کوردستان میدیا

پنجشنبه 11 آذر 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

شیون تهی

16:55 - 2 آذر 1400

كریم پرویزی

رژیم‌های توتالیتر در هنگامە ابطال  طلسم تفکر ضد انسانی و متحجرانە خود به کارهای عجیب و غریب پناه می‌برند کە فقط و فقط موجب سست شدن و مضحکە فکر و ایدئولوژی خودشان می‌گردد.

رژیم خمینی برمبنای تحریف تاریخ و در فرم هیئت‌های عزاداری و نوحەسرایی شکل گرفته است و تمامیت نظام آن در شکل هیئت‌‌های شیون و نوحە نمایان می‌شود.

در این نمایش شیون و نوحەسرایی سرتاسری، ولی فقیه درقبای آخوند و کارگردان اصلی نمایش در راس مجلس می‌نشیند و تلویزیون و رسانەها هم نیز بە منبر تبلیغات و پخش نمایش نوحەسرایی و تضرع بدل می‌شود و از آن سو یک مزدور تهی مغز نیز کە سپاه پاسداران نقش آن را بر عهدە دارد، گاه گاهی با صدایی ناهنجار فریاد می‌زند تا علاوە بر فضای ماتمین و گریە، حضار و ناظران را بترساند کە هر لحظە امکان یورششان بە سوی مردم وجود دارد!

این نوع نمایش هیئتهای عزاداری و نوحەسرایی را هزاران بار تکرار کردەاند و در سالهای آغازین، مردمی بسیاری را بە گریە انداختەاند، اما بعد از افشاشدن دروغ‌هایشان و باطل شدن طلسم نوحەگری آنها، دیگر مردم نە تنها با این شیون بە گریە نمی‌افتند بلکە بە نمایش آنان می‌خندند و به حال خود گریە می‌کنند کە چە کسانی حاکم ملک و کشور هستند و برای زندگی آنها تصمیم می‌گیرند.

هر جا و هرگاه جمهوری اسلامی ایران دچار ضعف و کاستی شدە باشد، فوری استخوان و بازماندە یک لاشە نامعلوم را جمع آوری کردە و آن را در تابوتی نهادە و در خیابان و بازار آن را گردانندە است کە گویا این بازماندە جنازە فلان کس است کە در جبهه یا حادثەای کشته شدە است و دوبارە بە نوحەخوانی و عزاداری پناه بردە است تا احساسات مردم را تحریک کند و آنان را اغفال نمودە و بدین شیوە کم و کاستی‌‌های ساختە دست خویش را پنهان نماید.

در این نوع نمایش کە پیشتر بە عزاداری شبیه بود و اکنون مضحکه، سالانە چندین نمونە را برگزار می‌کند و چنان وانمود کردە کە بازماندە کشتەشدگان جنگ و ایران و عراق و یا کشتە شدەهای جنگ داعش یا مدافعان حرم بودەاند کە در بیشتر مواقع این تابوت‌‌ها نیز خالی بودەاند! برای رژیم فریبکار، این مهم است کە نمایش نوحەخوانی را برگزار کند و فساد و بحرانهای خود را با آن لاپوشانی کند.

چند روزی است کە رژیم در کوردستان هم مشغول نمایشی سرتاسر مضحک است کە گویا در یک مکان دورافتادە در میان یک درە در شهرستان دیواندرە، چند استخوان را پیدا کردەاند و آن را در تابوتی نهادە و ادعا می‌کنند این استخوان‌های یک زن بودە کە بیش از ٣٠ سال پیش کشتە شدە است! دور از حقیقت نیست کە این زن بە دست خود پاسدارهای رژیم کشتە شدە باشد و جنازە آن را دور انداختە باشند. اکنون می‌گویند بعد از ٣٠ سال استخوان آن را بیرون آوردە و در تابوتی نهادە و در شهرستان دیواندرە و سنه برای آن نوحەسرایی می‌کنند!

تابوت‌های خالی رژیم کە آنها را در میان مردم می‌گرداند و با آوردن بازماندە  قاسم سلیمانی تنها نمایش را گرمتر می‌کنند، در حقیقت نمایش تهی شدن خود رژیم و آشکارساختن پوچی مغز مزدوران آنهاست کە بە دور تابوتی تهی گریە و زاری می‌کنند و بیش از هر زمان فروپاشی ایدەهای متحجرانە و تبلیغات بی محتوای خود را نمایش می‌کنند. شیون تهی نوحەخوانان هیئت نوحەسرایی ولایت فقیه، پوچی مغز این رژیم و عوامل آن را اثبات می‌کند.