کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان اطلاعیەای منتشر نمود

18:26 - 20 تیر 1398

کوردستان میدیا: در رابطە با توپباران رژیم اسلامی ایران در مناطق کوهستانی کوردستان ایران و عراق، فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان اطلاعیەای منتشر نمود.

مشروح اطلاعیە چنین است:

مردم مبارز کوردستان!

جمهوری اسلامی ایران هر سال در فصل داشت و برداشت کشاورزان و کوچ ایلات بە کوهستان‌های کوردستان، بە بهانەهای مختلف و یکی از این بهانەها وجود نیروی پیشمرگە کوردستان، بغض و نفرت خود را بر سر مردم خالی کردە و مناطق مسکونی مردم مدنی را مورد گلولەباران راکت و کاتیوشا قرار می‌دهد.

در روزهای ١٩ و ٢٠ تیرماه؛ مناطق "سیدەکان و چومان" مورد هدف توپخانە قرار گرفت و مردم مدنی منطقه را نیز مورد هدف قرار دادە شدند کە خسارت جدی را بە مردم وارد آوردە است همچنین مردم مدنی شهید و مجروح شدەاند. لازم است جلو زیادەخواهی‌های رژیم ایران در تجاوز بە مرزها و یورش بە مردم گرفته شود.

نیروی پیشمرگە کوردستان، در مقابل زندگی و امرار معاش مردم مدنی متعهد و مسئول بودە و این جمهوری اسلامی ایران است کە با زندگی عادی مردم ضدیت دارد و نفرت خود را از مردم ابراز می‌دارد.

فرماندهی نیروی پیشمرگە کوردستان

٢٠ تیرماه ١٣٩٨ی شمسی