کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جنایت و آدمکشی بخش لاینفک از هویت جمهوری اسلامی

14:21 - 20 آبان 1402

علی بداغی

دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سە هفتەی گذشتە با بە نمایش گذاردن پی‌درپی تصاویر کشتە شدگان غزە بە گونەای خشونتهای جنگ حماس و اسرائیل را ارتکاب جنایت علیە بشریت از سوی اسرائیل توصیف می‌کند کە گویی خود در این خصوص کارنامەی پاکی دارد و تاکنون دستش بە خون هیچ فرد بی‌گناهی آلودە نشدە است! گرچە اکنون همە بە تفکرات و سیاستهای جمهوری اسلامی بخوبی واقف هستند، اما یادآوردی و ردیف کردن بخشی از جنایات این رژیم امر بجایی بنظر می‌رسد تا یکبار دیگر تصریح کنیم کە کودک‌کشی و جرم و جنایت علیە بشریت قبایی است کە بر قامت رژیم و رهبران جمهوری اسلامی کە از همان ابتدا با خون جوانان و مردم بی گناه کشور وضو گرفتەاند، دوختە شدە است. در اساس جرم و جنایت جمهوری اسلامی پیش از برسرکار آمدن آن آغاز شدە بود. از ترور مقامات رژیم پادشاهی گرفتە تا بە آتش کشیدن سینما رکس آبادان کە طی آن ٤٠٠ الی ٦٠٠ تن جان باختند تنها بدین دلیل کە بعدها این جنایت را بە رژیم پهلوی نسبت دهند کە بعدها روشن شد کار خود آخوندها بودە است. حتی آیت‌اللـە لاهوتی سال ١٣٥٨ طی مصاحبەای با روزنامەی کیهان پنهان نکرد کە بە آتش کشیدن سینمای "قم" نیز بە دستور احمد خمینی انجام پذیرفتە است، اعترافی کە بعدها بە بازداشت و سپس قتل وی در زندان منجر گشت!

کشتارهای کوردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا و خوزستان آغاز سلسلە جنایات جمهوری اسلامی پس از بە قدرت رسیدن بودە است. بە همین دلیل جنایت و کشتار مخالفان سیاسی و دیگران نە تنها مهمترین بخش از سیاستهای رژیم بلکە بخش اصلی و جدایی‌ناپذیری از هویت حاکمیتی بودە کە ٤٥ سال است با قتل و کشتار و بزور اسلحە و طناب دار سلطەی جنایتکارانەی خود را حفظ کردە است.

در سطح ایران جنایات رژیم در نخستین روزهای پیروزی انقلاب و پشت بام مدرسەی رفاه کە محل اقامت موقتی خمینی بود، با اعدامهای صحرایی آغاز شد، سپس طی مدت دو سال تحت عنوان انقلاب فرهنگی بیش از ٣٠٠ دانشجو و استاد دگراندیش دانشگاهها را اعدام کرد.

پس از پافشاری رژیم بر تداوم جنگ با عراق تنها در سال ١٣٦٠ بیش از دهها هزار فعال سیاسی اعدام شدند کە سازمان "راست یاد" توانستە است طی این مدت نام و مشخصات ٣٥٠٠ تن از آنها کە در ٨٥ شهر ایران بە قتل رسیدەاند را اعلام نماید. البتە جمهوری اسلامی در مدت ٤٥ سال گذشتە بە موازات سرکوب و کشتار مخالفان سیاسی خود کوشیدە مانع از گردآوری اطلاعات و مدارک و مستند کردن جنایات خویش گشتە و بطور سیستماتیک توطئەها و نقشەهای بسیار و گوناگونی را جهت پاک‌کردن و نابودی و پنهان کردن اسناد مربوط بە جرمها و جنایات خود بە پیش بردە است.

اگر در همان دهەی شصت باقی بمانیم، گناه تمامی کشارهای جنگ هشت سالە کە بدلیل اصرار رژیم بە مدت هفت سال ادامە دادە شد و بە بیش از یک میلیون کشتە و یا زخمی انجامید، متوجە مقامات رژیم تهران است.

بر اساس اسناد ایران تریبونال طی سالهای ١٣٦٠ الی ١٣٦٤ حدود ١١ هزار نفر در زندانها یا اعدام شدند و یا تحت شکنجە بە قتل رسیدند. تنها در تابستان سال ١٣٦٧ و بە منظور زهرچشم گرفتن از جامعە و فرار از مسئولیت شکست در جنگ با عراق در مدت سە ماه بیش از ٢٠ هزار زندانی سیاسی در زندانها اعدام شدند کە چهار هزار تن از آنها تنها در زندان اوین انجام پذیرفتەاند.

