کوردستان میدیا

دوشنبه 11 اسفند 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دهمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران در فضایی کاملا دمکراتیک بە کارهای خود خاتمە داد

17:34 - 25 دی 1399

کنگرە دهم اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران در تاریخ ٢٠ دی ماه ١٣٩٩ خورشیدی شروع و بعد از ٣ روز کار بی‌وقفە در مورخ ٢٢ دی ماه بە دنبال انتخاب اعضای رهبری نو بە کارهای خود خاتمە داد.

در این کنگرە "پژمان شریعتی" بە عنوان دبیرکل این اتحادیە از سوی اعضای کنگرە انتخاب گردید.

کنگرە دهم اتحادیە جوانان دمکرات کوردستان ایران با رمز "جوانان  نیروی اصلی مبارزە  شارو شاخ" هستند و در فضایی حساس و ویژە با شعار "جوانان متحد، نیروی موفق" (لاوانی یەکگرتوو، هێزی سەرکەوتوو) برگزار شد.

کنگرە با سرود ملی " ئەی ڕەقیب" و با یک دقیقە سکوت بە احترام شهیدان کورد و کوردستان کار خود را شروع کرد.

در این کنگرە "مصطفی هجری" مسئول اجرای حزب دمکرات کوردستان ایران و برخی از اعضای شورای سیاست گذاری و همچنین شورای اجرایی حزب حضور داشتند و با تقدیم دستە گلی  و همچنین اعلام حمایت کامل حزب دمکرات از اتحادیە جوانان، آرزوی موفقیت برای کنگرە دهم اتحادیە جوانان کردند.