کوردستان میدیا

یکشنبه 11 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شاهو حسینی: بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

16:18 - 16 شهریور 1395

کوردستان میدیا: کوردستان میدیا: دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران طی نامه‌ای خطاب به مردم و سازمان‌های سیاسی ایران از آنها خواست که حامی کمپین جدید حزب دمکرات تحت عنوان راسان به معنی دوباره برخاستن باشند و در این جهت بکوشند.

حزب دمکرات در این نامه تأکید کرده است: مبارزە حزب دمکرات کردستان ایران ماهیتا‌ً مبارزە ایست برای همە ایران، برای برافراشته نگاه داشتن پرچمی کە استبداد دهەهاست سعی در بە زیر کشیدن آن دارد.

حزب دمکرات اعلام کرده است: این مبارزە و کمپین جدید حزب دمکرات کە بە عنوان راسان بە معنی دوبارە برخاستن شناختە شدە است مبارزە ایست کە می‌خواهد ایدە آزادی را از زیر آوار از مدل‌های مختلف بزک شدە استبداد نجات دادە و دوبارە بە جامعە معرفی نماید.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با مبارزات نوین حزب دمکرات کردستان ایران با شاهو حسینی، فعال سیاسی مصاحبه‌ای انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

١- با در نظر گرفتن کارنامه دو دهه گذشته حزب دمکرات، خیزش نوینی را که حزب دمکرات تحت عنوان راسان معرفی نموده در چهارچوب یک جنبش سیاسی قرار می‌گیرد؟

اساساً خیزش راسان بخشی جدایی‌ناپذیر از حزب دمکرات بوده و به جرأت می‌توان گفت شکل‌گیری حزب دمکرات نیز نوعی خیزش و راسان بود، در دورەای که جامعه کردستان در حال گذار از یک جامعه سنتی بود، گذار از یک جنبش سنتی نیز به یک جنبش نوین و مدرن با ساختار و اندیشەای مدرن اجتناب ناپذیر بود، در یک چنین شرایطی حزب دمکرات به عنوان یک ساختار نوین مبتنی بر ناسیونالیسم بە عنوان اندیشەای مدرن شکل‌می‌گیرد و با اندکی فاصله جمهوری کردستان به عنوان محصول این خیزش نوین ظهور می‌کند.

این در واقع اولین خیزش حزب دمکرات است. دومین خیزش حزب دمکرات پس از انقلاب سال ١٣٥٧ و به وسیلە معمار بی‌نظیرش شهید دکتر قاسملو شکل‌ می‌گیرد کە دارای دو مشخصه اصلی است، اولین مشخصه آن استقلال حزب است در این دوره و دومین مشخصه بارز آن استقلال گفتمانی است که با مطرح شدن سوسیالیسم دمکراتیک حزب دست به یک خیزش گفتمانی می‌زند و در دورەای کە دو آوردگاه چپ و راست در اوج اقتدار سیاسی_نظامی خویش بودند، حزب دمکرات راهی میانە و سوم برمی‌گزیند بە عبارتی در سطح گفتمانی نیز حزب دست بە یک خیزش زدە و گفتمانی مستقل عرضە می‌کند، و البتە این روند بدون تردید جواب‌هایی منطقی بە تحولات داخلی، منطقەای و جهانی بود، بنابراین خیزش برای حزب با توجە بە روند سریع تحولات در سە سطح داخلی، منطقەای و جهانی روندی اجتناب ناپذیر بودە و هست. برای سنجش آنچه کە بە عنوان خیزش تازە حزب از آن بحث می‌شود ضروری است، نگاهی همە جانبە بە آن افکندە شود، تصور من بر این است هرگونە نگاه شعاری، احساسی و هیجانی بە این وضعیت نمی‌تواند دربرگیرندە همە واقعیت این تحول تازە باشد، برای اینکە بتوان این تحول تازە را بە عنوان یک جنبش سیاسی و یک خیزش تازە مورد تحلیل قرار داد، ضروری است زمینەهای داخلی، منطقەای و جهانی منجر بە ظهور آن، همچنین تحول گفتمانی و نظری منجر بە ظهور این خیزش بە عنوان نمود عینی بریدن از گذشتە و گذار بە دورە جدید و بە اصطلاح امروزی شدن بجاست که مورد بازخوانی و ارزیابی دقیقی قرار بگیرد، آنچکە در این خیزش جدید ملموس‌تر و جلوەگرتر بودە، بعد نظامی و حضور فیزیکی نیروهای پیشمرگ در داخل بودە، اما هنوز بعد گفتمانی و اندیشەایی کە این روند و حضور را بە عنوان یک ضرورت پیشنهاد کردە به نظر می‌رسد غایب است، در واقع اگر هر جنبشی سیاسی دو روی داشتە باشد شامل روی نظری و روی عملی، آنچکە تاکنون در این خیزش جدید بە چشم خوردە روی عملی در غیاب روی نظری آن است.

