کوردستان میدیا

جمعه 3 اسفند 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات: سخنان علیرضا نوریزادە بە دور از حقیقت است

12:49 - 3 تیر 1397

کوردستان میدیا: دبیرخانە اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران طی اطلاعیەای سخنان "علیرضا نوریزادە" را تکذیب کرد.

متن اطلاعیە بدین شرح است:

در تکذیب سخنان آقای علیرضا نوریزادە

در یک پیام ویدیویی آقای نوریزادە در ستایش ((شاهزادە رضا پهلوی)) و شایستگی‌های ایشان، بە سخنان ناگفتە آقایان مصطفی هجری مسئول اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران  و عبداللە مهتدی دبیرکل حزب کوملە زحمتکشان کردستان ایران اشاره نمودە و اظهار می کند که (( توی دفتر من رازیست، ولی الان بهتون میگم. در دفتر من، کاک عبدللە مهتدی، کاک مصطفی هجری  و شاهزادە رضا پهلوی گفتگو کردند. اینو براتون بگم چقدر زیباست کە گفتند: شاهزادە شما بیا بە کردستان، ما میبریمت تا بانە، پشت سرت، بە بانە خوش آمدید رو مردم ببینند. و پیام بدە ببین چە اتفاقی خواهد افتاد)) .

جهت روشن نمودن افکار عمومی در رابطە با این نشست واشاره بە سخنان ناگفتە آقایان مصطفی هجری و عبدللە مهتدی در رابطە با آقای رضا پهلوی، این توضیح کوتاه را ضروری دانستیم:

١- سخنان دور از حقیقت آقای نوریزادە در ستایش آقای رضا پهلوی و از سوی آقایان مصطفی هجری و عبدللە مهتدی که بە آنها نسبت می دهد کاملا ساختگی و بە دور از واقعیت بودە و  چنین چیزی هیچگاه مطرح نشدە و به همین جهت ما بە طور قاطع اظهارات آقای نوری زاده در این رابطه را تکذیب می‌کنیم.

٢- در این نشست طرح پیشنهادی از طرف آقای پهلوی بە منظور همکاری مطرح شد کە بە دلیل دربرگرفتە نشدن حقوق سیاسی و ملی مشخص ملت کرد و دیگر ملیت‌های ایران بە طور کلی از سوی آقایان مصطفی هجری و عبدللە مهتدی رد شد و این نشست بدون هیچ نتیجەای پایان یافت.

٣- چنین اظهاراتی بی اساس از سوی آقای نوری زاده دور از عرف رسانه ای و اخلاق سیاسی می دانیم.

حزب دمکرات کردستان ایران

دبیرخانه‌ی اجرایی

٣ تیرماه ١٣٩٧ی خورشیدی

٢٤ ژوئن ٢٠١٨ی میلادی