کوردستان میدیا

جمعه 14 آذر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

٢٦ آذر روز پێشمەرگ کوردستان

19:56 - 9 آذر 1391

٢٦ آذر روز پێشمەرگ کوردستان