کوردستان میدیا

یکشنبه 25 مهر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

انقضای ایدئولوژیک

12:06 - 17 مهر 1400

کریم پرویزی

همە وسایل ومواد در جهان تاریخ انقضای مشخصی دارند و با سپری شدن مدت زمانشان، تاثیرات و کارایی خود را از دست می‌دهند. در بین همە اشیا بە ویژە دارو و درمان کە موجب بهبود سلامت انسان می‌شوند، اگر تاریخ مصرفشان بە سر رسد و منقضی شوند، دیگر نە تنها تاثیری در بهبود سلامت ندارند بلکە همچون زهر کشندەای جسم انسان را ویران خواهند کرد.

ایدئولوژی و افکار نیز همچون دارو و درمان اگر تاریخشان بە سر رسد، بە زهری کشندە برای ذهن و افکار انسان‌ها مبدل میشوند.

در ایران بعد از ساقط شدن حاکمیت قاجارها، سیستمی ایدئولوژی کلونیالیستی تاسیس شد کە با ظهور خمینی، لائەای دیگر بر آن افزودە شدە و تاکنون این ایدئولوژی بر ایران ‌‌حاکم است.

اخیرا اتفاقاتی دوروبر ایران رخ دادە کە کاملا نشان دهندە بە پایان رسیدن ایدئولوژی حاکم بر تهران است کە همچون زهری سیستم رژیم را از بین بردە و مردم ایران را نیز دچار درد و رنج بسیار خواهد کرد.

در چند دهە گذشتە، جمهوری اسلامی سیاست خود را بر دو مبنا قرار دادە و گفتمانش از آن نشات میگرفت: نخست صدور انقلاب و اشاعە سیستم ولایت فقیە است کە با تحریک و حمایت از گروە‌های توندرو شیعە در منطقە بە اجرا در میآورد، دوما اندیشە ایرانشهری کە حوزە جغرافیایی فرهنگی را برای افکار وهمی تحت عنوان ملت ایران قرا دادە و در حقیقت بە دنبال آن هستند کە همە منطقە را همچون دوران زمامداری هخامنشی تحت حاکمیت سید علی هخامنشی در آورد!

در افغانستان حکومت ساقط شد و طالبان تندرو سنی مذهب حاکمیت را  بە دست گرفت و علیە قوم دری کە افراس ریشەهایشان بە آنجا برمی‌گردد و بعدها بە جغرافیای ایران هجوم آوردند و نیز علیە شیعیان و هزارەها خواهد بود، همچنانکە پیشتر نیز علیە آنها دست بە کشتار زدە بود.

از سوی دیگر آذربایجان شیعە کە پیشتر بخشی از ایرانشهر خیالی افراس بود! بە جبهە ترکیە پیوستە و بە تهدیدی علیە ایران تبدیل شدە است!

در این تفاقات اخیر، جمهوری اسلامی اگر طبق ایدئولوژی و اندیشەهای آیینی خود برخورد می‌کرد، می‌بایستی هم از آذربایجان علیە ارمنستان حمایت می‌کرد و از سوی دیگر آذربایجان شیعە نیز همسو با ترکیە سنی مذهب نمی‌شد و از شیعەهای افغانستان حمایت و بر ضد طالبان می‌جنگید! اگر هم بر اساس افکار توهمی ایرانشهری نیز می‌بود ایران بایستی با ترکیە می‌جنگید تا بلکە آذربایجان را بە جغرافیای ایرانشهری خود باز می‌گرداندند!! از طرف دیگر با حمایت از تاجیک و دری‌ها، در مقابل پشتون‌ها می‌ایستادند!

اما بە دلیل پایان یافتن تاریخ مصرف ایدئولوژی‌های جمهوری اسلامی و فاسد شدنشان نە تنها هیچ کمکی بە رژیم نمی‌کنند بلکە بە زهر کشندەای برای خودشان نیز تبدیل شدند. ایران در افغانستان از طالبان حمایت کرد و در آذربایجان نیز با شکستی کە خورد مسیر ترانزیتش را با اروپا از دست داد و بالاجبار بە روسیە پناە بردە بلکە از طریق آب‌های خزر راهی را برایش باز کند!

ایدئولوژی فاسد شدە ولایت فقیە و ایرانشهری نە تنها توان مدیریت کشور را نداشتە، بلکە در منطقە نیز قادر بە سیاست گذاری روشن برای رژیم نبودە و برعکس اهدافشان عمل می‌کنند! رژیم نە توان حمایت از شیعیان را دارد و نە قادر بە حمایت از دری‌ها است کە ریشە افراس بە آن‌ها برمی‌گردند، نە می‌تواند علیە توران برای برگرداندن آذربایجان تقلای بکند!!

ایدئولوژی تاریخ مصرف گذشته همچون زهری عمل می‌کند و اکنون دربار خامنەای بە مثابە دربار شاهان قاجار بە دفتر رفت و آمد روس‌ها تبدیل شدە است! سید علی خامنەای رویای تبدیل شدن بە داریوش هخامنشی را در سر می‌پروراند اما برعکس بە محمد علی شاە قاجار مبدل شد!