کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

تجدید پیمان پیشمرگەهای شاخ با خانوادە شهید "لقمان مهفر"

10:31 - 28 فروردین 1400

شماری از پیشمرگەهای نیروی پیشمرگه کوردستان بە نمایندگی از پیشمرگەهای شاخ بر مزار شهید "لقمان مهفر" حاضر شدە و با گذاشتن دستە گلی بە رسم وفا پیمان تازە کردند تا تحقق اهداف همە شهدای کورد و کوردستان، در سنگرهای مقاومت ایستادگی کنند.

این دسته از پیشمرگەها همچنین ضمن دیدار از خانوادە شهید "لقمان" و عرض مراتب تسلیت خود، بە نقش برجستە ایشان در جریان مبارزات ملت کورد بە ویژە "راسان" اشارە کردە و آن را ارج نهادند.

پیشمرگەهای شاخ در این دیدار به گرمی از سوی خانوادە شهید "لقمان مهفر" مورد استقبال قرار گرفتە و "قادر مهفر" فرزند  شهید "لقمان" نیز ضمن قدردانی از پیشمرگەها اعلام کرد: "ما خود را  خدمتگذار همە پیشمرگه‌های کوردستان می‌دانیم و مایە سرفرازی ما است کە خود را در کنار شما همسنگران پدر شهیدمان می‌بینیم".

در این دیدار خانم "خدیجە " همسر شهید "لقمان" نیز ضمن تشکر و قدردانی از حضور پیشمرگەها ابراز داشتند: شهید "لقمان"  شهید همە کوردستان است و ادامەدهندە راە مبارزاتی ایشان و همە شهدای کوردستان خواهیم بود و در این راە هم همچون گذشتە مصرانە حضور خواهیم داشت".

پیشمرگە‌های شاخ نیز در این دیدار پیمان تازە کردند تا رسیدن اهداف شهدای کورد و کوردستان کە همان آزادی کورد و کوردستان می‌باشد، در سنگرهای مقاومت همچون کوه‌های کوردستان ایستادگی کنند.