کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سیاست تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی در دانشگاهها

21:36 - 5 آذر 1402

باران بوکانی

اشارە: مشکلات زنان در دانشگاە و ممانعت حکومت در پیشرفت آنان از قلم یک فارغ تحصیل دانشگاە بوکان در رشتە مدیرت کە خود یکی از قربانیان سیاست این رژیم می‌باشد.

در رابطە با مشکلات زنان و دختران در دانشگاههای ایران از جملە کردستان می‌توان بە سیاست حذف زنان و دختران از مشارکت سیاسی و اجتماعی توسط جمهوری اسلامی علی‌الخصوص نبود پستهای مهم در دانشگاههای ایران در دست زنان و نادیدەگرفتن زن درمحیط دانشگاە اشارە کرد. در اغلب جاها زن بەعنوان جنس دوم شناختە شدە و حقوق زن از این لحاظ نیز در دانشگاە پایمال شدە است.در دانشگاههای ایران زنان حتی نمی‌توانند با پوششی کە حق اولیە هر انسانی در این کرەخاکی است بە محیط دانشگاە رفتە ودرآنجا با برخورد شدید حراست دانشگاە مواجە می‌شوند. جمهوری اسلامی میحط دانشگاە را طوری برای یک زن طراحی و فراهم کردە است کە ناخودآگاە چنین حسی بە زن دەست می‌دهد کە بلەتو یک زن هستی و فرقی ندارد کە تحصیلات پایە یا دانشگاهی داری یا نداری، تو باید زیرسلطەی حکومت جمهوری اسلامی باشی و هر تکلیفی از طرف حکومت برایت مشخص شدە است.

یکی از رفتارهای ناشایست دیگر حکومت کە خودم بەشخصا در دانشگاە آن را تجربە کردەام این بود کە بە محض ورود زنان و دختران بە دانشگاە با وعدەهای استخدام در نهادهای حکومتی آنهم مثل دیگر وعدەهایشان پوچ و توخالی درصدد فریب دانشجو می‌باشند. برای زنان و دختران دانشجو پروندەی بسیج دانشجویی باز کردە و نام دانشجو را بەعنوان دانشجوی فعال ذکر می‌کردند.

در دانشگاە باوجود آنکە نیمی از جمعیت دانشگاە را زنان و دختران تشکیل می‌دهند، در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی زنان با تبعیضهای نابرابر مواجه هستند. زنان و دختران در دانشگاە امیدوارند کە با وضع قانون کە با تغیرحکومت میسر می‌شود شاهد شرایط مناسبتر برای حضور زنان ودختران در سایر حوزەها باشند. تجربە نشان دادە است کە با وجود جمهوری اسلامی هیچ‌گاە نگاە جنسیتی کم‌رنگ نمی‌شود و در همەی جا زنان با تبعیض جنسیتی و عدم اعتمادبەنفس مواجە شدە وهرگز نمی‌تواند بەعنوان یک زن از توانمندیها وشایستگیهای خود درسطح بالایی برخوردار باشد.

نظام جمهوری اسلامی در دانشگاهها نیز مانند سایر محیط‌های کاری و اداری و آکادمی فرهنگ مردسالاری حاکم کردە و مانع پیشرفت زنان و دختران در عرصە علم و دانش می‌شود و مخالفت شدیدی با مدیرت زنان و ارتقای زنان د رهیئت مدیرەی دانشگاهها علی‌الخصوص کردستان دارد.

بەامید آزادی ایران و کردستان و بە امید آن روز بستری فراهم شود کە باعث افزایش مشارکت زنان در توسعەی کشوری آزاد و بدور از ظلم و تبعیض علیە زنان باشیم...

زن ـــ زندگی ـــ آزادی.