کوردستان میدیا

چهارشنبه 30 مهر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب دمکرات: شرفکندی، این سمبل پایمردی، رویاهای رژیم را آشفتە نمود

10:55 - 24 شهریور 1399

شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ٢٨مین سالروز ترور میکونوس در بیانیەای منتشر کردە است شرفکندی، این سمبل پایمردی، رویاهای رژیم را آشفتە نمود و اجازە نداد کە اهداف دشمن تحقق یابند. 

متن بیانیە بدین شرح است:

بیانیە شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران

بە مناسبت بیست و هشتمین سالگرد ترور دکتر صادق شرفکندی و همرزمانش

امسال برای بیست و هشتمین بار یاد قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران در برلین را گرامی میداریم. در مورخەی ١٧ سپتامبر ١٩٩٢ میلادی (برابر با ٢٦ شهریور ١٣٧١ خورشیدی) "دکتر صادق شرفکندی" دبیرکل وقت حزب دمکرات کوردستان ایران و یارانش "کاک فتاح عبدلی"، نمایندەی حزب در خارج از کشور، "کاک همایون اردلان" نمایندەی حزب در آلمان و "کاک نوری دهکوردی" فعال سیاسی مشهور اپوزیسیون ایرانی در رستوارن میکونوس برلین آلمان آماج حملەی تروریستهای جمهوری اسلامی قرار گرفتە و بە شهادت رسیدند.

دکتر شرفکندی، کە بە منظور شرکت در نوزدهمین کنگرەی اینترناسیونال سوسیالیست (١٥ تا ١٧ سپتامبر ١٩٩٢) عازم آلمان شدە بود، پس از پایان کنگرە، جهت دیدار و تبادل نظر، با شماری از شخصیتهای عضو اپوزیسیون ایرانی، در رستوران میکونوس گرد هم آمدند. کە  یک تیم تروریستی جمهوری اسلامی وارد رستوران شدە و آنان را هدف رگبار مسلسل قرار دادە و بە شهادت رساندند.

رژیم جمهوری اسلامی ابتدا با تهدید و تلاش فراوان در صدد بود کە از محاکمەی تروریستها ممانعت بە عمل آورد. لیکن ارادە و عزم جدی دادستان و قضات آلمانی برای حفظ استقلال دستگاه قضایی کشورشان، مانع از بە نتیجە رسیدن فشارها و تهدیدات جمهوری اسلامی بە منظور منحرف نمودن روند عادی دادرسی گردید.

دادگاه برلین کە بە "دادگاه میکونوس" شهرت یافت، در ٢٨ اکتبر ١٩٩٣ آغاز بە کار نمود و در مورخەی ١٠ آوریل ١٩٩٧ میلادی (٢١ فروردین ١٣٧٦ خورشیدی) حکم خود را در رابطە با ترور برلین صادر نمود.

در حکم دادگاه میکونوس بە صراحت رهبران جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح یعنی علی خامنەای رهبر رژیم، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت رژیم و علی اکبر ولایتی و علی فلاحیان وزرای خارجە و اطلاعات دولت رفسنجانی و همچنین محسن رضایی فرماندەی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را بە عنوان طراح و عامل ترور دکتر صادق شرفکندی و یارانش معرفی نمود و تروریستها را دستگیر و بە زندان محکوم نمود.

اهمیت تاریخی دادگاه میکونوس در این بود کە پس از ارتکاب دهها جنایت، برای نخستین بار یکی از اقدامات تروریستی رژیم اسلامی ایران در خارج از کشور، در یک دادگاه ذیصلاح افشا گردید، تروریسم دولتی جمهوری اسلامی آشکار شد و این حکم مایەی رسوایی نظام "ولایت فقیە" گردید و استفادەی جمهوری اسلامی از حربەی ترور و تروریسم بە عنوان ابزاری برای نیل بە اهداف سیاسی آشکار شد.

در پاسخ بە این سوال کە چرا جمهوری اسلامی دکتر صادق شرفکندی را ترور کرد، می توان بە چندین عامل اشارە نمود، لیکن در این مقال بە دو عامل  اساسی تر بسندە می شود.

نخست: هنگامی کە جمهوری اسلامی در ١٣ ژوئیەی ١٩٨٩ میلادی دکتر عبدالرحمان قاسملو، رهبر نامدار ملت کورد را در شهر وین پایتخت اتریش بر سر میز مذاکرە ترور نمود، امیدوار بود کە پس از این رهبر بزرگ، حزب دمکرات کوردستان ایران نیز بە زانو درآید و جنبش کوردستان ایران  دچار ضعف و شکست شود و در کوردستان اثری از مبارزە علیە رژیم بر جای نماند.

پس از دکتر قاسملو رهبری حزب دمکرات بە کف باکفایت دکتر صادق شرفکندی سپردە شد و حزب دمکرات تحت رهبری حکیمانە، توانمند و شجاعانە و ارادەی پولادین دکتر شرفکندی، در نهایت شایستگی پرچم مبارزات  را در اهتزاز نگە داشت و راه رهبر بزرگمان قاسلو را پیروزمندانە ادامە داد.

شرفکندی، این سمبل پایمردی، رویاهای رژیم را آشفتە نمود و اجازە نداد کە اهداف دشمن تحقق یابند. 

دومین عامل  بە نقش تعیین کنندە حزب دمکرات کوردستان ایران در جنبش برحق مردم کوردستان باز می گردد.

