کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سخنگوی حزب دموکرات: انقلاب ٥٧ حقوق مردم را تامین نکرد

13:03 - 21 بهمن 1402

در مصاحبەای کە بخش فارسی کوردکانال با کاک خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران پیرامون سالروز انقلاب ٥٧ داشتە، جناب عزیزی متاکد شدند کە هدف مردم از انقلاب ٥٧ تامین حقوقشان بود اما متاسفانە این خواستە در پی حاکمیت ٤٥ سالە جمهوری اسلامی ایران محقق نشدە است.

کاک خالد معتقد است کە با وجود اعتراضات گستردە و در میدان بودن اپوزیسیون، اما جمهوری اسلامی همچنان در قدرت ماندە و دلیل اصلی هم نبود "آلترناتیوی" جدی و متشکل از دموکراسی‌خواهان است.

سخنگوی حزب دموکرات ضمن انتقاد از اپوزیسیون رژیم، تاکید کردند کە راەحل ایجاد ائتلافی فراگیر و نهایتا درست کردن آلترناتیو جمهوری اسلامی این است کە بایستی تعریفی نو از ایران ارائە داد کە همەی تنوعات را بە رسمیت بشناسد و فرصت مشارکت بدهد.

جناب عزیزی کە سخنگوی حزب دموکرات هستند و مدام با جریانات و شخصیت‌های ایرانی اپوزیسیون رژیم در ارتباط هستند، این نکتە را در سخنان خود برجستە کردند کە دیدگاە عامە مردم و بویژە جریانات و شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی نسبت بە دە سال پیش تغییر کردە و امروزە خیلی راحت می‌توان با آن‌ها در مورد فدرالیسم یا عدم تمرکز در ایران پس از جمهوری اسلامی صحبت کرد، چیزی کە قبلا خیلی کمتر مورد توجە قرار می‌گرفت.

کاک خالد بە این نکتە نیز اشارە کردند کە در پی جنبش مهسا مرز بین حاکمیت و مردم کاملا مشهود شد و جنبش واقعی در داخل ایران است و بایستی بیشتر روی آن کار کرد تا بە بلوغ برسد و فراگیر شود.

سخنگوی حزب دموکرات همچنان رو بە مردم ایران و اپوزیسیون یادآور شدند کە بایستی یکصدا سیاست‌های ضد مردمی رژیم را با اتحاد و همبستگی خود نقش بر آب بکنیم و همە در قبال ایران و آیندە آن مسئولیت داریم و باید نقش خود را بە خوبی ایفا کنیم.

 

این مصاحبە شنبە شب از تلویزیون "کوردکانال" پخش خواهد شد.