کوردستان میدیا

شنبه 18 مرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شمارە ٧٦٣ روزنامە کوردستان منتشر شد

18:31 - 16 آذر 1398

کوردستان: شماره ٧٦٣ روزنامە کوردستان انتشار رسمی حزب دمکرات کوردستان ایران انتشار یافت.

روزنامه کوردستان انتشار رسمی حزب دمکرات کوردستان ایران بودە کە هر ١٥ روز یکبار منتشر می‌شود.

این روزنامە به شێوە PDF در وب‌سایت کوردستان میدیا میدیا (Kurdistan Media) و همچنین در شبکەهای اجتماعی حزب دمکرات منتشر می‌شود.

در این شمارە می‌خوانید:

ـ اخبار کوردستان و ایران

ـ تاثیر تغییرات در عراق بر قدرت سیاسی و اقتصادی و نظامی رژیم ایران؟ ن: مختار نقشبندی

ـ بررسی جنبش‌های موجود در ایران و نمایندگان سیاسی آنها ن: آگری اسماعیل نژاد

ـ نشانه‌های رفتاری رژیم اسلامی در سقز ن: سندوس

ـ باز هم  حرفی دیگر از بیکاری و بی درآمدی  در ایران ن: چاوان سنه

ـ قیامت از خون‌خواهی بی‌گناهان آغاز می‌شود ن: شروان هادیزاده

ـ اخبار حقوق بشر در کوردستان