کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سمیناری از سوی کمیتە زاگرۆس برگزار شد

11:55 - 17 اسفند 1399

کمیتە زاگرۆس حزب دمکرات سمیناری در رابطە با فرهنگ دمکراتیک و اتیکت‌های سیاسی برای اعضای این کمیتە، کادر و پیشمەرگەها برگزار کرد.

کمیتە زاگرۆس در ادامە کار و فعالیت‌های خود، سمیناری برای  دکتر "میرو علیار" عضو شورای سیاستگذاری حزب دمکرات تشکیل داد.

موضوع این سمینار فرهنگ دمکراتیک و اتیکت‌های سیاسی و فرهنگ پذیرش یکدیگر بودە است.

دکتر "علیار" در صحبت‌های خود بر چگونگی تشکیل فرهنگ اشارە نمود و بیان کرد با گذشت زمان در فرهنگ تغییراتی ایجاد می‌شود و گاهی از میان می‌رود یا برعکس می‌شود یا فرهنگی جدید پدید می‌آید.

ایشان در بخشی از سخنان خود اظهار داشت کە تفاوت‌ها در جامعە دلیل قوی‌تر شدن آن جامعە است و بدون شک تفاوت‌ها در جامعە مشکلاتی بەبار خواهد آورد و ما باید چارەای برای این مشکلات ببینیم، برای اینکە این تفاوت‌ها را بە فرصت تبدیل کنیم.

وی برای حل مشکل تفاوت‌ها در جامعە اعلام کرد، ما باید فرهنگ پذیرش یکدیگر و فرهنگ دمکراتیک را در خود تقویت کنیم.

دکتر "علیار" همچنین تاکید کرد منبع فرهنگ دمکراتیک احترام بە فکر و اندیشە‌های متفاوت است؛ اگر بتوانیم این فاکتور را سرمشق خود قرار دهیم در واقع زیربنای یک اساس دمکراتیک را پایەریزی کردەایم.

بخش پایانی سمینار بە بیان انتقاد و پیشنهاد شرکت کنند‌گان سمینار اختصاص یافت کە از سوی دکتر "میرۆ" پاسخ دادە شد.‌