کوردستان میدیا

شنبه 17 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حدکا: رفتارهای خودسرانه و بازداشت و زندانی کردن شهروندان را محکوم می‌کنیم

18:29 - 31 خرداد 1396

کردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی بیانیەای بازداشت‌های خودسرانەی شهروندان توسط نیروهای امنیتی رژیم اسلامی ایران را محکوم می‌کند.

متن کامل بیانیه:

بیانیەی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران

شهروندان محترم

مردم مقاوم کردستان

انجمن و سازمان‌های حقوق بشری


رژیم اسلامی ایران در شرایط فعلی بیش از هر وقت دیگری در منجلاب بحران‌های متعدد داخلی و منطقەای فرو می‌رود، بحران‌هایی که نتیجەی بنیاد نهادن نظام سیاسی و جهان‌بینی متحجرانەای بر پایەی ایدئولوژی ولایت فقیه می‌باشد و از همان ابتدای روی کار آمدن رژیم اسلامی ایران این بحران‌ها روی هم انباشته شده و امرزه به بحرانی عظیم برای مردمان ایران و منطقه بدل شده است، به گونەای که تلاش‌های رژیم برای نجات خود از این باطلاق خودساخته اگر محال نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.

در این مدت جمهوری اسلامی برای منحرف کردن افکار عمومی و جلب نظر عموم، به ویژه ملیت‌های ایران به مسائل حاشیەای و عدم توجه به مشکلات داخلی که محصول سیاست‌های رژیم است، با طراحی تعدادی سناریو و یا بهرەگیری از مجموعەای از رویدادها، سعی بر آن داشته مشکلات و شکست‌های موجود را به منبعی خارجی منتسب کند و با هراس پراکنی در میان مردم مانع از ابراز نارضایتی و شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی به این بهانه که در شرایط فعلی زمان اعتراض به رژیم و مشکلات بی‌شمار مردم نیست بلکه وقت انسجام و اتحاد در برابر دشمنان اسلام و ایران است و در این فضای ایجاد شده خشونت، سرکوب و بازداشت فعالان سیاسی و دگراندیشان به ویژه ملیت‌های تحت ستم ایران و اقلیت‌های دینی به بهانەی وابستگی به دشمنان خارجی و... بیش از پیش افزایش می‌یابد.

وقایع تهران در روز چهارشنبه ١٧ خرداد ١٣٩٦ شمسی برابر با ٧ ژوئن ٢٠١٧ میلادی و هجوم به مجلس شورای اسلامی ایران و قبر خمینی، بهانەای مناسب و فرصتی بود تا رژیم با بهرەگیری از آن اعمال تروریستی خود را لاپوشانی و در همان حال به فشار بر مخالفین و منتقدین داخلی تحت لوای مقابله با تندروی بیفزاید. این در حالی‌ست که رژیم اسلامی ایران خود یکی از اصلی‌ترین بنیانگذاران و حامیان گروەهای تروریستی در منطقه است.

در جریان تداوم این فشارها طی دو هفتە، نیروهای امنیتی صدها نفر از مردم به ویژه در کردستان و مناطق ملیت‌های تحت ستم به تهمت سلفیت و تندروی بازداشت و زندانی کردەاند که اکثر آنان از تهمت مذکور مبرا هستند.

تمام مردم ایران و حتا منطقه و جهان نیز به خوبی آگاه و مطلع‌اند که جنبش ملی کرد در کردستان ایران سیمایی پیشرو و سکولار دارد و مخالف هرگونه عمل تروریستی بوده و می‌باشد، جمهوری اسلامی نیز در این میان هر چه تلاش کند نمی‌تواند این چهره و واقعیت غیر قابل انکار جنبش کرد را خدشەدار کند.

ما علاوه بر محکوم کردن رفتارهای خودسرانه و بازداشت و زندانی کردن شهروندان، از مردم و اقشار مختلف کردستان می‌خواهیم موضع مناسبی علیه این سیاست و اعمال خودسرانه رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان دهند و اجازه ندهند که سازمان‌های سرکوبگر رژیم از سکوت مردم و افکار عمومی، در خلق جنایت و بازداشت و زندانی کردن شهروندان اینگونه رها باشد.

همچنین از سازمان‌های و مدافعین حقوق بشری می‌خواهیم با دقت تمام به این توطئەی رژیم علیه شهروندان بنگرند و از طرق مختلف مانع از تداوم رفتار ضد بشری جمهوری اسلامی شوند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دفتر سیاسی

٣٠ خردادماه ١٣٩٥ خورشیدی
٢٠ ژوئن ٢٠١٧ میلادی