کوردستان میدیا

سه شنبه 17 تیر 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دبیرکل حزب دمکرات حملەی تروریستی فرودگاه آتاتورک را محکوم نمود

15:32 - 14 تیر 1395

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران با انتشار بیانیەای، عملیات تروریستی فرودگاه آتاتورک استانبول را محکوم نمود.

متن این پیام کە نسخەای از آن در اختیار کوردستان میدیا قرار گرفتە است عینا در پی‌ می‌آید:

محکوم نمودن عملیات تروریستی

شب ٢٠١٦/٦/٢٨ یک عملیات تروریستی در فرودگاه آتاتورک استانبول بە وقوع پیوست کە کشتە و زخمی شدن دەها غیرنظامی را در پی داشت.

ما این عمل تروریستی را از سوی هر شخص و جریانی کە روی دادە باشد، محکوم می‌نماییم و مراتب همدردی و تسلیت خود را با خانوادە جانباختگان این حادثە و مردم ترکیە اعلام می‌داریم و امیدواریم کە زخمی‌های این حادثە بە زودی بهبودی خود را بە دست آوردند.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری
٢٠١٦/٦/٣٠