کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

نفع و برکت جنگ غزە برای جمهوری اسلامی

23:53 - 4 آذر 1402

علی بداغی

ترجمە از کوردی: ب. میران

  از سخنان معروف خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کە می‌گفت جنگ نعمت، خیر و برکت بسیاری برای نظام دارد، قریب بە چهار دهە می‌گذرد. با این وصف این تفکر طی مدت حیات این رژیم یکی از ستون‌های استراتژیک بقای جمهوری اسلامی بودە است.

  جنگ با عراق در ابتدای برسرکار آمدن جمهوری اسلامی کە با اصرار و ابرام نابخردانەی خمینی ٨ سال بە درازا کشید، مجال مناسبی فراهم ساخت تا آخوندها ایدئولوژی واپسگرای ولایت فقیە و نوع نظام سیاسی مطلوب خود را تثبیت و تحکیم بخشند و با تمسک بە این جنگ درصدد برآمدند سرکوب و کشتار منتقدان و مخالفان سیاسی خود را توجیە نمایند، حقوق و آزادی‌های اساسی تودەهای مردم ایران را بە تدریج محدود و در واقع پایمال کنند، دست‌آخر هزاران زندانی سیاسی را در شکنجەگاەهای خود بە جوخەهای مرگ بسپارند. جمهوری اسلامی در این جنگ شکست خورد، لیکن رهبران رژیم کە حاکمیت خود را تثبیت‌ شدە می‌دیدند، خود را پیروز جنگ دانستە و ابدأ برایشان مهم نبود کە ٢٢٦ هزار تن از مردم ایران را بە کشتن دادند، ٥٧٥ هزار تن مجروح و معلول شدند. ٦٢٧ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در این جنگ خانمانسوز برباد رفت و ٦٤٥ میلیارد دلار نیز بە بخش‌های اقتصادی و زیربنایی کشور زیان وارد آمد.

  پس از نوشیدن جام زهر از سوی خمینی و شکست در تمامی جبهەهای جنگ، چە در میادین جنگ و چە در جنگ تبلیغاتی کە شعار می‌دادند" راە قدس از کربلا می‌گذرد"، مافیای جنگ، یعنی بیت رهبری و نیروهای سپاە پاسداران تحت عنوان "جهاد سازندگی" بە مافیای اقتصادی مبدل گشتە و بر تمامی عرصەهای اقتصادی و ثروت عمومی کشور چنگ انداختند. مافیای جنگ در جمهوری اسلامی دراین برهە نیز با انحصار اقتصاد کشور در دست خود در راستای سیاست میلیشیاسازی در عراق، یمن، سوریە، لبنان و فلسطین گام برداشتند؛ سردمداران رژیم درصدد برآمدند از این راە هم بە جنگ نیابتی با کشورهای منطقە دامن بزنند و هم در بحبوحەی جنگ سرد میان جمهوری اسلامی و غرب کە دەها و صدها گونە مجازات و تحریم را علیە رژیم درپی داشت، بە دنبال راەهایی برای دور زدن تحریم‌ها و کسب منابع مالی باشند.

  جنگ خونین غزە نیز کە روز ١٥ آبان‌ماە با تشویق و ترغیب و آموزش نیروهای حماس در ایران و فلسطین، با یورش بە اسرائیل آغاز شد، منفعت و سود زیادی برای جمهوری اسلامی داشتە کە اهم آن توقف روند عادی‌سازی روابط کشورهای منطقە، بەویژە عربستان با اسرائیل است. همچنین واکنش تند اسرائیل و احتمال گسترش و تسری نبردها از نوار غزە بە مناطق تحت حاکمیت دولت خودگردان فلسطین و متعاقب آن ایجاد هماوایی دیگری در میان کشورهای منطقە و جهان علیە اسرائیل، دستاورد دیگری برای رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود. تداوم و گسترش این جنگ سوای دستاوردهای سیاسی، ایدئولوژیک و البتە اقتصادی کلانی کە برای جمهوری اسلامی درپی دارد، بحران ایجاد شدەی ناشی از این جنگ، شکاف و اختلافات ژئوپلیتیک میان کشورهای غربی و در رأس آن آمریکا با چین و روسیە را بیش از پیش تعمیق دادە و این رژیم جمهوری اسلامی است کە ماحصل آن را برداشت می‌کند. در این بین از منظر جمهوری اسلامی مهم نیست دەها هزار تن از مردم بی‌دفاع هر دو جبهەی فلسطین و اسرائیل کشتە شوند و با از میان رفتن زیرساخت‌های اقتصادی نوار غزە میلیاردها دلار زیان اقتصادی بە این منطقە کە آخوندها ریاکارانە سنگ دفاع از آنان را بە سینە می‌کوبد، وارد آید؛ آنچە بزعم مافیای حاکم بر ایران حائز اهمیت است این است کە ایدئولوژی و هژمونی جمهوری اسلامی در منطقە را همچنان نیرومند و دست بالا نگە داشتە است!

