کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بحث روز – موضوع برنامە: علت شرکت برخی دولت ها در مراسم دڤن رئیسی

00:25 - 4 خرداد 1403

بحث روز – موضوع برنامە: علت شرکت برخی دولت ها در مراسم دڤن رئیسی