کوردستان میدیا

سه شنبه 6 خرداد 1399
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

مصاحبە/ مهندس رضا خیاطی: بزرگترین افتخار من خدمت به ملت کُرد است

00:16 - 27 خرداد 1392

وب‌سایت کُردستان میدیا به مناسبت سی و سومین سالگرد تاسیس صدای کُردستان ایران با مهندس رضا خیاطی به عنوان یکی از موسسین این رادیو گفتگویی انجام دادە است.

رضا خیاطی مدت زیادی از زندگی خود را در صفوف حزب دمکرات کُردستان ایران و رادیوی حزب گذراندە است و با مشکلات رادیو ناراحتی‌های زیادی را تحمل کرده است و با موفقیت‌های صدای کُردستان ایران خوشحال شدە است و همچنین در این راه تلاش نمودە است اپراتورها و کادرهای نمونەای را آموزش دهد.
همە شهیدان بزرگ وطن و دیگر شاهدان و شهیدان زندە انقلاب خونین و ویرانگر و اما آزادی‌بخش کُردستان شاهدند کە مهندس خیاطی قهرمان همە عمر و عملأ فریاد رسای ملت مظلوم کرد را در اوج پاکی و بی باکی بر دوش و با هوش خویش کشید و با ارادە و ایمان پولادین خود جسارت و شجاعت دلیر مردان قهرمان کُردستان را در هر نقطەای از کُردستان عزیز بە رخ دشمنان آزادی و انسان و انسانیت کشاند.
متن گفتگو به شرح زیر می‌باشد:

کوردستان میدیا: آقای خیاطی لطفاً در رابطه با تأسیس رادیو و چگونگی راه‌اندازی آن و همچنین تفکری که پشت این پروژه بود توضیحاتی ارائه بدهید؟

خیاطی: حزب دمکرات کُردستان ایران پس از اجرای عملیات‌هایی، چندین پادگان رژیم ایران را به تصرف خود در آورده بود و وسایل الکترونیکی پادگان‌ها در اختیار حزب دمکرات قرار گرفتە بود. یک روز زندە یاد دکتر قاسملو من را دعوت کرده و فرمودند: اگر ما بتوانیم یک رادیو راه‌اندازی کنیم و یک رادیو داشتە باشیم، برای ملت کُرد رسانەای مناسب می‌باشد و این ملت، خواستار این رسانه است.

دکتر قاسملو سوال نمودند که آیا می‌توانیم یک رادیو راه‌اندازی کنیم و یک رادیو برای حزب دمکرات و ملت کُرد داشتە باشیم؟! منم در جواب ایشان گفتم: من در این مورد دانشی چند دارم ولی نمی‌توانم به شما قول حتمی برای راه‌اندازی و درست‌کردن این سیستم رادیویی بدهم اما تمام سعی خود را در راستای ساختن یک رادیو به کار می‌گیرم. در یکی از روستاهای تابع مهاباد، من با چند نفر پیشمرگ که به عنوان شاگرد با من همراه شدند برای ساخت یک رادیو برای حزب دمکرات و ملت کُرد مشغول به کار شدیم.

فعالیت‌مان در راستای ساخت یک رادیو آغاز شد و همزمان کار آموزش رفقایی را که با ما همراه شدە بودند بر عهده داشتم. پس از ٤٠ روز تلاش و کوشش شبانەروزی، بالاخرە رادیو آماده بهرەبرداری شد.

بعد از جابجایی رادیو به یکی از مناطق حومه مهاباد، آنتن‌های رادیو را مرتب کردیم و پخش آزمایشی این رادیو که قرار بود مدت یک ماه طول بکشد، شروع شد. پس از یک ماه پخش آزمایشی، مورخه‌ی بیست و هفتم خردادماه سال ١٣٥٩ با سخنرانی زندەیاد دکتر قاسملو پخش رادیو صدای کُردستان ایران آغاز شد.