٢- چه راهکارهای را برای موفقیت این خیزش پیشنهاد می‌کنید؟

بدون تردید خیزش و راسان با توجە بە تحولات عمدە داخلی، منطقەای و جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما خیزش زمینه‌های نظری، ساختاری، اقتصادی و استراتژیکی بسیار سنجیدەای را طلب می‌کند کە در غیاب هر کدام از این فاکتورها خیزش بە آن افق و چشم اندازی کە برایش تصور کردەاند بە نظر نمی‌رسد کە برسد. بنابراین برای موفقیت هر خیزشی باید افق و چشم‌اندازی برای آن ترسیم کرد، زمینەهای نظری، اقتصادی و استراتژیکی رسیدن بە آن را طراحی و فرض کردە، سپس اقدام بە اجریی شدن آن گردد.

٣- شکاف نسل در ایران چه تأثیری بر ساختار سیاسی ایران دارد؟ و این نسل جدید چگونه می‌تواند به این خیزش بپیوندد؟

ایران از آن جمله جوامعی است، كه در حال تجربه تغییرات ساختاری و ارزشی گستردەای است، بدون تردید تضادهای حاصل از این تغییرات در بخش‌های گوناگون جامعه زمینه را برای بروز مسئله شكاف نسلی و در شدیدترین حالت گسستگی بین نسل‌ها و بحران هویت ناشی از این امر فراهم کردە، نسل جدید نوجوانان و جوانان به شدت در حال گسست و انقطاع از ارزش‌های کهنه و متمایل به ارزش‌های مدرن هستند، این در حالی است که ساختار سیاسی حاکم بر ایران به شدت در حال ترویج ارزش‌های کهن و تقابل با ارزشهای جدید و مدرن است، بنابراین این روند به نوعی نسل نوجوان و جوان امروزی را به تقابل با حاکمیت کشانده.

نسل جوان به دنبال ارزش‌های امروزی و نوینی است، که حاکمیت به شدت از آنها روی گردان است، آزادی بزرگترین ارزشی است که نسل امروزی به دنبال آن است و این خیزش جدید در صورتی که بتواند در بعد نظری، گفتمانی با مرکزیت دال آزادی ارائه نماید، بدون تردید می‌تواند به حلقه اتصال نسل امروزی با این خیزش تبدیل شود، به عبارتی دیگر به دلیل خواست‌های و نیازهای امروزی نسل امروزی، تنها خیزشی امروزی و به روز در همه سطوح و ابعاد می‌تواند این نسل را به خود گره بزند.

٤- دیدگاه کلی شما در مورد خیزش حزب دمکرات در این مقطع زمانی چه می‌باشد؟

بدون شک جامعه آرزومند و منتظر خیزش نوین و تازه از حزب دمکرات است، خیزشی با چشم‌انداز نظری، استراتژیکی و سیاسی تازه و به‌روز و اقدامی عملی منتج از این چشم‌اندازهای تازه، اقدامی که محصول واقع بینی سیاسی و نیاز واقعی جامعه و همسو با منافع کلی جامعه باشد، این روند انتظاری فراگیر و اجتناب ناپذیر است، اما به دلیل اینکه این مهم به تنهایی از عهده یک حزب سیاسی شاید برنیاید، حضور فراگیر روشنفکران، احزاب و بخش‌های گوناگون جامعه را طلب می‌کند، در چنین وضعیتی حزب دمکرات به دلیل آن سابقه درخشان، فراگیری و هژمونی که در افکار عمومی جامعه دارد می‌تواند پاشنه آشیل یک اتحاد و وحدت فراگیر اجتماعی باشد، تا با همیاری و کمک فراگیر بخش‌ها و ساختارهای گوناگون اجتماعی بتوان خیزشی فراگیر، گسترده و تأثیرگذار را شکل بدهند.