کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

انتخابات هندسی

19:34 - 27 بهمن 1402

سەیوان احمدی

 

  آنجا کە آزادی نیست اگر رای دادن چیزی را تغییر می‌داد اجازە نمی‌دانند کە شما رای بدهید.

مارک تواین

 

انتخابات پوشالی و ساختگی در سیستمی بدون آزادی یک شوی سیاسی مضحک از دیکتاتوری است. اگر به مفهوم واقعی دیکتاتوری شایع و رایج در سیستم آغشته به دروغ سیستماتیک پی ببریم در اصل بە همان گندیدگی و اختناق سیاسی خواهیم رسید.

به جرأت می توان گفت که با توجه و چشمداشت به مشارکت فراگیر همەی اقشار مشمول یک جامعه در انتخابات آن اجتماع که یکی از شروط لازم و پیشفرض بنیادی آن است هیچ گونه انتخابات سالم و صحیحی با در نظر گرفتن احکام دیکتاتوری اسلامی که در خود اسلام در مورد انتخابات وجود دارد تا به حال صورت نگرفته است و این یعنی عدم مشارکت نیمی از جامعه -که همان زنان هستند- وجود ندارد به این مفهوم که بالفطره در خود اسلام چنین حقوقی برای زن همچون محرومیت‌های دیگر احکام ضد زن قائل و جایز و تعریف نشده است.

تفکر فاسد خودگرایانه ی جمهوریت تحریفی در تمامیت جمهوری اسلامی نیز همچون معنی متناقضش؛ با موجودیت مطلقه و انتخابات ساختگی درهم تنیدەاش همان گره کور پارادوکسی است که به درازای چهل و اندی سال از برقراری رژیم ج ا تا به اکنون ادامه داشته و برای کسی باز نشده است؛ به طوری که امکان تصور جمهوریت در اسلام و یا تلفیقشان را اگر بخواهیم معنا سازی کنیم مقدور نیست. ناکارآمدی فاشیست اسلامی حکومت خامنەای در نهایت فساد سیستماتیک خود قرار دارد و روز بە روز بە سطح بدتری نیز ورود می کند.

  سیستمی فاسد و توتالیتر همچون جمهوری اسلامی که با گسترانیدن سیاست‌های فاشیستی اسلامیش با وضع قوانین درون تاییدی در راستای مرکزیت ولایت فقیه با اعمال زور و خفقان به حکومت میلیتاریزەاش مشروعیت بخشیده است و با بنا نهادن ولایت مطلقەی فقیه ضد انسانی‌اش بر اساس اصل ٩٩ قانون اساسی به ایجاد نظارت استصوابی اقدام کرده است که در اصل همان سیستم فیلترینگ توتالیتری است که برای حفظ نظام ولایی و بقایش لازم و نیازمند آن بوده است و این یعنی گزینش و انتخاب بر اساس میزان تعهد و سرسپردگی بە نظام ج ا و چینش در حلقە‌های نزدیکتر بە بیت رهبری صورت می گیرد.

در تاریخ سراسر آلوده به ریا و فریب و دروغ و تقیه و تحریفی ج ا که شاهد آن بودەایم چیزی برای انتخاب وجود نداشته و ندارد و ساحت تک حزبی (حزب الله) خود نظام مجال جولان هیچ سمت و سویه و جناحی را نداده است و امکان هرگونه فعالیتی از اپوزیسیون را با برچسب زنی منافقین رد و ممنوعیت رای مخالفینش را مشروع دانسته و به این روش تمامی اپوزیسیون را به ابطال کشانیده است.

در چند دهەی اخیر حکومت فاسد اسلامی حاکم در ایران سرآمد ترکیبهای ساختاری مرکبی از فاشیسم و پولاریسم و تئوکراتیسم و گونەای نوین از توتالیتاریسم و دیکتاتوری است و از تجارب حکومتهای خودکامە نیزبرای اجرای حکومت مطلوب خودش سود می‌جوید که به ترتیب حروف الفبا تمامی ایسمهای غیر انسانی را در زیر مجوعه خود داراست و البتە آنرا اقتدار می‌نامد . انواع دزدسالاری و عدم شایسته سالاری در شیوەهای مختلف در نهادها و دستگا‌ه‌های حکومتی و دولتی و خصولتی همچون رانت و اختلاس و فسادهای اقتصادی و اخلاقی و ساختاری در تمامی زوایا و سطوح زیر ساختی و برساختی که شیرازەی کلی آن است را می‌توان نام برد. در خصوص تعیین صلاحیت کاندیداها به وانهادن مردم در انتخاب بد و و بدتر و اخیرا بدترین سیاست دایره حلقەهای خودی و غیر خودی را لحاظ کرده است. جالب آن است که در میان جناحهای ساختگی اصلاح طلبی و اصولگرا و اعتدالیون و ... خود در راستای تحریف اذهان عموم بنا به بهبود و اصلاحات  نیز تحمیل سیاستهای غیر خودی تر را بر نتابیده و با مهندسی و برنامەریزی دلخواه انتخابات در تمامی سطوح ساختاریش بنا به مصلحت نظام پرداخته است. تقلبهای گستردە در شمارش آرا و جمع آوری ‌صندوقهای رأی نیز کماکان مزید بر علت بودەاند. 

چشم‌انداز فلسفە سیاسی این مهم، همان تحلیل آنالیزی هانا آرنت است که چنین می‌گوید: در انتخاب بد و بدتر مهم آن نیست که چه چیزی و یا چه کسی انتخاب می‌شود بلکه مهم این است با انتخاب بد مجال به بدتر بودن آنرا می‌دهیم.

بە رأی شاهد اکثریت مردمان جغرافیای ایران ما به سطحی از انتخابات رسیدەایم که بدترین حالت ممکنە نیز پیش از همیشه خود را بروز داده و ازآن بدتر هم عادت به انتخاب همیشگی بدتردر انتخاباتی پوشالی است.

 امروز بە نقطەای از سیاست و سناریوسازی جمهوری اسلامی رسیدەایم کە هر گونە گزینش و رأی دادن و انتخاب کردن و مشارکت در انتخابات از پیش تعیین شدە چیزی فرا و ورای  پا نهادن بر ارزشهای انسانی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی ماست بلکه پایمال کردن خون هزاران جوان و انسان جان باخته راه آزادی است، نیاز و ضرورت چون  انسانی مدنی در این است کە با تمام قدرت انتخابات سراسر دروغ و نمایشی دیکتاتوری آخوندی را بایکوت و ممنوع می کنیم تا در دنیای امروز و عرصە ارتباطات رسوایی و روسیاهی را برای نظام جمهوری اسلامی بە بار بیاوریم آنچنان کە مشروعیت خود ساختەاش را بە قهقرای عدم تأیید مبل کنیم.

انگشتان خود را با خون فرزندان و هموطنانمان سرخ نخواهیم کرد.