قتلهای زنجیرەای، جنایات تیرماه ١٣٧٨، جنایات خیابانی و زندان کهریزک پس از تظاهرات سال ١٣٨٨، تجاوز جنسی بە زندانیان، قتل‌عام در تظاهرات دی‌ماه ١٣٩٦ و آبان ١٣٩٨ کە حدود ٢٠٠٠ نفر تنها بە جرم! اعتراض بە گرانی نان و بنزین بە قتل رسیدند؛ سقوط عمدی هواپیمای اوکرانی در سال ١٣٩٨، بە قتل رساندن دانشمندان اتمی در سالهای ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ بە منظور پردە پوشی و جلوگیری از افشای اطلاعات امنیتی در خصوص صنعت تولید موشک و اتمی رژیم، جنایت جلوگیری از واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی در دوران کرونا بە دستور خامنەای و غیرە تنها بخش بسیار کوچکی از جنایات جمهوری اسلامی نسبت بە مردم ایران هستند. طبق آمار سازمانهای حقوق بشری طی مدت سال ١٣٥٧ تا ١٣٩٩ خورشیدی بیش از ٤٦٦٠٠ فعال سیاسی مخالف رژیم در ایران از طریق ترور، اعدام، قتل در زندان بر اثر شکنجە و کشتەشدن در اعتراضات خیابانی بە دست جمهوری اسلامی جان باختەاند. همچنین طبق گزارش سازمان عفو بین‌المللی، جمهوری اسلامی از سال ١٣٥٧ تا ١٣٩٥ خورشیدی بیش از ٦١ هزار نفر در ایران بدار آویختە شدەاند.

در کوردستان، هنوز شش ماه از سرنگونی رژیم پادشاهی و آزادی خلقهای ایران نگذشتە بود کە خمینی علیە مردم کوردستان فتوای جهاد صادر کرد و لشکرکشی ارتش سپاه پاسداران بە کوردستان موجب تحمیل یک جنگ خونین بە ملت کورد گردید. بر اثر این جنگ تحمیلی تا کنون دهها هزار تن از مردم کوردستان قربانی شدە و جان خود را از دست دادەاند. همچنین قتل‌عام در روستاهای قارنا، قلاتان، چقل مصطفی، دیلان چرخ، لحبە، کویکان، کریزەی شکاکان، خلیفا، گورخانە در نقدە و روستاهای ایندرقاش، قرەگول، یوسف‌کند، سوزی، دمەسور، جارفرآباد، مرجان‌آباد و تپەرش در منطقەی میانەی مهاباد و میاندوآب و روستاهای بایزآباد، جبرئیل آباد، گوندە ولە، دوآب در منطقەی اشنویە؛ هلەقوش و گیچە در ارومیە و صوفیان در پیرانشهر کە در کل صدها تن زن، کودک، پیر و حتی روحانیون قرآن بە دست در آنها قربانی شدە و جان خود را از دست دادەاند و اعدام جمعی زندانیان سیاسی بە عنوان نمونە ٥٩ جوان مهابادی، تنها بخش کوچکی از جنایاتی است کە جمهوری اسلامی ایران علیە کورد و بشریت مرتکب شدە است.

علاوە بر اینها رژیم طی مدت ٤٥ سال گذشتە دستکم ٢٢٨٠ زندانی سیاسی کورد بدلیل مبارزات ملی و با مستمسک تلاش علیە امنیت این رژیم، اعدام کردە است. همچنین دستگاه سرکوب و ترور این رژیم دستکم ٤٧٠ عضو احزاب کوردی در داخل و خارج از ایران بە قتل رساندە، با موشک و پهباد محل زندگی خانوادە و زنان کودکان اعضای حزب در عمق خاک اقلیم کوردستان را مورد حملە قرار دادە و این جنایات کماکان ادامە دارند. از آغاز انقلاب "ژینا" نیز رژیم با کشتن معترضان در خیابانها، بازداشت شدگان تحت شکنجە و مسموم کردن کودکان دانش‌آموز و صدها جنایت دیگر را بر جنایات پیشین خود افزودە است.

همچنین همکاری با رژیم بشار اسد در بهار عربی و کشتار دهها تن از مردم کشور سوریە، سازماندهی میلیشیا و گسیل آنها بە جنگهای نیابتی و دخالت در امور داخلی کشورهای لبنان، بحرین و یمن کە بە جنگ داخلی و کشتار هزاران انسان بی‌گناه منجر گشتە است و شعلەور کردن جنگ تازەی حماس و اسراییل بنا بە تصمیم مقامات رژیم کە تا کنون بیش از ١٠ هزار کشتە بجا گذاردەاست، باید بە لیست جرم و جنایات بی‌شمار رژیم افزودە شود.

بە همین دلیل، جمهوری اسلامی کە صدها سند از جنایت آدمکشی، کودک‌کشی و جنایت علیە بشریت آن محرز شدە، حق ندارد برای قتل انسانهای بی‌گناه غزە اشک تمساح بریزد، بە ویژە کە اساسا مسئولیت تمامی جنایات حماس در حملە بە اسراییل و اقدامات تلافی جویانەی اسراییل علیە مردم غزە بر عهدەی جمهوری اسلامی ایران است.