کوردستان میدیا

چهارشنبه 9 بهمن 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

بیش از ٧ میلیون کودک ایرانی از حق تحصیل محروم هستند

17:20 - 7 تیر 1392

کوردستان میدیا: بیش از ١٣٢ میلیون کودک در جهان که بیشتر آنان در کشورهای فقیر و بخصوص مناطق روستایی هستند از حق تحصیل محروم می‌باشند.

سازمان یونیسف آلمان در گزارشی در رابطه با وضعیت تحصیل کودکان اعلام نمود که بیش از ١٣٢ میلیون کودک در جهان از حق تحصیل محروم می‌باشند که بیشتر آنان در کشورهای جهان سومی و در حال توسعه هستند.

همچنین در این گزارش آمده است که ٤٠% جمعیت بیکار جهان را افراد جوان زیر ٢٥ سال تشکیل دادەاند.

خبرگزاری ایلنا در این رابطە گزارش داد، وضعیت تحصیل کودکان در ایران نیز بسیار نامناسب می‌باشد و آمارها حاکی از آن است که بیش از ٧ میلیون کودک ایرانی از تحصیل محروم هستند.

با وجود اینکه رژیم ایران هیچ‌گاه آمار شفاف و دقیقی از کودکان محروم از تحصیل منتشر ننمودە است اما با تخمین‌هایی که از سوی کارشناسان مربوطه بررسی شدە است بیش از یک سوم کودکان ایرانی بین ٦ تا ١٨ سال که بیش از ٧ میلون تن می‌باشند، از حق ادامه تحصیل محروم می‌باشند.

همچنین بحران اقتصادی در ایران باعث افزایش شدید کودکان کار در ایران شدە است که کارشناسان این وضعیت را بحرانی توصیف نمودەاند.

سازمان یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد) در ١١ دسامبر سال ١٩٤٦ به توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق کودکان، ایجاد شد.