کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ما امروز را در کوران انقلاب "ژن، ژیان ، ئازادی" یادآور شدیم

21:33 - 20 شهریور 1402

نەکەروز چیایی

هم‌وطن! آن زمان کە اوج انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی " بود و جوانان کورد هر روز در جوانرود و بوکان و سنە (سنندج) و مهاباد و دیواندرە و سقز و پیرانشهر و کرماشان و اشنویە ایستادە جانشان را قربانی انقلاب می‌کردند بە نام جامعە مدنی کوردستان از شما خواستیم چون انقلاب ٥٧ ما کوردها را تنها نگذارید. چرا کە خواستە‌ی آن روز ما خواستە امروز شماست و آن چیزی نبود جز "دمکراسی برای ایران".
در کوران انقلاب شکوهمند و همگرایانە‌ی "ژن، ژیان، ئازادی " فریاد برآوردیم، اگر امروز همراهی نکنید و فریاد آزادی‌خواهانەی خود را با ملت کورد در نیاویزید، فردای چوبەهای دار و زندان و شکنجە و دل‌سوختگی  مادران و پدران ایران زمین در پیش است وآنچە بە تاراج می‌رود "کیان" ایران خواهد بود !
دردآور است اما بگذارید بگوییم نیامدید و چون ٥٧ همراە نشدید و ما تنها ماندیم و چوبەهای دار برافراشتە و دادگاەهای بیداد شروع بە صدور احکام قرون وسطایی کردند. کوردها با دەها پیکر گلگون کفن پاکترین و شجاعترین زنان و مردان و بلوچ‌ها با صدها پیکر از نسل رادمردان ایران تنها اما استوار بر عهد خویش با شهیدان ایستادەاند.
در ٥٧ سایە‌ی استیلای خرافە و جهالت و در لوای فرمان "جهاد با کفر" جوانانتان را بە جنگ فریاد "دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کوردستان" فرستادید تا دجالان جماران آسودە بساط غارت ایران را بگسترانند و گسترانیدند و در طول ٤٤ سال گذشتە همراە با اربابانشان در پکن و مسکو جنگل، دشت، کوە و دریاهای ایران را بە غارت بردند.
دردآور است اما چوبەهای دار برافراشتە با قامت رعنای جوانان ایران بر آنها،  گواهی است بر حقانیت فریادهای ما چە در ٥٧ و چە در انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی".  در سالهای نخستین روی کارآمدن این رژیم و تحمیل جنگ بر کوردستان ما را بە واسطە‌ی فریب دجالان حکومتی تنها گذاشید و ١٤٠١  بە واسطە ترس ساختگی ناشی از  مصیبت‌های "تجزیە ایران" روح‌اللـە‌ها و  پس‌ماندە‌ی تاجدار  ظل‌اللـە و عافیت‌نشینان و اجیرکردەهای شناسنامە‌دار جمهوری اسلامی در غرب ما را تنها گذاشتید!
و اینک در فردای آن انقلاب کە مملو از اعدام و زندان و شکنجە جوانان وطن است و در آستانە سالیاد شهادت دردناک "ژینا" بە دست دژخیمان جمهوری اسلامی  بە نام هموطنان کورد شما، یادآور می‌شویم تنها گذاشتن چند بارە ما کوردها، بلوچ‌ها و دیگر آزادی‌خواهان دیار گلگون رنگ ایران، جز  افزایش طول عمر ننگین حکومت جمهوری اسلامی برای اعدام، زندان و شکنجە جوانان این وطن و غارت سرمایەهای مادی و معنوی آن، ماحصل دیگری ندارد.
در حالی کە با تهدید "در خطر بودن تمامیت ارضی" مانع از همدلی ما مردم ایران می‌شوند خود از خلیج تا ارس را بە اربابانشان در پکن و مسکو ارزان فروش و هبه کردەاند. اگر امروز نوک نیزە سرکوب سینە جوانان کورد و بلوچ  را هدف گرفتە در فردای سرکوب کوردستان و بلوچستان نوبت بە دریدن سینە جوانان ایران در سراسر این سرزمین اشغال شدە می‌رسد، پس بیایید این بار فریب وامصیبت‌های فرزندان روح‌اللـە و ظل‌للـە تاجدار را نخوریم و تا برآمدن آفتاب آزادی از بلندای شاهو و دماوند از پای ننشینیم.