کوردستان میدیا

دوشنبه 29 شهریور 1400
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی حزب دمکرات ٨ مارس روز جهانی زن را طی پیامی تبریک گفتند

17:41 - 18 اسفند 1399

"مصطفی هجری" مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن در پیامی این روز را تبریک گفتند.

متن پیام این چنین است:

٨ مارس، روز جهانی زن، مناسبتی است کە دستاورد و ترقی حقوق زنان در زمینەهای مختلف را ارج می‌نهد. همزمان تداعی کنندە وضعیت ستم و تبعیض علیە زنان است کە دارای ابعاد گستردەای می‌باشد.

در همین رابطە، وضعیت ستم و سرکوب و همچنان بی توجهی به زنان و حقوق آن‌ها در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، وضعیتی مداوم بودە، بە گونەای کە در سال ٢٠١٩ میلادی و بر اساس گزارش‌های جهانی، جمهوری اسلامی در شاخص برابری جنسیتی در میان ١٩ کشور خاورمیانە، در کنار کشورهایی همچون سوریە، عراق، پاکستان و یمن رتبە ١٦ را داراست.

طبق اساسنامە حزب دمکرات کوردستان ایران، برابری زن و مرد همچون یک اصل تثبیت و غیر قابل تغییر بودە و همزمان در حال مبارزە برای تحقق این امر مهم هستیم، همچنین بە عنوان یک پرنسیپ دمکراتیک و جهانی، معتقد بە آن و خواهان برابری حقوق زن و مرد در خانوادە و جامعه‌ هستیم.

٨ مارس بر همە زنان و مردان یکسانی خواه پیروز باد.

حزب دمکرات کوردستان ایران

مسئول اجرایی

مصطفی هجری