کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

خالد عزیزی: ایران در جبهەی کشورهای علیە دمکراسی، حقوق بشر و ارزش‌های جهانشمول دمکراتیک جهان قرار دارد

01:15 - 7 اسفند 1402

خالد عزیزی: ایران در جبهەی کشورهای ناقض دمکراسی، حقوق بشر و ارزش‌های جهانشمول دمکراتیک جهان قرار دارد

(متن سخنرانی سخنگوی حزب دمکرات کوردستان ایران در نشست سازمان اینترناسیونال سوسیالیست در کشور اسپانیا)

 

جناب رئیس!

جناب دبیرکل!

اعضای محترم هیات رئیسە!

حضار محترم نشست اینترناسیونال سوسیالیست!

بسیار خوشحالم کە بە نمایندگی از سوی حزب دمکرات کوردستان ایران در این نشست حضور یافتەام. هم زمان این فرصت را غنمیت شمردە کە اگر بە طور اجمالی نیز باشد توجە شما را بە وضعیت کنونی خاورمیانە و علی‌الاخص شرایط ایران و مسئلە کورد و همچنین روند آزادی و دمکراسی‌خواهی در این کشور جلب نمایم.

جنگ اسرائیل و حماس طی چند ماه گذشته و گسترش شعلەهای این جنگ بە چند کشور منطقه مجددا توجە جامعە جهانی را بە پیچیدگی و بی‌ثباتی خاورمیانە جلب نمودە است. جمهوری اسلامی ایران هم بە لحاظ ایدئولوژی و سیاست خارجی و هم از جهت تحریک و تهدیدات شبە نظامیان و نیروهای نیابتی در چند کشور منطقه یکی از علل اصلی بحران‌های روزافزا و بی‌ثباتی در خاورمیانە می‌باشد.

جمهوری اسلامی ایران طی ٤٥ سال گذشته بە طور مستمر منابع مالی این کشور را برای دخالت‌های سیاسی، ایجاد بحران و عدم بی‌ثباتی در کشورهای همسایە هزینە کردە و هم زمان مردم این کشور را بە عنوان سپری برای مقاصد سیاسی و جنگ ایدئولوژی و هژمونی‌طلبی در منطقه بە گروگان گرفته است. بدون شک اگر در ایران دمکراسی موجود بود و حکومتی دمکراتیک منابع مادی و انسانی این کشور را در راستای توسعە کشور بە کار می‌گرفت؛ اکنون نە این کشور در داخل غرق در بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌بود و نە در منطقه و جهان نیز بە عنوان عامل اصلی جنگ و ناآرامی شناختە می‌شد.

حضار گرامی!

اگر چە اعتراضات مردم ایران علیە حاکمیت سیاسی در این کشور در طول عمر این رژیم ادامە داشتە است، اما جریان اعتراضات طی یک دهە گذشتە و بە ویژه در پاییز سال گذشته کە جنبش ژینا (ژن، ژیان، آزادی)  توجە جهان را بە سوی خود جلب نمود؛ مشروعیت سیاسی و حمکرانی جمهوری اسلامی ایران بە کلی زیر سوال رفت. مطالبات اصلی این جنبش عبارتند از تامین آزادی‌های سیاسی و مدنی، اعتراف حقوق ملی پایمال شدە ملت‌های این کشور تحقق آن کە تاکنون ادامە دارد و همچنین گذار از حکومت دیکتاتوری و سرکوبگر بە حکمرانی سیاسی دمکراتیک و پلورال.

اما جواب جمهوری اسلامی ایران بە مانند همیشە در ابتدا امنیتی نمودن بیشتر کوردستان بە عنوان منبع الهام و آغازگر اصلی این جنبش و سپس سرکوب خونین این جنبش در همە ایران بە ویژه کوردستان و بلوچستان بود. نیروهای مسلح رژیم ایران جنبش مدنی و مسالمت‌آمیز مردم را بە خاک و خون کشیدند و در سرکوب این اعتراضات حتی سلاح نیمە سنگین را علیە مردم مدنی بە کار گرفتند. بدین تریتیب رژیم صدها نفر را در خیابان و در زندان کشت کە بخشی از آنان کودکان بودند. همچینین دەها هزار نفر را بە زندان افکند و با پروندەسازی علیە آنان رای بە صدور حکم حبس سنگین دادە و بە منظور ارعاب مردم و تحمیل فضای رعب و وحشت  تنها طی یک سال گذشتە حدود ٩٠٠ نفر را اعدام کردە کە بخشی از آنان بازادشت‌شدگان جنبش ژن، ژیان، آزادی بودند.

 

دوستان !

