کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

اطلاعات رژیم ایران از برگزاری مراسم ترحیم شهید "لقمان مهفر"جلوگیری می‌کند

18:35 - 23 فروردین 1400

بر اساس گزارش رسیدە بە وبسایت "کوردستان میدیا"، رژیم ایران از برگزاری مراسم ترحیم شهید "لقمان مهفر" در شهر "شنۆ" جلوگیری می‌کند.

ادارە اطلاعات رژیم ایران با رصدکردن خانوادە پدری و اقوام آشنایان شهید "لقمان مهفر" بە آنها هشدار داده کە نباید هیچ مراسم ترحیمی در منزل آنها برگزار شود.

همدردی  مردم کوردستان در غم از دست دادن شهید "لقمان مهفر" موجب ترس رژیم ایران و تجمع مردم شدە است.

همچنین اطلاعات رژیم دو برادر شهید "لقمان مهفر" بە نام‌های حاجی "عوسمان مهفر" و "فهیم مهفر" را تهدید کردە کە نباید مراسم ترحیمی برگزار کنند.