کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

حزب چپ ایران(فدائیان خلق) به مناسبت سالگرد ترور دکتر قاسملو پیامی را منتشر کرد.

12:32 - 20 تیر 1398

کوردستان میدیا: هیئت اجرایی_سیاسی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مناسبت سالگرد ترور دکتر قاسملو پیامی را منتشر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

گراميداشت ياد وخاطره ی دکتر عبد الرحمان قاسملو در سیامين سالگرد ترور او وهمراهانش   

 دکتر عبد الرحمان قاسملو دبيرکل حزب دمکرات کوردستان ايران وهمراهان او کاک "عبدﷲ قادری آذر" و کاک "فاضل رسول" ٣٠سال پيش در روز ١٣ژوئیه ١٩٨٩، ٢٢ تیر١٣٦٨ بر سر ميز مذاکره با نمايندگان جمهوری اسلامی ترور شدند، آن ها توسط کسانی ترور شدند که به عنوان نماينده ی جمهوری اسلامی وتحت پوشش مذاکره به وين اعزام شده بودند، دکتر عبد الرحمان قاسملو يکی از شخصيتهای برجسته ی سياسی کشورمان بود وترور او ضايعه ای بزرگ نه فقط برای حزب دمکرات کوردستان ايران ومردم کوردستان، بلکه بيش از همه برای جنبش دمکراسی خواهی ايران بود، دکتر قاسملو با طرح شعار استراتژيک "دمکراسی برای ايران وخودمختاری برای کوردستان" وبا تاکيد بر اشتراکات در مبارزه و نزديکی بين نيروهای جمهوری خواه مدافع دمکراسی همواره در تلاش بود جبهه ی وسيعی در ايران ايجاد نمايد، او تشکيل چنين جبهه ای را تنها راه موفقيت در برابر حکومت جمهوری اسلامی، تحقق خواست دمکراسی و تضمينی برای تامين خواست های مردم کوردستان میدانست و همواره در مذاکرات خود با نيروهای سياسی ديگر براين امر تاکيد ويژه داشت، دکتر قاسملو به همين دليل نيز از اعتبار ومحبوبيت کم نظيری بين همه نيروهای مبارز کشور ما برخوردار بود و حلقه اتصال بخش مهمی از اين نيروها بود، دکتر قاسملو در عين حال در عرصه ی بين المللی نيز يک سياستمدار شناخته شده ومورد احترام احزاب وجريان  های مترقی بين المللی بود، او توانست حزب دمکرات کوردستان ايران را به عضويت بين الملل سوسياليستی در آورد که محل تجمع احزاب سوسيال دمکرات کشور هاست، دکتر قاسملو در مکتب حزب دمکرات کوردستان ايران پرورش يافته و بر بستر مبارزات آن باليده بود ودر مقام رهبر اين حزب در تدوين برنامه ی آن جايگاه ويژه ای داشت، به جرات می توان گفت دوران رهبری او در حزب دمکرات کوردستان ايران يکی از دگرگونیهای بعد از آن بوده است.

سال ١٣۵٧ دوره ی درخشان حيات اين حزب در شرایط متحول سالهای منجر به انقلاب بهمن بود، دکتر قاسملو نقش مهمی در رهبری مبارزات مردم کوردستان داشت وبعد از سالها مقاومت در برابر سياست سرکوب وکشتار جمهوری اسلامی، آماده بود برای دست يافتن به صلح وآرامش در کوردستان، با اين رژيم بر سر ميز مذاکره بنشيند، جمهوری اسلامی اما در خاک اتريش نيز با سلاح، در برابر او حاضرشد وبا ترور دکتر قاسملو دشمنی خود را با هر گامی در جهت صلح و امنيت برای خلق کورد به نمايش گذاشت، جمهوری اسلامی در تصور آن بود که با ترور دکتر قاسملو و سه سال بعد دکتر صادق شرفکندی جانشين او، قادر به خاموش کردن مبارزات مردم کوردستان خواهد بود، اما بر خلافف تصور سران جمهوری اسلامی که همواره در فکر آن بوده اند که با اعدام وکشتار حکومت خود را بر اين مردم تحميل کنند مردم کوردستان با تمامی قربانيانی که در طول تاريخ مبارزات خود داده اند، لحظه ای در ادامه ی مبارزه برای دستيابی به حقوق خود ترديد به خود راه نداده اند، ٣٠سالی که از مبارزه برای دمکراسی در ايران و مبارزه مردم کوردستان میگذرد، همچنین٣٠سال از ترور دکتر قاسملو می گذرد، اکنون تامين حقوق خود، بدون دکتر قاسملو نيز ادامه يافته است.

 اما برای همه کسانی که با دکتر قاسملو، افکار، انديشه ها وتوانائی های سياسی او، به عنوان يک رهبر سياسی آشنائی داشته اند، فقدان او همواره قابل لمس بوده است وجای دکتر قاسملو در جنبش کوردستان ونيز در ميان مبارزان راه دمکراسی در ايران هم چنان خالی است، حزب چپ ايران (فدائيان خلق)، خاطره ی زنده ياد دکتر عبد الرحمن قاسملو را گرامی می دارد.

بر شخصيت او به عنوان يک انسان مبارز، آرمانخواه ورهبر سياسی توانا، ادای احترام می کند وبر اهيمت ادامه ی راه او در مبارزه برای دمکراسی برای ايران وآزادی وتامين حقوق مردم کوردستان تاکيد می کند.

هيئت سياسی - اجرائی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

٤ ژوئيه ٢٠١٩ - ١٣تير ماه ١٣٩٨