کوردستان میدیا

شنبه 25 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

فشار رژیم ایران بە خانوادە پیشمرگەهای کوردستان

17:53 - 4 فروردین 1400

اطلاعات سپاە پاسداران رژیم در"دزەی ‌مەرگەوەڕ" از توابع استان "ورمێ" خانوادە پیشمرگەهای کوردستان را تحت فشار قرار دادە است.

بنا بە گزارش‌های رسیدە بە وب‌سایت "کوردستان میدیا" در تاریخ ٣ فروردین‌ماە اطلاعات سپاە پاسداران رژیم در "دزەی مەرگەوەڕ" با یورش بر خانوادە پیشمرگەهای کوردستان علاوە بر تفتیش خانە و محل کارشان این خانوادەها را تهدید بە حبس در سیاە چالەهای رژیم کردەاند.

در این‌ رابطە طی چند روز گذشتە در بیشتر شهرهای کوردستان، خانوادە پیشمرگەها احضار و تهدید شدەاند.