کوردستان میدیا

شنبه 9 مرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدار دبیرکل حزب دمکرات از دو اندیشکده در آمریکا

23:35 - 16 خرداد 1394

کوردستان میدیا: مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران با حضور در دو نهاد تحقیقاتی و سیاست‌گذاری در آمریکا با مسئولین این نهادها نشست کرد.

به گزارش وب‌سایت کردستان میدیا، مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه سال جاری از دو مرکز آتلانتیک کانسل و هاینریس بیل که از مراکز تحقیقاتی و سیاست‌گذاری آمریکا می‌باشند دیدار و از سوی مسئولین این مراکز مورد استقبال واقع شد.

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران طی نشست‌هایی جداگانه با مسئولین دو اندیشکدە آمریکا، مسائل روز منطقەی خاورمیانە را به صورت مفصل تشریح و تحلیل نمود.

این گزارش حاکی از این است که توضیحات و تحلیل‌های دبیرکل حزب دمکرات در این دیدارها از سوی مسئولین اندیشکدەهای آتلانتیک کانسل و هاینریس بیل قابل توجه وصف شدند.

مصطفی هجری در نشست با مسئولین دو اندیشکدەی مذبور، هدف خود از دیدار این اندیشکدەها را به مطلع نمودن مراکز سیاست‌گذار و تحقیقاتی آمریکا از وضعیت ملت کرد در کردستان ایران برگرداندە و بر این باور بود که اطلاع‌رسانی پیرامون وضعیت کردستان ایران در دیدار با مراکز سیاست‌گذار آمریکا می‌تواند بر تصمیمات آمریکا و سیاست‌های خارجی این کشور تأثیرگذار باشد.

دبیرکل حزب دمکرات همچنین یکی دیگر از اهداف دیدار خود از نهادهای سیاست‌گذار و تحقیقاتی آمریکا را شناخت شیوەهای تحقیقات و تحلیلات اندیشکدەهای آمریکا وصف نمود.

مصطفی هجری در مباحثی که در نشست‌های مذکور ایراد نمود، امنیت و ثبات خاورمیانە را به دموکراسی و فدرالیسم در ایران مرتبط نمودە و تاكید کردە است که سالیانی بود که با پشتیبانی رژیم‌های دیکتاتور و حاکمیت اینگونه رژیم‌ها خاورمیانه ثبات یافتە بود اما این ثبات به دلیل عدم دموکراسی تدریجا از بین رفت و هم‌اکنون خاورمیانه از بی‌ثبات‌ترین مناطق جهان می‌باشد.

دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در ادامە اعلام کرد که با ارائه کمک به رژیم ایران، نەتنها بازگشت ثبات به منطقەی خاورمیانه عملی نخواهد شد، بلکه این امر باعث بی‌ثباتی بیشتر منطقە خواهد شد.

هجری در مباحثی که ارائه نمود رویکرد کشورهای غربی نسبت به رژیم ایران را نتیجەی تحقیقاتی نادرست وصف نمودە و در این ارتباط گفتە است: رویکرد و دیدگاه غرب نسبت به رژیم ایران نشان می‌دهد که این رویکردها در نتیجەی مطالعات و تحقیقاتی صحیح مبنی بر وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران، پیش رو گرفتە نشدە است، به همین دلیل سیاست‌های پیش‌رو گرفتە شدە در این زمینە یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند.

دبیرکل حزب دمکرات در ادامەی سخنان خود تاکید کردە است: اگر ما توقع تغییر رفتار و سیاست رژیم ایران را داشتە باشین این نشانەی عدم مطالعە، تحقیق و تحلیل صحیح می‌باشد، چراکه رژیم ایران به این نتیجە رسیدە است که تغییر رفتار و سیاست سرنگونی این رژیم را رقم خواهد زد. به همین دلیل غیرمنطقی و ناعقلانی می‌باشد که رژیم ایران اقداماتی را پیش رو بگیرد که می‌داند این رژیم را روبه نابودی می‌برند.

مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات در ادامەی دیدار با مسئولین دو اندیشکدەی آتلانتیک کانسل و هاینریس بیل، مباحثی پیرامون رویدادهای کنونی خاورمیانه و ارتباط این رویدادها ایراد نمود.

دبیرکل حزب دمکرات در سخنان خود با اشارە به روند رخدادهایی که گروه تروریستی داعش را توسعد دادند، جزئیاتی پیرامون این گروه تروریستی که نشانگر استفادەی رژیم ایران از این گروه ترورستی با هدف تحقق اهداف خود در منطقە می‌باشد را ارائه نمود.

سخنان مصطفی هجری در رابطه با ارتباط رژیم ایران و گروه تروریستی داعش نشانگر این بود که گروه تروریستی داعش تاکنون چندین بار از سوی رژیم ایران تسلیح شدە و با اهداف گوناگونی از جمله فشار بر ملت کرد از این گروه استفاده شدە است.

در پایان این دیدارها، مسئولین دو اندیشکدەی آتلانتیک کانسل و هاینریس بیل بر این باور بودند که دید، تحلیل و رویکرد غرب نسبت به رژیم ایران بسیار ضعیف می‌باشد.

مسئولین دو نهاد سیاست‌گذار مذبور تاکید نمودند که برای تقویت رویکرد و تحیل و شناخت ساختار سیاسی و اجتماعی ایران ضروریست که زمینە برای دیدار نهادهای سیاست‌گذار غرب با رهبران سیاسی همانند مصطفی هجری، دبیرکل حزب دمکرات، فراهم گردد