کوردستان میدیا

سه شنبه 7 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

جشنوارە گیلاس در شنو از سوی انجمن‌های مدنی این شهر بایکوت شد

18:28 - 2 تیر 1401

روز پنج‌شنبه دوم تیرماە، جشنوارە گیلاس در شنو برگزار گردید اما این جشنوارە از سوی انجمن‌های مدنی این شهر بایکوت شد.

بر اساس گزارش رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان میدیا" بیش از دو ماه پیش انجمن‌های مدنی شهر شنو در یک جلسە مشترک دربارە چگونگی برگزاری جشنوارە گیلاس هماهنگی‌های ویژه را انجام دادە بودند.

بعد از انجام این جلسە مشترک انجمن‌های مدنی شنو و توافق در مورد چگونگی برگزاری این جشنوارە، سرانجام با دخالت مراکز و نهادی امنیتی و نظامی رژیم ایران در این شهر تصمیمات گرفته شدە این انجمن‌‌ها لغو گردید.

طبق گزارشات رسیدە مسئولان سپاه تروریست پاسداران بە این انجمن‌‌ها هشدار دادە بودند از برگزاری این جشنوارە خودداری کنند و سپاه خود مسئولیت برگزاری آن را بر عهدە می‌گیرد.

در پس این تصمیم و تهدید سپاه پاسداران، انجمن‌‌های مدنی نیز تصمیم گرفته کە در این جشنوارە شرکت نکنند.

حتی سپاه پاسداران مجری‌گری "حسین خلیفه" را تائید نکردە بود.

بر اساس گزارشات رسیدە در میان انجمن‌های مدنی شنو "انجمن زانست و ادب" با سرپرستی "کریم تیشی و زوبیر پیغامی" در این جشنوارە شرکت کردەاند.

انجمن "میراث فرهنگی و صنایع دستی" با سرپرستی "شورش نصیری و سامرند خضری" حضور پیدا کردەاند.

از کانال‌های خبری "روداو شنو و روژ نیوز" شرکت کردە و سایر کانال‌های خبری آن را بایکوت کردەاند.

گروه‌های کوهنوردی این شهر از قبیل: "پیشرو، چیا، هلگورد، سپی ریز، رندولە، بوزی سینا، باشگاه کوهنوردی شنو و باران" نیز حضور نیافتەاند.

گروە محیط زیستی "کیلەشین سبز زاگروس" نیز حضور نیافتە است.

انجمن‌‌های مدنی مانند: ''اندیشە طلایی (بیری زیرین) و انجمن ادبی پرشنگ گلاویژ" و چند انجمن دیگر شرکت نکردەاند.

شخصیت‌‌های مذهبی و ماموستاهای آیینی نیز این جشنوارە را بایکوت کردەاند. همچنین بخشی از هنرمندان از حضور در این جشنوارە خودداری کردەاند.

"شفیع بهرامیان" مسئول اتاق فکری "علی زنجانی" بەنام نمایندە سابق شنو و نقدە اعلام کردە است از ٣٠٠ لوح تقدیر و تندیس کە قرار بود بە افراد مشخص دادە شود بە علت عدم حضور مردم این لوایح و تندیس‌ها بە خود مسئولان رژیم اهدا شدە است.

امسال نیز برای صرف نهار از مهمانان و مدعوین هزینە مادی گرفتە شدە و هر پرز غذا ٥٠ تا ٦٠ هزار تومان فروخته شدە است.

این جشنوارە در تالار "دریا" در شنو برگزار گردیده است.

مردم برای اعلام نارضایتی بە دخالت‌های مراکز و نهادی امنیتی و نظامی و بە ویژە سپاه پاسداران رژیم ایران این جشنوارە را بایکوت کردند.