کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شمارەی ٨٦٤ روزنامە "کوردستان"، ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران بە دو زبان کوردی و فارسی منتشر شد

21:06 - 15 بهمن 1402

امروز یکشنبە ١٥ بهمن ١٤٠٢، شمارەی جدید روزنامە "کوردستان" علاوە بر اخبار فعالیت ارگانهای حزبی و بیانیەها و مواضع حزب، همراە با مقالات ذیل منتشر شد.

در این شمارە می‌توانید نوشتەهای زیر را مطالعە فرمایید:

- ٧ اکتبر و بمب اتمی جمهوری اسلامی/ آگری اسماعیل‌نژاد

- تقابل عمق استراتژیک کوردستان و ایران/ شاهو حسینی

- سپاە قدس در یمن (بخش دوم و پایانی)/ عادل درخشانی

- تدارک دیکتاتور برای جانشینی پسرش/ رضا دانشجو

- عدم جدیت غرب در مواجهه مستقیم با جمهوری اسلامی/ کیوان درودی

- سالگرد اعدام علی شیمایی (گزارشی از تولد تا اعدام) / احسن حسن‌پور

- نقدی گذرا بر زشتی کاپیتالیسم و عدم کارکرد مارکسیست/ سیوان احمدی

- آموزش کودکان استثنایی در ایران قربانی بی مسئولیتی سران رژیم شدە است/ جمال رسول دنخه

- راە پایان دادن بە جمهوری اسلامی و تشکیل دولت نوین/ شهرام سبحانی

برای دانلود و خواندن مطالب این شمارە روزنامە "کوردستان" اینجا کلیــــــــــــــک کنید.