کوردستان میدیا

چهارشنبه 8 تیر 1401
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

دیدگاە

23:24 - 28 خرداد 1401

دیدگاە