جمهوری اسلامی از همان آغاز انقلاب ملیتهای ایران دریافتە بود کە مبارزات ملی دمکراتیک مردم کوردستان در راه رهایی ملی، سکولاریسم، دمکراسی و تامین حقوق برابر برای زن و مرد و...، مغایر با فلسفە، ماهیت و مبانی نظام ولایت فقیه بودە و حزب دمکرات کوردستان ایران در انتشار و گسترش این باورها و ارزشهای مترقیانە در جنبش کوردستان نقشی اساسی ایفا می کند. بە همین جهت، جمهوری اسلامی از همان بدو روی کار آمدن خود تاکنون، حزب دمکرات کوردستان ایران را بە عنوان یکی از اهداف مشخص و اصلی  سیاست سرکوب، ترور و خشونت خود قرار دادە است.

بدون تردید با شهادت دکتر صادق شرفکندی، حزب دمکرات کوردستان ایران رهبری برجستە و توانمند را از دست داد و جنبش کوردستان ایران متحمل زیان سنگینی گردید. لیکن حزب دمکرات با اتکا بە تجربەی مبارزاتی، فداکاری و از خود گذشتگی فرزندانش در راه آزادی، این بار نیز با قامت استوار بر جا ماند و فرزندان شرفکندی سرفرازانە این زخم کاری را نیز تحمل کردند و بە راه رهبران شهید خود ادامە دادند و هم اکنون نیز حزب دمکرات کوردستان ایران با عزمی راسخ بە فعالیت و مبارزات خود ادامە می‌دهد.

با مروری کوتاه از وضعیت کنونی ایران، مشاهدە می‌کنیم کە در یک سال گذشتە، بحران‌های همە جانبە و بی سابقەی جمهوری اسلامی در داخل کشور و نیز در سطح بین المللی نە تنها کاهش نیافتە بلکە مدام  افزایش یافتە است.

روز بە روز آشکارتر می‌شود کە رژیم نامشروع و دیکتاتوری جمهوری اسلامی غرق در اختلاس وفساد شدە و از حل مشکلات و بحران‌ها عاجز ماندە و حتی توانایی مدیریت کوچکترین مشکلات کشور را هم ندارد و پاسخگوی ابتدایی ترین نیازها و خواست‌های مردم بە جان آمدە نیست.

حکومت ایران  سعی می کند استیصال و ناتوانی خود  در حل مشکلات و بحران‌های کشور را ناشی از تأثیر تحریم‌های بین المللی وانمود کند. تردیدی نیست کە تحریم‌های اقتصادی زندگی را بر مردم  فقیر دشوار نمودە، لیکن تمامی ملیت‌های ایران می‌دانند کە عامل اساسی اعمال چنین تحریم‌هایی، سیاست‌ها و اقدامات خود جمهوری اسلامی است. شعار تظاهرکنندگان ایران (دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست) آشکارترین دلیل برای اثبات این مسألە است کە مردم ایران خود رژیم را سرچشمە و منشأ اصلی فلاکت و تیرە روزی های خود می‌دانند.

مگر پس از توافقنامەی موسوم بە برجام بخش قابل ملاحظەای از تحریم‌ها لغو نشد و حدود ١٥٠میلیارد دلار بە دەست  رهبران رژیم نیفتاد؟ حکومت بە جای آن کە این مبلغ هنگفت را صرف بازسازی و سامان دادن اقتصاد آشفتەی کشور و کاهش بیکاری، فقر و رسیدگی بە وضعیت طاقتفرسای معیشت مردم نماید، بخشی از این پول از سوی مقامات رژیم بە تاراج رفت و بخش دیگری از آن در راه حمایت از تروریسم بین المللی و گسترش تروریسم و بی ثباتی در کشورهای منطقە بە هدر گردید.

جمهوری اسلامی بە عنوان حکومتی ایدئولوژیک و غیرمسئول حاضر است کە در جهت ماندگاری خود، ایران و سرتاسر منطقە را بە ویرانی بکشاند.

جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست دادە است و در تلاش است تا از بن بستی کە بدان گرفتار آمدە رهایی یابد،  علیرغم تبلیغات دروغین مداومش شکست ناپذیر نیست همچون تمامی رژیم‌های مستبد دیگر، بە خشونت و تشدید سرکوب فعالان سیاسی و مدنی و معترضان داخل کشور پرداختە لیکن این اقدام حکومت نە تنها نشانەی اقتدار و تسلط آن بر اوضاع نیست، بلکە بیانگر از دست رفتن روحیە و اعتماد بە نفس رژیم نیز هست.

در این رابطە ما  بە عنوان ملت کورد می‌توانیم با اتحاد و گفتمان و پلاتفرم  مشترک، احزاب و سازمان‌ها و با حمایت مردم کوردستان بە مقابلە با توطئەهای جمهوری اسلامی ادامە دادە و دشمن را بە عقب نشینی وادار کنیم و با تأمین حقوقمان، روان پاک شهیدان میکونوس و دهها هزار شهید دیگر ملتمان را شاد کنیم.

مجددا تأکید می‌کنیم کە حزب دمکرات کوردستان ایران در راه تحقق اتحاد و انسجام  صفوف جنبش کورد، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

گرامی باد یاد و خاطرەی رهبر برجستەی ملتمان، دکتر صادق شرفکندی و  یارانش کاک فتاح عبدلی، کاک همایون اردلان و کاک نوری دهکوردی

درود بر روان پاک شهدای حزب و تمامی شهدای راه رهایی کوردستان

برقرار باد  مبارزات حزب دمکرات کوردستان ایران تا تحقق آزادی و کسب حقوق انسانی

متحد و منسجم تر باد مبارزات مشترک نیروهای فعال در جنبش کوردستان ایران در راه تحقق آرمان‌های ملی و دمکراتیک ملتمان

حزب دمکرات کوردستان ایران

شورای سیاستگذاری

شهریور ١٣٩٩

برابر با سپتامبر ٢٠٢٠