کوردستان میدیا

دوشنبه 24 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

ر‌أی نخواهد داد

19:59 - 15 خرداد 1400

کریم پرویزی

انسان با مواضع و ادراکش شناختە شده‌ و خود را جانداری ویژه و متمایز تعریف می‌كند. در حالی کە زنده‌ و جهان زندە عبارتست از بەکاربردن انرژی، حرکت، رشد و در انتها مرگ؛ دیگر همە جانداران بهرەمند از جان بە مانند هم شناختە می‌شوند و در این رابطە شاید انسان و شاخه گیاهی تفاوت نداشتە باشند. اما آنچە انسان را از همە جانداران متمایز می‌كند زنده‌بودنی است كه‌ در آن ادراك پدیدار میشود و این درک به موضعگیری تبدیل خواهد شد و این نوع زندە بودن، زندگی معنا می‌دهد.

اعلام موضع، همیشە عبارت از در دست گرفتن اسلحەای بە روی طرف مقابل نیست، همواره‌ نیز نشانەای نیست از احساس انتقام کە مانند تنفری در دورن بماند کە آیا در سال‌های آتی فرصتی بر‌أی گرفتن انتقام مهیا خواهد شد یا نه؟‌!

در دنیای مدرن وسیله‌ای ایجاد شدە کە می‌توان با آن موضع گرفت و اسلحە هم نیست تا جان بگیری و احساسی درونی نیز نیست تا بە زمانی نامشخص سپرده‌ شود، بلکە شیوەای مدرن است کە فی‌الحال می‌توان موضع خود را گرفت و آن نیز ر‌أی است!

ر‌أی‌دادن، یا به‌ معنایی دگر در فر‌أیند انتخاباتی دمکراتیک مشارکت كردن و ر‌أی‌دادن بە فردی قابل اعتماد، شیوه‌ای از موضعگیری امروزی است کە نە تنها ما را از جانداران دیگر جدا می‌كند بلکە انسان قبل از مدرن و بعد از مدرن را نیز متمایز می‌کند.

در همان حال، اگر سیستم انتخابات، دمکراتیک باشد سیستمی کە انسانی و امروزی است از سیستم غیرانسانی یا عقب افتادە و قرون وسطایی را تفكیك می‌کند.

ر‌أی‌دادن در زمان حال عبارتست از اعلام موضع و موضع انسان بە زبان امروزی نمود درون و روان انسان است و در در واقع نشان‌دهندە کرامت و هویت و ادراک انسان است کە چکار می‌کند و چە می‌خواهد و چە چیز را غلط می‌پندارد.

در سیستم ولایت فقیه بعد از چهار دهە جرم و جنایت و کشتار، با همە تجارب بازی کردن با احساسات و عواطف انسان‌ها در ایران، اکنون می‌خواهد سناریوی انتخابات را انجام دهد، درست بە همان معناست کە می‌گوید، روزانە در دقیقه و ثانیە بە شما ستم می‌کنم و کرامت انسانی شما را پایمال خواهم کرد و در همان حال می‌خواهم در پای صندوق‌های نمایشی ر‌أی حاضر شوید.

در چنین سیستمی کە انسان در آن فقط نقش سیاهی لشکر نمایش انتخابات را برعهده‌ دارد و همە انسان‌ها را جاندارانی خالی از منطق می‌پندارد کە تنها باید ولی فقیه بر‌أی آنها حکم صادر کند و راه پیشرفت را از آنها بگیرد، مشارکت در این نمایش کمکی است بە استمرار ددمنشی و جنایات این رژیم.

ر‌أی‌ و ر‌أی‌دادن، نشانی از موضعگیری و ادراك درونی انسان‌ها می‌باشد و در واقع ر‌أی، جوهر کرامت انسان می‌باشد کە آیا آن را در جیب ستمکار و دیکاتورها می‌اندازد یا نە؟ کوردستان دەها سال است بە این رژیم "نە" گفته است و در این نمایش هم همە با هم می‌گوییم کرامت ملی و انسانی ما بسیار شکوەهمندتر از سیستم ولایت فقیه است کە بە آن دست یازد و کوردستان ر‌أی نخواهد داد.