اولین گوینده رادیوی حزب دمکرات کُردستان ایران، کاک مصطفی هجری بود، هم خودش نوار را ضبط می‌کرد و هم پخش می‌کرد و بعد از آن نیز، دیگر گویندگانی آمدند و در رادیو مشغول فعالیت شدند.
کوردستان میدیا: پس از راه‌اندازی و افتتاح رادیو، فعالیت‌های شما بیشتر به چه جهتی سوق دادە شد؟

خیاطی: پس از آغاز به کار رادیو، ما همچنان مشغول آموزش افرادی بودیم و توانستیم چندین اپراتور تعلیم دهیم که بعدها زحمات زیادی برای رادیو کشیدند و صدای کُردستان ایران توانست در انجام فعالیت‌ها موفق باشد و مردم نیز دوست داشتند تحت هر شرایطی و به هر ترتیبی که شدە است صدای کُردستان ایران را بشنوند. رادیو حزب دمکرات هم عملیات پیشمرگ‌ها را پوشش می‌داد و هم به پیشمرگ‌ها رمز می‌داد و اخبار این رادیو نیز به قدری صحیح بودند که مورد اعتماد همه بود، (صدای کُردستان ایران)، به عنوان اولین رادیویی که از سوی حزب کُردی تاسیس شد یکی از موفق‌ترین رادیوها در میان ملت کُرد و احزاب بود و این رادیو به مدت سه ماه هیچ‌گونه پارازیتی نداشت و مردم می‌توانستند به آسانی صدای حزب دمکرات را بشنوند.
کوردستان میدیا: تاکنون هیچ اقدامی نرم به عنوان مثال پارازیت‌اندازی از سوی رژیم ایران برای پیشگیری از فعالیت رادیوی حزب دمکرات انجام گرفتە است؟
خیاطی: پس از گذشت سه ماه از پخش کاملا موفق رادیو، در کشورهای همسایه نیز، اقدام‌های رژیم ایران برای ساکت نمودن صدای کُردستان ایران با خرید دستگاه‌های پارازیت و نصب آن در تهران آغاز شد. پس از خرید دستگاه‌ها از روسیه و نصب آن در تهران فهمیدند که این دستگاه‌ها تمامی مناطق کُردستان را پوشش نمی‌دهد، از این رو دستگاه‌های پارازیت‌انداز را آورده و در منا‌طق حومه مهاباد، سنندج و ارومیه نصب کردند به طوری که پارازیت بیداد می‌کرد، بعد از اعمال پارازیت شدید بر صدای کُردستان ایران از سوی رژیم ایران، زندەیاد دکتر قاسملو به من پیشنهاد دادند که در راستای رهایی از پارازیتی که مانع از رسیدن صدای کُردستان ایران به گوش ملت کُرد شدە بود، یک فرکانس جدید راه‌اندازی کنیم.

پس از این درخواست دکتر قاسملو برای ایجاد فرکانس جدید رادیویی، تلاش‌های ما برای راه‌اندازی فرکانس جدید آغاز شد و بالاخرە پس از گذشت چندین روز و با همکاری رفقایی که چندین دوره دیده بودند، توانستیم یک رادیوی دیگر در فرکانسی دیگر راه‌اندازی کنیم، رادیو حزب دمکرات در فرکانس جدید شروع به کار کرد و این نیز بسیار موفق بود و هنوز نیز آرشیوهای آن زمان و حتی رادیوهای دست‌ساز آن وقت، نزد حزب دمکرات موجود است.
کوردستان میدیا: این مرکز ارتباطی تنها برای ایجاد رابطه میان حزب دمکرات و تودەهای مردم کُردستان مورد استفاده قرار می‌گرفت یا فوایدی دیگر نیز داشت؟
خیاطی: من نقشەهایی در ارتش یاد گرفتە بودم که رادیوهای دست‌ساز در آن زمان را از دستگاه‌های غنیمت گرفته پادگان‌ها، بی‌سیم‌های خراب و دستگاه‌های خراب می‌ساختیم. بی‌سیم‌هایی ساختە بودیم که با استفاده از آنان پیشمرگ‌ها و نیروهای حزب دمکرات با هم در ارتباط بودند و برای سازماندهی از آن بهرە می‌جستیم، فرستادن نامه برای کمیتەهای مناطق مختلف کُردستان علی‌رغم خطرات بسیار زیاد هزینە گزافی در بر می‌داشت؛ من در اون موقع یک دستگاه‌هایی ساخته بودم و بالاخرە اولین بی‌سیم حزب را به کاک حسن شرفی تحویل دادیم و شرفی بعد از گذراندن موفق دوره، اولین بی‌سیمچی حزب دمکرات کُردستان ایران شد و توانست خیلی موفق و صادقانه این کار را انجام دهد.

