شود کە مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران را در پی خواهد داشت. ضرورت دارد کە حتما مقامات اقلیم کوردستان عراق یا دولت عراق و حتی مسئولین حزب دموکرات کوردستان ایران، از طریق مجامع بین‌المللی، مطبوعات بین‌المللی، رسانە‌ها و سوشیال میدیا، این موضوع را بە اطلاع مقامات جهانی و سازمان‌های بین‌المللی برسانند، تا مسئولیت بین‌المللی ایران را بازگو و اعلام کنند و بشود اقدامات کیفری بین‌المللی علیە رژیم ایران صورت گیرد.

دولت عراق و اقلیم کوردستان چە اقداماتی را می‌توانند در راستای پیشگیری این جنایات جمهوری اسلامی انجام دهند؟

بە طبع این وظیفەی اصلی دولت عراق و وزارت امورخارجە دولت عراق و حکومت کوردستان عراق است کە طی نامەی رسمی از دبیرکل سازمان ملل متحد، طبق مادە ٢ بند ٤ منشور ملل متحد، بخواهند کە رژیم ایران این اقدامات خلاف قانون را انجام ندهد و مانع تکرار این امر بشوند. دولت عراق و حکومت اقلیم کوردستان عراق، ملزم بە تأمین امنیت تک تک شهروندانی هستند کە در خاک عراق یا در خاک کوردستان عراق سکونت دارند و این وظیفە آنهاست کە این امنیت را برای آنان تأمین کنند و باید مانع گستاخی و تعرض رژیم جمهوری اسلامی ایران بە این مناطق شوند.

احزاب کوردستان ایران، در سال گذشتە و در شهریورماە سال ١٣٩٧ هدف حملات هوایی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتە بودند و، اکنون نیز مجددا هدف تهدیدات جمهوری اسلامی قرار گرفتە است. بە نظر شما احزاب کوردستان ایران در این مقطع باید چە کار کنند؟ 

مهم‌ترین اقدام احزاب کوردی در این است کە اطلاع‌رسانی داشتە باشند. از تمامی مطبوعات مطرح جهانی مانند سی ان ان، بی‌بی‌سی، ایران اینترنشنال، خبرگزاری‌های اروپایی، روزنامە‌های مهم در سطح جهان، افکار عمومی جهانی سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، مثل امنس اینترنشنال، رایس واچ ، دیدبان حقوق‌بشر یا عفوبین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی متعددی کە در زمینەی حقوق‌بشر فعال هستند، از آنان دعوت کنند کە بازدیدی از این اماکن داشتە باشند و گزارشی را تنظیم بکنند کە این منتشر شود و بە اطلاع افکار عمومی جهانی برسد کە رژیم ایران دارد چە جنایتی علیە شهروندان مدنی کورد ایرانی در عراق دارد انجام می‌دهد کە در قالب جنایت علیە بشریت بایستی مستندسازی یا دوکیومنت‌سازی صورت بگیرد. این اطلاع‌رسانی نقش وافری در این زمینە دارند و از دیگر سو احزاب کوردی بایستی سعی کنند یک نوع همبستگی و بسیج حقوقی جهانی علیە اقدامات رژیم ایران اتخاذ بکنند کە از طریق اتخاذ مکانیسم‌های حقوقی مانع این امر شوند کە رژیم ایران بخواهد این را تکرار کند و یا مسئولیت‌پذیری دولت ایران را بازگو کنند و خواستار محکومیت بین‌المللی رژیم ایران در تجاوز بە این کمپ‌ها یا در ارتکاب جنایت علیە بشریت، بایستی اقدام کنند.