کوردستان میدیا

دوشنبه 27 آبان 1398
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اطلاعیه‌ای منتشر نمود

19:28 - 20 تیر 1398

کوردستان میدیا: به مناسبت ٣٠امین سالگرد ترور دکتر قاسملو، مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران اطلاعیه ای منتشر نمود.

متن اطلاعیه به شرح ذیل می‌باشد:

سی سال قبل، در تاریخ١٣ ژوئیه١٩٨٩، دکتر "عبدالرحمن قاسملو"، دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران، یکی از رهبران نامی جنبش کورد، در حالی که برای یافتن راهی جهت حل صلح ‌آمیز مسئله کورد در ایران، با چند نماینده حکومت جمهوری اسلامی در "وین" بر سر میز مذاکره نشسته بود، همراه با کاک "عبدالله قادری آذر"، عضو کمیته مرکزی و نماینده حزب در اروپا، به دست به ظاهر نمایندگان دولت برای مذاکرات صلح، ترور شدند.

دکتر قاسملو بر اساس باور داشتن به حل مسالمت آمیز مسئله کورد، بە دیالوگ با دولت مرکزی به عنوان شیوەای از شیوەهای مشروع مبارزات کورد و همچون پرنسیپی دمکراتیک نگاه می‌کرد. عبدالرحمن قاسملو بعنوان شخصیتی مسئول در برابر آینده ملت خویش، همیشه مانند رهبری پراگماتیک، در چهارچوب همزیستی مسالمت آمیز و دیالوگ قدم برمی‌داشت، اما متاسفانه بر سر میز مذاکره جواب گفتمان انسانی وی را با گلوله دادند.

هر چند که دشمنان جنبش حق طلبی مردم کوردستان توانستند این رهبر و رهبران دیگری در جنبش کورد را از میان برداشته و حذف کنند، اما هنوز بعد از سی سال از ترور وین، جنبش کوردستان در مبارزات خود برای رسیدن به حقوق مشروع خود پابرجا و مداوم است. تا کنون نیز علاوه براینکه حکومت تهران همیشه سعی داشته مسئله کورد را از دیدگاه امنیتی بنگرد و برای انکار و از بین بردن آن مداوم بە روش‌های خشونت آمیز و امنیتی پناه بردە است.

اما احزاب سیاسی کورد و جامعە کوردستان علاوە بر مقابلەای مشروع و همە جانبه  باز هم بر این باور هستند که در نهایت همه مشکلات بر سر میز مذاکره حل خواهد شد.

جنبش حق طلبانه مردم کوردستان ایران بعد از گذشت سی سال از ترور دکتر قاسملو، مراحل مختلفی را طی کرده است، از همه مهمتر که برخلاف سیستم سیاسی در تهران که همیشه سعی داشته که از راه سرکوب جنبش مردم کوردستان را تضعیف و مسکوت کند، اینک مبارزەای عظیم مردمی صورت گرفته، و این مبارزه که ماهیتی عدالتخواه و ملی را داراست، با شیوەای آرام در حال ریشه دواندن است و روز به روز گستردەتر می‌شود. ماهیت و اهداف این مبارزات مردمی که همانا هویت طلبی ملی و جستجو برای یافتن راه حل دمکراتیک و یکسانی خواهی است، ثابت کننده این حقیقت است که سیاست و دید و مبارزین احزاب، تاثیر عمیقی بر جامعه گذاشته است.

متاسفانه تا کنون حکومتی که توطئه ترور دکتر قاسملو و رهبران دیگر جنبش مردم کوردستان را پایەریزی کرد و انجام داد، هنوز با دیدگاه امنیتی به جنبش ملی مردم کوردستان و درخواست احزاب نگاه میکند، جنبش حق طلبانه مردم کوردستان که باورعمیقی به دمکراتیک کردن ایران و برطرف کردن مشکلات از راه مسالمت آمیز دارد، متاسفانه در چهل سال گذشته با فرمان جهاد برعلیه مردم کوردستان، ترور رهبران کورد، سرکوب حق و آزادی‌های مردم کوردستان، عقب مانده نگه داشتن کوردستان، هجوم موشکی  و بمباران مقرهای احزاب و اعدام فرزندان کوردستان، سیاست انکار درباره مسئله کورد در ایران روبرو شده است.

اینک جامعه بین المللی درباره ی مسئله هسته ای و قرارداد "برجام"، در تقابل با آن و تحریم کردن این رژیم قراردارند، ما احزاب کوردستان، صراحتا اعلام می‌نماییم که علاوە بر اینکە این فشارها بر رژیم را ضروری می‌دانیم، همزمان اعلام کردەایم که اختلاف ما با حاکمیت سیاسی تهران بر سر حق و خواسته‌هایمان به ده‌ها سال قبل از اختلاف ایران با آمریکا برمی‌گردد. محور اصلی مشکل ما با تهران درخواست‌های ملی و انسانی خودمان است که منشور بین المللی حقوق بشر به عنوان "ابتدایترین حقوق بشر" آن را قبول کرده است.

در آینده کشور ایران انکار و بە حاشیەراندن خواست‌های جنبش کورد و خواست‌های انسانی و ملی ما، همانگونه که اینک ثابت شده است، نه تنها به پروسه ی دمکراتیزاسیون این کشور ضرر می‌رساند، بلکه به طورکامل به سود ثبات و پیشرفت ایران نیست. تداوم عقلیت تمامیت خواهی حاکمان تهران، مستقیم و غیر مستقیم  آینده کشور را بسوی سناریویی مبهم سوق می‌دهد ، لازم است حاکمیت در تهران پاسخی منطقی به چگونگی رفتار خود با خواسته های ملت کورد در کوردستان ایران بدهد، که آن هم در برنامه و سیاست جریان‌های سیاسی تدوین شده اند.

یاد شهید دکتر قاسملو و همه شهیدان مبارزات حق طلبانه ملت کورد را گرامی می‌داریم.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران

٢٠ام تیر ١٣٩٨  

 ١١جولای ٢٠١٩