من از تمامی تجربیان و دانش خود در این کار بهره گرفتم و دکتر قاسملو در یکی از سخنان خود فرمودند: کارها و فعالیت‌های مهندس خیاطی در راستای ایجاد رادیو و آموزش پرسنل، ٥ سال حزب دمکرات را پیش انداختە است.
کوردستان میدیا: هیچ وقت احساس خستگی و نامیدی کردەاید در ساختن رادیو و انجام فعالیت‌هایتان کردەاید؟

خیاطی: من به پیشنهاد و درخواست دکتر قاسملو و اعضای دفتر سیاسی به فعالیت پرداختە بودم و ارتباطاتی را که اون موقع در رادیو تجلی می‌یافت لازم و ضروری می‌دانستند و همیشه این امیدی برای من و باعث خرسندی من بود. ما با دایرنمودن دورەهای آموزشی زیادی توانستیم این ارتباطات را گسترش دهیم به طوری که ٢٠٠ بی‌سیم سیار و ٣٥ بی‌سیم ثابت و چند بی‌سیم شنود برای تحت نظر داشتن فعالیت و نقشەهای رژیم ایران کار می‌کردند، تاکنون که من دارم با شما مصاحبه می‌کنم، بیش از ٢٩٥ اپراتور رادیویی تعلیم و آموزش دادەام ولی دیگر حالا با بالا رفتن سنم دیگر قادر به آموزش شاگرد و تعلیم اپراتورهای جدید نیستم.

رادیوی ما به دلیل اینکە همیشە و مدام زیر بمباران و توپ‌باران بود مرتب جا و مکان مستقر شدن را عوض می‌کردیم، ما از سوی نیروهای خودی که در میان ارتش دشمن داشتیم مطلع می‌شدیم که مکانی که در آن‌ جا مستقر شدەایم فردا قرار است بمباران شود و ما نیز این مکان را ترک و به جایی دیگر می‌رفتیم تا از توپ و خمپارەهای دشمن مصون باشیم. شبانه نقل مکان می‌کردیم و همان شب در مکان جدید آنتن‌مان را راه‌اندازی می‌کردیم تا اینکه صبح بتوانیم برنامەهایمان را پخش کنیم.

رژیم ایران هر کاری برای ساکت‌کردن صدای کُردستان ایران و فریاد ملت کُرد انجام داد ولی موفق به انجام این کار نشد و رادیو به عنوان رسانەی حزب دمکرات در زمان مبارزه مسلحانه نزدیک به ٢٩ بار بمباران و توپ‌باران شد و بیش از ١٨ بار نقل مکان کرد تا از تیررس و بمباران دشمن حفظ شود.

در هنگام حمله و یورش نیروهای نظامی رژیم ایران اپراتورها و پیشمرگ‌ها جوان ما شهید شدەاند و بی‌گمان به معنای واقعی آنان بودەاند که اجازه ندادەاند صدای کُردستان ایران ساکت شود.

در سال ١٣٦٥ زندەیاد دکتر قاسملو بعد از برگشت از سفر خارج از کشور یک رادیوی ١٠ کیلوواتی ساخت یوگسلاوی و بسیار پیشرفته در آن زمان، با خود آوردە بودند که به من گفت باید دورە این رادیو را ببینی و به دیگر اپراتورها نیز آموزش بدهی؛ من و یکی دیگر از دوستان که واجد شرایط بودیم برای گذراندن این دورە اقدام نمودیم و بعد از گذشت ٤٠ روز توانستیم با موفقیت این دورە را به پایان برسانیم. بعد از گذراندن دورە، دستگاه را آورده و در روستای گەورەدی نصب کردیم، پیشمرگ‌های حزب دمکرات از خوشحالی اشک شوق می‌ریختند؛ یعنی رادیو برایشان حیاتی بود.
کوردستان میدیا: رادیو چه تاثیری بر مبازرە حزب دمکرات و ملت کُرد گذاشت علی‌الخصوص پس از رسیدن صدایش به گوش مردم؟

خیاطی: ملت کُرد با شنیدن رادیو خیلی خوشحال و منسجم شدند. تاسیس رادیوی حزب دمکرات برای مردم دل‌‎خوشی بسیار زیادی بود، مردم منسجم شدند، مردم واقعا حزب محبوب‌شان را دوست داشتند. راه‌اندازی رادیو تشویقی بسیار قوی برای پیشمرگ‌های در حال مبارزه بود. رادیو پلی ارتباطی میان پیشمرگ‌های حزب بود و از طریق رمزگذاری، پیشمرگ‌ها و نیروهای حزب با هم در ارتباط بودند.