بدون شک بیشتر شما با رسالت و محتوای جنبش سیاسی کورد در ایران آشنایی دارید و رهبران حزب دمکرات کوردستان ایران را می‌شناسید. بە ویژه دو دبیرکل سابق حزب، دکتر عبدالرحمن قاسملو کە بە هدف حل مسئلە کورد از طریق مذاکرە و صلح بر سر میز مذاکرە با هیئت دیپلمات ایرانی توسط آنان ترور شد. همچنین دکتر صادق شرفکندی دبیرکل دیگر اسبق حزب دمکرات کە در هنگام بازگشت از اجلاس اینترناسیونال سوسیالیست در شهر برلین آلمان توسط یک تیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران همراه با سە تن دیگر از همراهانش ترور شدند.

برنامە حزب دمکرات تحقق حقوق و آزادی‌‌های ملت کورد در ایرانی دمکراتیک و باثبات بدون هر گونە تبعیض و بە حاشیەراندن است. اما بە جای پیگیری و پاسخ دادن مطلوب بە مطالبات حزب دمکرات و مغتنم شمردن استراتژی سیاسی حزب دمکرات در طول عمر رژیم ایران بە شیوەهای گوناگون مجازات شدەایم. با یورش و نظامی‌کردن کوردستان، بازداشت و اعدام فعالان سیاسی و مدنی کورد، با جلوگیری از توسعە انسانی و اقتصادی کوردستان، تلاش سیستماتیک برای انکار و حذف هویت تاریخی، فرهنگی و زبانی کورد، با سرکوب خونین اعتراضات مدنی مردم کوردستان در خیابان، با حملات پهپادی و موشکی بە کمپ‌‌های مدنی حزب دمکرات کوردستان ایران کە از سوی ناگزیری در اقلیم کوردستان سکنا گزیدەاند و همچنان کە خود مستحضرید در حملە موشکی سپتامبر ٢٠٢٢ میلادی سپاه پاسداران رژیم ایران بە کمپ‌‌های ما چندین تن از زنان و کودکان جان باختند.

نمایندگان احزاب سیاسی عضو در اینترناسیونال سوسیالیست!

حضور خود را در ایران نشست را فرصتی قلمداد می‌کنم تا از شما و احزاب عضو در سازمان اینترناسیونال سوسیالیست بخواهم در رابطە با وقایع خاورمیانە بی‌تفاوت نبودە و بە ویژە در رابطە با مبارزە مشروع ملت کورد و اقلیت‌‌های دیگر این کشور برای بنیان نهادن ایرانی دمکراتیک و باثبات نقشی موثر و کارآمدتر داشتە باشید. این خواستە ما در حالی رو بە شما مطرح است کە جهان بە سوی دو قطب‌بندی ناخواستە گام می‌نهد و همچناچە می‌بینیم ایران در جبهەی علیە و ناقض دمکراسی، حقوق بشر و بها و ارزش‌های دمکراتیک در جهان سنگر گرفته است.

 بە همین دلیل از سوی حزب دمکرات از همە احزاب هم فکر و مشی خود در سازمان اینترناسیونال سوسیالیست بە ویژە آن دستە از احزابی کە در کشورهای خودشان در قدرت و حاکیت سیاسی سهیم می‌باشند خواستاریم کە تغییرات خاورمیانە را پر اهمیت قلمداد کردە و همراه و پشتیبان جریان حق‌طلبی و دمکراسی‌خواهی در این منطقه و بە ویژه ایران باشند. راەحل اصلی بحران‌های خاورمیانە نیز پیش از هر چیزی بە این موضوع گرە خوردە است کە جلوی تفرقه‌افکنی، صلح‌ستیزی و دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران گرفتە شدە و این رژیم یاغی و نادمکراتیک و مخل ثبات و ارزش‌های جهانی متوقف گردد. بە ویژە کە استراتژی اصلی این رژیم این بودە کە با ایجاد ناامنی در کشورهای خاورمیانە هم هژمونی خود را گسترش دادە و هم توجە افکار عمومی داخل ایران و خارج را از بحران و جنبش‌های حق طلبی مردم دور و منحرف کند.

حضار گرامی!

حزب ما در تلاش‌‌های خود برای ایجاد همدلی، اتحاد مبارزاتی و همبستگی احزاب سیاسی و ائتلافی برای گذار از جمهوری اسلامی و بنیان نهادن ایرانی دمکراتیک با ویژگی‌‌های مشترک سیاسی همە ملت‌‌ها و اقلیت‌‌ها در تصمیم گیری و ادارە این کشور ادامە دارد. بدون شک پیام روشن شما و حمایت شما از جنبش اعتراضی مردم ایران برای این هدف تاثیرگذار خواهد بود.

با تشکر از وقتی کە در اختیار من گذاشتید.