کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیالوگ - موضوع برنامە: خشونت علیە زنان در جامعە و فضای مجازی

21:22 - 6 آذر 1402

دیالوگ - موضوع برنامە: خشونت علیە زنان در جامعە و فضای مجازی