کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سمیناری در رابطه با نقش دکتر قاسملو در روزنامە "کوردستان" برگزار شد

12:10 - 23 بهمن 1399

در دانشگاه کویسنجق سمیناری تحت عنوان نقش دکتر "قاسملو" در روزنامە "کوردستان" برگزار شد.

سمیناری در دانشکدە تاریخ دانشگاه کویسنجق از سوی پروفسور "هوشمند علی" تحت عنوان "نقش و تاثیر عبدالرحمن قاسملو" در روزنامە "کوردستان"؛  "ارگان مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران از " ١٩٥٤ تا ١٩٨٩" با حضور اساتید دانشگاه و مهمانان برگزار شد.

در این سمینار پروفسور "هوشمند علی" بحثی در مورد "دکتر قاسملو" کە فارغ از این کە ایشان شخصیتی سیاسی مطرح و دیپلماتی شناختە شدە در جنبش آزادیخواهی ملت کورد و بە ویژە جریان آزادیخواهی کورد در کوردستان ایران بوداند، همزمان و در روزهای نخستین شروع کار سیاسی و حزبی همچون روزنامەنگاری در روزنامەهای کوردی و خارجی‌ها مطالب خود را می‌نوشت.

ایشان همچنین نقش چشمگیری در پیشرفت و رشد و نیز انتشار پیوستە روزنامە کورستان ارگان مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران در مقاطع مختلف زمانی داشتند.

دانشکدە تاریخ دانشگاه کویە از سال ٢٠٠١ میلادی بر روی دانشجویان باز و تا کنون نیز هر سالە چندین دانشجو را در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرا است.