کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیانیە شورای سیاست گذاری حزب دمکرات بە مناسبت شهادت یکی از اعضای رهبری حزب

13:42 - 22 فروردین 1400

شورای سیاست گذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت شهادت "لقمان مهفر" عضو هیات اجرایی شورای سیاست گذاری حزب، بیانیەای را منتشر کرد.

متن بیانیە این چنین است:

بیانیە شورای سیاست گذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت شهادت مبارز دیرین "لقمان مهفر"

هم میهنان گرامی

دوستداران و حامیان مبارزات آزادی‌خواهی کورد در کوردستان ایران

هواداران، اعضا، کادر و پیشمرگان حزب دمکرات کوردستان ایران

با نهایت تاسف و تاثر اعلام می‌نماید کە رفیق مبارز و فداکار حزبمان، حزب دمکرات کوردستان ایران "لقمان مهفر" عضو هیات اجرایی شورای سیاست گذاری حزب پس از یک ماە دست و پنجە نرم کردن با بیماری کرونا، سحرگاه روز شنبە ٢١ فروردین ١٤٠٠ خورشیدی در یکی از بیمارستان‌های شهر "اربیل"  در گذشت و همرزمان و همسنگرانش را در غمی عمیق و حزب دمکرات را نیز دچار خسارتی نو کرد و راه مبارزە و مقاومت را بە همسنگرانش سپرد.

از دست دادن این مبارز تنها خسارتی نو برای حزبمان نبود بلکە زخمی تازە است بر پیکر جنبش آزادی‌خواه کورد در کوردستان ایران.

شهید لقمان مهفر پسر خورشید در سال ١٣٤٣ خورشیدی در روستای "مەلا عیسی" در منطقە "دەشتەبێڵی شنۆ" متولد شد. ایشان در سن نوجوانی جذب جنبش آزادی‌خواه کوردستان شدە و در راستای آزادی کورد و رهائی کوردستان در سال ١٣٥٨ خورشیدی در اتحادیە جوانان حزب دمکرات و بعدها در صفوف مبارزین حزب دمکرات کوردستان ایران جای گرفت و تا آخرین لحظات زندگی خود از تلاش و مبارزە و انجام وظایف ملی و میهنی کورد و حزب دمکرات کوردستان ایران،پا برجا و تاثیر گذار بودند.

همسنگر از دست رفتە، لقمان مهفر در جریان مبارزە در صفوف حزب دمکرات کوردستان ایران، چند مسئولیت را عهدەدار بودند کە درانجام همە آنها با فداکاری و احساس مسئولیت، توانایی خود را نشان دادە است.

شهید لقمان مهفر در کنگرەهای ٩، ١١ و ١٢ حزب بە عنوان عضو علی‌البدل کمیتە مرکزی منتخب و در کنگرەهای ١٠، ١٣، ١٤ و ١٥ بە عنوان عضو اصی کمیتە مرکزی انتخاب شدند.

همسنگر از دست رفتەمان در جریان مبارزات و عضویت در رهبری حزب چند مسئولیت را برعهدە داشتند، همچون:

مسئول کمیسیون اجتماعی، معاون مسئول کمیسیون سیاسی – نظامی، مسئول کمیسیون رادیو، مسئول مرکز ٢ کوردستان و در کنگرە ١٦ حزب نیز بە عنوان عضو شورای سیاست گذاری حزب و آخرین مسئولیت حزبی ایشان هم عضو هیات اجرایی شورای سیاست گذاری حزب بود.

شهید لقمان همزمان با فعالیت‌های حزبی، تحصیلات خود را نیز تا مقطع لیسانس حقوق در دانشگاە صلاح‌الدین اربیل ادامە و موفق بە اخذ مجوز وکالت با رتبە مشاور شدند.

شهید لقمان شخصیتی شناختە شدە و دارای مجموعەای از خصوصیات بارز انسانی بودند؛ در جریان مبارزە جدی، در کار خستگی ناپذیر و در جامعە نیز خون گرم ودارای روابطی صمیمانە با فامیل، دوست و همسنگران بودند؛ عمیقا باورمند بە مشی مبارزاتی حزب و آزادی کورد وکوردستان و، بەهمین جهت محبوب همگان بودند.

شورای سیاست گذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت این ضایعە تازە، ضمن اعلام مراتب غم و اندوە خود، در گذشت ایشان را بە خانوادە گرانقدر و همە فامیل و دوست و آشنایان و اعضای رهبری حزب و همە هواداران، اعضا و کادر و پیشمرگان حزب دمکرات کوردستان ایران تسلیت گفتە و تسلی خاطر برای همە کسانی کە از در گذشت ایشان دچار غم و اندوە شدند را آرزومند است.

روح و روان همسنگر شهیدمان شاد و راهشان پر رهرو و بە امید تحقق آرزوهایشان

حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاست گذاری

٢١ فروردین ١٤٠٠ خورشیدی ( ١٠ آوریل ٢٠٢١ میلادی)