کوردستان میدیا

چهارشنبه 26 خرداد 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی حزب دمکرات با پرستاران بیمارستان حزب دمکرات دیدار کرد

17:56 - 22 اردیبهشت 1400

بە مناسبت روز جهانی پرستار "مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران با پرستاران و دکتران بیمارستان حزب دمکرات دیدار نمود.

ایشان در این دیدار بە مناسبت روز جهانی پرستار در رابطە با کار و مشکلات بخشی پزشکی بیمارستان بە گفتگو پرداختند.

همچنین پرستاران در این دیدار خواستەهای خود را برای پیشبرد کار پزشکی بیان کردند.

"مصطفی هجری"  در همین رابطه از زحمات و تلاش پرستاران بیمارستان قدردانی کرد کە در همە شرایط سخت با دلسوزی تمام وظایف خود را انجام دادەاند.

وی از همە پرستاران تقدیر کرد در زمان شیوع ویروس کرونا با جدیت تمام بە کار و فعالیت پرداختەاند.