کوردستان میدیا

پنجشنبه 26 فروردین 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

برآشفتگی مرداب

19:31 - 15 فروردین 1400

کریم پرویزی

غروب آنروز کە جوانان روستا، با جمع آوری چوب و درختان خشکیدە می‌خواستند آتش نوروز، همان آتشی کە سمبل و نماد ملی کورد می‌باشد را روشن کنند، بە ناگاه پیشمرگەای کە نماد هیبت و قدرت ملت کورد می‌باشد، در میانە حاضر شدە، مشعل را از جوانان گرفتە و خود آتش نوروزی را برپا می‌کند! در آن لحظە نە تنها حضار بلکە طبیعت دوروبر نیز با اشتیاق نظارەگر شعلەهای آتش نوروز بودند! آتش نوروزی کە پیشمرگەای آن را برای سرزمینش روشن کردە باشد، چە پیامی را با خود آوردە است؟

همزمان صدها کیلومتر دورتر، در گوشەای دیگر از این میهن، ساکنین شهر با غروب آفتاب داشتند بە خانەهایشان برمی‌گشتند، کە دستەای از محبوبترین فرزندان این میهن، یعنی پیشمرگان کوردستان پرچم  بە دست وارد خیابان شدە و با صدای فصیح و روان، فریاد آزادی‌خواهی سر دادند و پیام نوروزی شاخ را بە گوش مردم شهر رساندند.

بە دنبال سپری کردن سالی مشقت‌بار کە رژیم اشغالگر کمر بە فلاکت‌بارتر کردن هر چە بیشتر ملت کورد بستە بود،  پیشمرگە با بە اهتزاز درآوردن پرچم کوردستان و مشعل بە دست بە میان مردم رفتە و با پیام روشن و سادە خود گفتند: "ما از شمائیم و تنهایتان نخواهیم گذاشت"!

بعد از گذشت دو هفتە از خلق این داستان حماسی، در یکی از کوه‌های سربە فلک کشیدە کوردستان، پرچمی پر افتخار قامت کوه را همچون لباسی رنگین پوشاند و مبارزان میهن در حالی کە نظارگر پرچم برافراشتە کوردستان بر روی کوه بودند، همان پیامی را کە پیشمرگان بە شهر دادە بودند را تکرار می‌کردند.

هر چند این اقدامات خیلی سادە و سطحی بە نظر می‌رسند و ممکن است این طور برداشت شود کە حماسەای بزرگ خلق نشدە باشد، اما خود این گویای حقیقتی دیگر در جامعە سیاسی و فکری کوردستان است.

جامعە کوردستان آگاه و هوشیار بودە و با یک حرکت پیشمرگانە و یک روزە دچار حیرت نمی‌شود، بلکە این رژیم اشغالگر است کە برآشفتە شدە و هر چقدر هم دست و پا می‌زند کە این واقعیت را پنهان کند، اما تا جلوتر می‌رویم مرداب خیالی خود را پرتلاطم‌ و ناآرام‌تر می‌بیند.

اشغالگر درصدد بودە کە وانمود کند راسان فقط چند عمل نظامی مقطعی بودە و بس و با هجوم نظامی و موشکباران و استفادە از تکنولوژی چینی و روسی، می‌تواند سرکوب کند. اما پیام نوروزی پیشمرگانە امسال، تمامی روایات و داستان‌های دروغینشان را بی‌معنا کرد. دشمن اشغالگر کە چشم دیدن هوشیاری و حق طلبی ملت کورد و عاشقان پرچم پرافتخار کوردستان را نداشتە، تلنگری بود تا رژیم بفهمد راسان و مبارزە ملت کورد مسئلەای نیست مربوط بە آنسوی مرزها و با چند اقدام نظامی محدود خاتمە یابد، بلکە حقیقت این است کە:

راسان بە معنای عشق بە میهن و ارادە تداوم مبارزاتی ملتی برای رسیدن بە خواستەهایش است.

همچون رهبر فرزانە ملتمان فرمودند: "در هیچ جای تاریخ ثبت نشدە ملتی کە حاضر بە پرداخت بهای آزادی بودە، دشمن قادر بە حذفش بودە باشد". بە همین دلیل است کە حضور پیشمرگان پرچم بر دوش در میان مردم و تزیین کوه‌های سر بە فلک کشیدە کوردستان با پرچم کوردستان و همچنین  دەها اقدام مبتکرانە احتمالی دیگر، فشاری غیر قابل تحمل را بر رژیم وارد کردە و مرداب توهمات رژیم کولونیالیستی را برآشفتە کردە و همچون رویاهایشان بە کابوس تبدیل می‌نماید.