  جنگ در غزە تاکنون دو منفعت دیگر را برای جمهوری اسلامی در پی داشتە است:

  نخست، این جنگ و بە تبع آن، فجایع انسانی کە هر دو طرف این جنگ در آن مجرم و مقصر هستند، توجە رسانەهای خبری و محافل و مجامع سیاسی و سازمان‌های حقوق ‌بشری را بە خود جلب کردە است، این امر نیز موجب گشتە جمهوری اسلامی فراغ‌ بال و با خیالی آسودەتر بە اعمال و اقدامات جنایتکارانەی خود تداوم بخشد. همچنانکە طی دو ماە گذشتە شمار اعدام‌شدگان در سراسر کشور، کشتار کولبران در کوردستان و سوخت‌بران در بلوچستان، بازداشت و محکومیت و انواع فشارهای سیاسی، مدنی و اجتماعی بر تودەهای بە ستوە آمدەی ایران بیش از پیش افزایش یافتە، بدون آنکە این اقدامات جنایتکارانە رژیم را در محافل جهانی دچار تنگنای جدی  کردە باشد.

 دوم، جنبەی دیگر خیر و برکت این جنگ برای رژیم، لاپوشانی ‌کردن بحران‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی است. آمارهای رسمی رژیم خود اذعان کردەاند کسری بودجە تا کنون بە مرز ٥٠٠ هزار میلیارد تومان رسیدە است، تولید و صادرات نفت بەمثابەی عمدەترین درآمد پولی رژیم کاهش چشمگیری داشتە است. از سوی دیگر قدرت خرید مردم در سال جاری بە نسبت سالیان گذشتە ٤٠٪ سقوط کردە و از هر سە تن در ایران یک تن در زیر خط فقر است؛ همچنین بیش از ٣٠٪ مردم در کوخ‌ها و خرابە آبادها و در حاشیەی شهرها بدون آنکە از حداقل‌های یک زندگی سالم برخوردار باشند، زندگی می‌کنند. وزارت آموزش و پرورش_ برغ آنکە بەعنوان بزرگترین دستگاە تبلیغاتی_ ایدئولوژیک رژیم محسوب می‌شود_ دەها هزار کلاس درس بدون معلم ببار آوردە است. از سوی دیگر بحران‌های سوانح کار و ترافیک، خودکشی طی ٧ ما اخیر ٥ هزار تن را بە کام مرگ کشاندە است. این موارد و دەها بحران فزایندەی دیگر اقتصادی و اجتماعی مردم و جوامع ایران هستند کە رژیم آخوندی در سایەی جنگ غزە درصدد لاپوشانی آنها است.

    جنگ و درگیری چە در میان روسیە و اوکراین و چە در غزە و دیگر مناطق بحران‌زا تاکنون بە سود اعمال و سیاست‌های جمهوری اسلامی پیش رفتەاند، زیرا با اتکا بە این جنگ و درگیری‌ها هم بر بحران‌های داخلی سرپوش نهادە  و هم در لابلای تضاد منافع و مصالح کشورها و قدرت‌های جهانی، مجالی هرچند موقت برای موجودیت و ماندگاری خود فراهم نمودە است. تردیدی نیست تا این رژیم در ایران حاکم باشد، نزاع و درگیری در کشورهای منطقە ریشەکن نمی‌گردد و پروسەی امنیت، صلح و دموکراتیزاسیون در خاورمیانە بە نتیجە نخواهد رسید. واقعیت این است کە اینک در نتیجەی دخالت‌ها و آشوبگری‌های جمهوری اسلامی ایران است کە جنگ و بحران سیاسی در کشورهای یمن، سوریە، افغانستان، فلسطین، لبنان و عراق بە اوج خود رسیدە و مردم این کشورها مکافات سیاست‌های مداخلەجویانەی رژیم آخوندی را با کشتار و ویرانی شهرها و آوارگی میلیونی پس می‌دهند.