این دستگاه‌های ارتباطی و بی‌سیم‌های ما به طوری دقیق و در آن زمان پیشرفتە بودند که رژیم ایران اعلام کرده بود که اسرائیل این تجهیزات را در اختیار حزب دمکرات گذاشته است و تاکید کرده بود که یک حزب نمی‌تواند این همه قدرت داشته باشد و تنها یک کشور بزرگ قادر به داشتن چنین تجهیزاتی می‌باشد. این درحالیست که نە تنها اسرائیل بلکه هیچ کشوری به ما کمک نمی‌کرد و تنها خودمان بودیم.

موفقیت صدای کُردستان ایران و وسایل ارتباطی حزب دمکرات، مدیون زندەیاد دکتر قاسملو و اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات بود و ما نیز کارها را با علاقەای بسیار و مسئولیت‌پذیرانه انجام می‌دادیم.

ما برای جابجایی دستگاه‌هایی که هرکدام بیش از ٣٨٠ کیلو وزن داشتند تنها می‌توانستیم از نیروهای پیشمرگ حزب دمکرات استفاده کنیم و با توجه به راه‌های صعب‌العبور، این کار سخت تنها از آنان بر‌می‌آمد؛ این دستگاه‌ها تنها با ارادەی فولادی پیشمرگ‌ها قابل انتقال و جابجایی بودند.

کوردستان میدیا: رژیم ایران تاکنون برای حذف شما از میدان مبارزه به عنوان موسس رادیو صدای کُردستان ایران هیچ تلاشی کردە است؟

خیاطی: حزب دمکرات برای حفظ صدای کُردستان ایران هزینەی زیادی داد و ٢٩ بار رادیوی حزب دمکرات از سوی نیروهای رژیم بمباران و توپ‌باران شدە است.

رژیم ایران در رابطه با ترور من، ٣ بار شیطنت‌هایی انجام داد و نیروهای اطلاعاتی حزب دمکرات کُردستان ایران این سه تلاش رژیم را خنثی نمودند.

یک بار در تمامی وسایل من سم ریختە بودند و پزشکان بدون مرز گفتند حتی اگر به یکی از وسایل هم دست می‌زدم در شرایطی بسیار خطرناک قرار می‌گرفتم.
کوردستان میدیا: شیرین‌ترین و تلخ‌ترین خاطرات شما در زمان فعالیت در رادیوی حزب دمکرات کُردستان ایران چە بود؟
خیاطی: شیرین‌ترین خاطره من افتتاح رادیو صدای کُردستان ایران با پیام دکتر قاسملو بود که امیدی بود برای ملت کُرد در کُردستان ایران و این که به مبارزه ملت کُرد امید بسیار زیادی بخشید و تشکر دکتر قاسملو از من برای موفقیت در این کار، برای من سربلندی و افنخار بسیار بزرگی بود. تلخ‌ترین خاطره بنده نیز، ترور ناجوانمردانه زندەیاد شهید دکتر قاسملو بود که نمی‌توانم بیشتر در موردش حرف بزنم.

بزرگترین پاداش برای من این بود که ملت کُرد مرا به عنوان خدمتگذار و کارگر رادیو و ارتباطات قبول کردند.

در پایان نیز از کسانی که مسئول رادیو بودند، در مرحلەی اول زندەیاد دکتر قاسملو ، دکتر صادق شرفکندی ، کاک حسن شرفی و بابا علی مهرپرور بودند که زحمات زیادی برای پیشرفت این رادیو نمودەاند، تشکر می‌کنم.

بیوگرافی:

ــ مهندس رضا خیاطی در سال ١٣١٢ در شهرستان خوی به دنیا آمده است

ــ بعد از اخذ دیپلم در لشکر چهار ارومیه در بخش مخابرات مشغول به کار شد

ــ بعد از انقلاب سال ١٣٥٧ ملیت‌های ایران، به دلیل آشنایی با دکتر قاسملو به صفوف حدکا پیوست

ــ بیست و هفتم خردادماه سال ١٣٥٩ رادیو صدای کُردستان ایران را برای حزب دمکرات و ملت کُرد راه‌اندازی نمود

ــ هم‌اکنون نیز مسئول بخش فنی و تکنیکی رادیو صدای کُردستان ایران و مشاور دبیر کل حزب دمکرات برای امور رادیو است

ما مردم کُرد، ملتی باوفا و قدرشناسیم و قدر و منزلت این قهرمان بزرگ و دیگر قهرمانان دلیرمان را می‌شناسیم و باید هم بیاموزیم کە قبل از مرگ، قدر قهرمانان و خدمتگزاران واقعی جامعە و فدائیان راستین ملت خویش را ارج نهیم.

گفتگو/ هیبت کامرانی‌پور