کوردستان میدیا

سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بحث روز – موضوع برنامە: انتخاب یا انتصاب رئیس جمهور در ایران

01:55 - 9 خرداد 1403

بحث روز – موضوع برنامە: انتخاب یا انتصاب رئیس جمهور در ایران