کوردستان میدیا

چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مراسم نوروزی و سال نو در بارگاه اصلی حزب دمکرات کوردستان ایران برگزار شد

12:06 - 3 فروردین 1400

روز شنبە، مورخ ٣٠ اسفند ماه ١٣٩٩، مراسم باشکوە عید نوروز در مقر اصلی حزب دمکرات کوردستان ایران با حضور مسئول اجرایی، اعضای شورای سیاست گذاری، اعضای هیات اجرایی، کادر، پیشمرگەها و خانوادەهایشان برگزار شد.

این مراسم با سرود ملی "ئەی ڕەقیب" و یک دقیقە سکوت بە احترام روح مطهر شهدای کورد و کوردستان آغاز شد.

در ادامە پیام نوروزی حزب دمکرات کوردستان ایران از سوی مسئول اجرایی حزب " مصطفی هجری" تقدیم حضار شد.

بە دنبال پیام نوروزی آوازی کوردی تحت عنوان " شیرین بەهارە" از سوی گروه موزیک "کویە" اجرا شد.

در ادامە شعری از سوی "مامۆستا بێبەش پیروتی" تحت عنوان "من نەورۆزم" تقدیم حضار شد.

در ادامە مراسم مجموعە آهنگ فولکلور کوردی از سوی گروه موزیک "کویە" تقدیم شد.

شعری تحت عنوان ""ئاگری نەورۆز" از سوی پیشمرگە حزب "احسان رستگار" تقدیم شرکت کنندەگان شد.

 مراسم با "هەڵپەڕکێ" دختران و پسران گروه "آشتی" ادامە یافت.

بخش بعدی مراسم شامل روشن کردن آتش نوروزی بود کە از سوی "مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران  و "کنیر مهفر" همسر "شهید رسول محمدزادە" روشن شد.

مراسم با "هەڵپەڕکێ" و رقص و پای کوبی بە اتمام رسید.